4
Overiamɨn apengan itir bizir gumazamiziba amiba, kɨ ua dagh nɨghnɨgha fo, da derazir puvatɨ. Gumazir kuraba gumazamiziba dɨkabɨra osɨmtɨziba me garɨzima, me bar puvɨram arai. Ezɨ men akurvaghan gumaziba puvatɨ. Kɨ gari, gavmanɨn gavgavim, gumazir kurabaram akurvasi. Kamaghɨn, gavman uaghan men akurvazir puvatɨ. Ezɨ kɨ kamaghɨn nɨghnɨsi, gumazamizir ovengeziba, me bar dera, me nguazimɨn itir gumazamizibar mɨn osɨmtɨziba aterir puvatɨ. Oveaghuezibar dabirabim, an angamɨra itir gumazamizibar dabirabim gafira. Ezɨ gumazamizir tɨghar nguazimɨn otivamiba, me arazir kurar gumazamiziba overiamɨn apengan amibar ganizir pu. Kamaghɨn me bar dera, egha gumazamizir nguazimɨn itibagh afira.
Egha kɨ uaghan arazir mamɨn gari, gumazamiziba ingangarir mɨtɨabagh amua, bizir aghuibagh ami. Ezɨ bizir kamɨn mɨngarim kamakɨn, me uan namakabar garima, me bizir avɨriba ikia ziar ekiaba isima, me uaghan men mɨn otivasa ingangarir avɨribagh ami. Ezɨ kɨ ghaze, arazir kam uaghan an mɨngariba mongezɨ e dagh fozir puvatɨgha okam nɨghnɨsi. A mati gumazim amɨnimɨn suighasa ivegha ghuava an suighan ibura. Marazi ghaze, gumazir ingangaribar amuan amɨragha pura nguibamɨn itim, a gumazir onganim. Egh an gavgavim gɨvaghtɨ an aremegham. Aghuzir Akaba 15:16-17; 16:8Ezɨ kɨ kamaghɨn nɨghnɨsi, kamaghɨn dera, e bizir muziariba ikɨ, navir amɨrizim sara ikiam. Gumazir maba bizir avɨriba bagha nɨghnɨgha pamtem ingara osɨmtɨzir avɨriba sara iti, ezɨ arazir kam ikufi, mati gumazim amɨnimɨn suighasa ivegha ghuava an suighan ibura.
Ezɨ kɨ ua garima, arazir igharazir mam overiamɨn apengan iti, a uaghan an mɨngarim modozɨ e dagh fozir puvatɨgha okam nɨghnɨsi. A kamakɨn, gumazir mam a uabɨra iti, egha boriba ko aveghbuaba puvatɨgha ingaravɨra ikia avughsaziba an puvatɨ. Egha a bizir bar avɨriba ikia kamaghɨn nɨghnɨsi, bizir kaba tɨghar nan ifongiam agɨvagham. Kɨ mangɨ zurara ingarvɨra ikiam. A kamagh uabɨ uabɨ mɨgeir puvatɨ, “Kɨ tizim bagha pura ingangarir mɨtiar kabagh amua dar daghetam isa pura ikia bar akongezir puvatɨ? Kɨ oveghtɨ tinara bizir kaba iniam? Puvatɨgham.” Gumazir kamaghɨn amimɨn araziba, da bar kufi. Ezɨ kɨ datɨrɨghɨn fo, arazir kam uaghan, an mɨngarim modozɨ e dagh fozir puvatɨgha okam nɨghnɨsi.
Uabɨra itir arazim, a derazir puvatɨ. Gumazir pumuning uaning inigh ikɨtɨ, deragham. Eghtɨ gumazir pumuning uaning inigh ingartɨ, aningɨn ingangarim deragham. 10 Eghtɨ tav irɨghtɨ, tav an agharimɨn suiragh uam a fegham. Ezɨ uabɨra itir gumazim, gumaka, a irɨghtɨ tina an akuragh a fegham? Bar puvatɨgham. 11 Gumazir pumuning arugharugh, egh uaning inigh dakuva, aningɨn mɨkarzimning fengam. Eghtɨ tav uabɨra dakuva, an arugharugham. 12 Gumazir vamɨra, an apaniba a mɨsogh bar anegɨvagham. Ezɨ gumazir pumuning, me aning mɨsoghan iburagham. Guizbangɨra gumazitam, benir pumuning ko mɨkezim inigh da ruivigh ikarɨzim gɨrightɨ da zuamɨra dɨghoreghan kogham.
13-14 Gumazir igiar biziba puvatɨzitam o kalabuziar gumazir tam, aningɨn tav kantrin atrivimɨn ikɨtɨ deragham. Ezɨ atrivir igharazir mam bar ghuri, egha a fofozir gumazibar nɨghnɨzir aghuiba baraghan aghua, ezɨ an arazim bar ikuvigha ongani. Guizbangɨra, atrivir igiar biziba puvatɨzir kam, a nɨghnɨzir aghuimɨn ikia, atrivir ghurir kam gafira.
15 Kɨ garima, atrivir ghurir kam gɨn aremezɨ, gumazir igiam an danganim ini, ezɨ overiamɨn apengan tir gumazamiziba bar atrivir igiar kamɨn gɨn zui. 16 Ezɨ gumazir bar avɨrir me men dɨbobonim dɨponan iburaziba, me bar an apengan itima a me gatifa. Ezɨ gɨn an aremezɨ, gɨn otivir gumazamiziba, me an amizir bizir ekiar kabagh nɨghnɨzir puvatɨ. Egha kɨ datɨrɨghɨn fo, uaghan an mɨngarim modozɨ e dagh fozir puvatɨgha okam nɨghnɨsi. Mati gumazim amɨnimɨn suighasa ivegha ghuava an suighan ibura.* Hibrun akam ves 13-16 aningɨn itir akar isɨn zuimning deragha aning abɨghizir puvatɨ.

4:6: Aghuzir Akaba 15:16-17; 16:8

*4:16: Hibrun akam ves 13-16 aningɨn itir akar isɨn zuimning deragha aning abɨghizir puvatɨ.