Akar aghuir igharaziba
30
(Sapta 30--31)
Agur mɨkemezir akar maba
Kar Agurɨn akaba, a Jaken otarim, an akar kaba dar gun Itiel ko Ukal aning mɨgei.* Gumazir maba ghaze, Agur saptan kamɨn akaba bar a dar gun mɨkeme. Ezɨ marazi ghaze, a ti an akar mabara mɨkeme. E fozir puvatɨ, Agur ko Itiel ko Ukal me bar terara.
Agur kamaghɨn mɨkeme: Kɨ gumazimɨn mɨn itir puvatɨ. Guizbangɨra, kɨ gumazimɨn mɨn nɨghnɨzir puvatɨ. Nan nɨghnɨzim bar ikufi. Kɨ nɨghnɨzir aghuim ko fofozim inizir puvatɨ. God a bar derazɨ, kɨ a gɨfozir puvatɨ. Jon 3:13Tinara Godɨn Nguibamɨn ghuavanabogha an ganigha ua izaghira bizir a ganizibar gun mɨgei? Ezɨ tinara uan dafarimningɨn amɨnimɨn suira? Ezɨ tinara dɨpam isa overiamɨn itir ghuariabar anetɨ, mati gumazim bizim inigha inim gatɨgha, a nomke? Ezɨ tinara nguazibar mɨtaghniaba akɨra da arɨghizɨ da iti? Gumazir kamɨn ziam tina? Ezɨ an otarimɨn ziam tina? Nɨ na mɨkɨm! Nɨ ti foz, o? Puvatɨ.
Godɨn akam, a bar guizbangɨra. Ezɨ bizir a damuasa mɨgeiba, da bar guizɨn otifi. Egha a bar deraghavɨra gumazamizir a bagha zuiba, dɨvazimɨn mɨn me avɨnigha men gari, mati oram, mɨdorozir gumaziba modorozimɨn ghua an suigha uarir pɨsi. Eghtɨ nɨ Godɨn akam gisɨn, uabɨ uan akam isafuragh an gun mɨkɨmam, egh suam, kar Godɨn akamra. Nɨ kamaghɨn damutɨ, a nɨn atar nɨ akɨrightɨ, gɨn gumazamiziba fogh suam, nɨ gumazir ifarim.
O God, kɨ bizir pumuning bagha nɨn azangasa, eghtɨ nɨ na danɨngasa kɨ ifonge. Kɨ nguazimɨn ikiamin dughiamɨn, Matyu 6:11; Luk 11:3 Nehemia 9:25-26; Jop 31:24; Hosea 13:6nɨ nan akuraghtɨ, kɨ akɨrim ragh ifavarir arazibagh asaragham. Eghtɨ nɨ na ateghtɨ, kɨ dagɨaba izɨvazir gumazimɨn mɨn otivan kogh, egh uaghan onganarazibagh amir gumazimɨn mɨn otivan kogham. Nɨ dughiar vamɨran vaghvagh daghebara na danɨng. Guizbangɨra, kɨ dagher avɨriba ikɨva, akɨrim ragh nɨ gasaragh egh mɨkɨm suam, “Ikiavɨra Itir God, a tinara?” Egh kɨ onganarazibagh amir gumazimɨn mɨn otoghɨva, ti okɨmɨva uan Godɨn ziam dɨkabɨragham.
10 Nɨ gumazir dapanim bagh mangɨ gɨrakɨrangɨn an ingangarir gumazitam mɨkɨman markɨ. Nɨ kamaghɨn damutɨ, ingangarir gumazim God ko mɨkɨmtɨ, a pazɨ nɨ damightɨ, nɨ osɨmtɨzim inigham.
11 Gumazamizir maba ghaze, “God pazɨvɨra men amebaba ko afeziabar amuam.” 12  1 Jon 1:8Ezɨ gumazamizir maba ghaze, “Me arazir kuratam gamizir puvatɨ.” Ezɨ puvatɨ, men arazir kuramɨn osɨmtɨzim ikiavɨra iti, ezɨ me Godɨn damazimɨn bar mɨze. 13 Ezɨ gumazamizir maba uan ziaba fa ghaze, e bar derazɨ, gumazir igharaziba me pura biziba. 14 Ezɨ gumazamizir maba bar pazavɨra onganarazibagh amir gumazamizibagh ami. Men atariba mati sababa ko afuaba men akabagh izɨvazɨma, me onganarazibagh amir gumazamizibagh amua bar me agɨvasa.
15 Ghuziba apir mɨkɨnbam a guivir pumuning iti, ezɨ aning kamaghɨn arai, “Na Danɨng, na Danɨng.”
Guizbangɨra, 4plan bizir kaba men ifongiaba gɨvaghan kogham:
 
16 Kar, Gumazamizir Oveaghuezibar Nguibam,
ko amizir furabar itim,
ko nguazim dɨpam isa, egh tɨghar izɨvam,
ko avim isia mamaghɨra iti.
 
17 Gumazitam uan amebam ko afeziamɨn akam batuegh, dɨbovir akabar aning mɨkɨm, egh aremeghamin dughiamɨn, me an kuam afaghan kogham. Eghtɨ kuarazir kotkotba an damazimning asightɨ, kuarazir isaba an mɨkarzim amegham.
18 Kar, 4plan bizir bar igharagha gariba, kɨ adagh fozir puvatɨ:
 
19 Kar, kuarazir isam pɨn mɨghagha aruir arazim,
ko kuruzim dagɨam gisɨn rozir arazim,
ko kurim ongarim gisɨn aruir arazim,
ko gumazim amizir igiam gifongezir arazim.
 
20 Pamɨn itir amizim, gumazir igharaziba koma akua, egha kamaghɨn ami: a dagheba amegha akam ruegha ghaze, “Kɨ arazir kuratam gamizir puvatɨ.”
21 Arazir 4pla da nguazimɨn otifi. Kar arazir bar kuraba, nguazim uabɨ arazir kabar aghuagha, bar puvɨra ivazvasi. 22 Arazir kaba kamakɨn:
 
Ingangarir gumazir kɨnim atrivimɨn otogha amir arazim,
ko gumazir nɨghnɨzir aghuiba puvatɨzim puvɨra apir arazim,
23 ko amizir fomɨra gumaziba a gifongezir puvatɨzim, a datɨrɨghɨn pamɨn iti, an arazim,
ko ingangarir amizim uan amizir dapanimɨn danganim inizir arazim.
 
24 Ezɨ nguazir kamɨn 4plan asɨziba ko apizir muziariba ikia, nɨghnɨzir bar aghuiba iti:
 
25 Sibaba gavgaviba puvatɨgha, me dagheba otevir dughiam bagha, dagheba akuva ada arɨsi.
26 Ezɨ iriaba uaghan gavgaviba puvatɨgha dagɨar ekiabar tɨzibar mɨkonibar ingari.
27 Ezɨ odeziba atriviba puvatɨgha me bar uari inigha okoruamɨn arui.
28 Ezɨ mɨzɨviar muziariba, e uan dafarimɨn dar suigham. Ezɨ da atrivimɨn dɨpenimɨn iti.
 
29 Ezɨ 4plan biziba bar ganganir aghuim gamuava arui:
 
30 Laionba bar gavgavigha, bar asɨzir mabagh afira. Egha da arua bizitamɨn atiatir puvatɨ.
31 Ezɨ tuarir apuriba, uan dapaniba fava arui,
ezɨ memen apuriba arui,
ezɨ atrivim a bar gavgavigha arua fo, apanitam a gafiraghan kogham.
 
32 Nɨ arazir onganim gamua ifaghata uabɨra uan ziam fava, arazir kurabar amuasa nɨghnɨsi. Nɨ uan akam dukuagh, arazir kam atakigh. 33 Nɨ fo, nɨ bulmakaun oter eborim inigh a gighɨtɨ, bata otogham. Egh nɨ gumazir igharazimɨn atinim mɨsueghtɨ, ghuzim otogham. Kamaghɨra, nɨ gumazamizibar amutɨ me atartɨ, mɨdorozim otogham.

*30:1: Gumazir maba ghaze, Agur saptan kamɨn akaba bar a dar gun mɨkeme. Ezɨ marazi ghaze, a ti an akar mabara mɨkeme. E fozir puvatɨ, Agur ko Itiel ko Ukal me bar terara.

30:4: Jon 3:13

30:8: Matyu 6:11; Luk 11:3

30:8: Nehemia 9:25-26; Jop 31:24; Hosea 13:6

30:12: 1 Jon 1:8