5
Nɨ pura mɨkɨm akar dɨkɨrɨzimɨn God damuan markɨ
Nɨ deraghvɨra uan arazibagh nɨghnighɨva, Godɨn Dɨpenimɨn aven mangɨ. Puram aven mangan markɨ. Nɨ fofozim iniasava aven zui. Egh gumazir mabar mɨn puram ofabar amuan markɨ, mati gumazim fofoziba puvatɨghava dagh ami. Kamaghɨn amir gumazamiziba, me deragha fozir pu, bizir manam Godɨn damazimɨn dera. Aghuzir Akaba 10:19; Matyu 6:7Nɨ faragh navir averiamɨn aven deravɨra nɨghnigh, gɨn dɨkavigh uan akatorimɨn mɨkɨm. Egh nɨ God ko mɨgeir dughiamɨn mɨgɨrɨgɨar avɨribar amuan markɨ. God a gavgavir ekiam ikia uan Nguibamɨn iti, ezɨ e gumazir kɨniba nguazir kamɨn iti. Kamaghɨn, nɨ an damazimɨn mɨgɨrɨgɨar avɨribar a damuan markɨ. E fo, nɨ osemegha bizir avɨriba bagha navim isia dagh nɨghnɨgh, irebabar ganam. Kamaghɨra nɨ puvɨra mɨgeir gumazim, nɨ mati gumazir onganim puvɨra bizibav gei. Dɨboboniba 30:2; Godɨn Araziba 23:21-23; Onger Akaba 66:13-14; 76:11Egh nɨ akar dɨkɨrɨzɨ tamɨn God damighɨva, zuamɨram an gɨn mangɨ a damigh. Egh nɨ uan akar dɨkɨrɨzimɨn gɨn mangɨ damighan kogh, nɨ mati gumazir onganim. God kamaghɨn amir gumazamizibagh ifongezir puvatɨ. Kamaghɨn nɨ akar dɨkɨrɨzim gami, egh nɨ an gɨn mangɨ a damigh. Aghuzir Akaba 20:25; Aposel 5:4Egha nɨ akar dɨkɨrɨzimɨn God gamigha an gɨntɨzir pu, kar arazir aghuim puvatɨ, arazir bar kuram. Egh nɨ nɨghnigh fogh suam, nɨ uan akar dɨkɨrɨzim gɨntɨghan kogham, egh nɨ akar dɨkɨrɨzir kam damuan markɨ. Egh nɨ puram akar dɨkɨrɨzim damighɨva, an gɨn mangan kogh, nɨ arazir kuram gami. Egh nɨ akar dɨkɨrɨzir tam damigh, egh gɨn Godɨn ofa gamir gumazim mɨkɨman markɨ suam, “Kɨ deragha nɨghnɨzir puvatɨgha, akar dɨkɨrɨzir kam gami.” Nɨ tizim bagh God damightɨ an anɨngagharim nɨn ikiam? Nɨ kamaghɨn damutɨ, a nɨn anɨngaghegham. Egh nɨ ingangarir mɨtɨabagh amua inizir bizibagh asɨghasigham. Nɨ gumazir zurara irebabar garim, o nɨ gumazir pura mɨgeim, arazir kaba uaghan pura biziba. Arazir kabar mɨngariba mongezɨ e dagh fozir puvatɨgha okam nɨghnɨsi. Kamaghɨn, nɨ zurara Godɨn atiating an apengan ikɨ.
Nɨ gumazir dagɨar avɨriba itimɨn otivsɨ nɨghnɨghan markɨ
Nɨ gavmanɨn gantɨ, a gumazir onganarazibagh amiba osɨmtɨziba me darɨghɨva, men kotiaba deragh da akɨran kogh, me ateghtɨ me deragh dapian koghtɨ, ia dɨgavir kuram damuan markɨ. Arazir kamɨn mɨngarim kamakɨn. Ingangarir gumazir dapaniba arazir kabagh amima, men garir gumazir ekiar maba, men ingangaribar gara osɨmtɨziba me garɨsi. Ezɨ gumazir men garir kaba, me uaghan gumazir ekiar maba ikia men gara osɨmtɨziba me garɨsi, me arazir kamra me gami. Egha me arazir kam gamima, gumazamiziba uan nguazibar azenibar ingara dagheba amaga dar iveziba isima me bar men dagɨaba tuiragha uarira uarigh anɨdi. Ezɨ atrivim uaghan men dagɨar nar maba isi.* Hibrun akam deragha ves 9ɨn itir akamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ.
10 Gumazim dagɨar avɨriba iniasa puvɨram nɨghnɨzima, dagɨar muziarir a isiba, an ifongiam agɨvaghan kogham. Ezɨ gumazim, dagɨar avɨriba itir gumazimɨn mɨn otivsɨ nɨghnighɨva, bizir a isir kaba, an ifongiam agɨvaghan kogham. Kamaghɨn, dagɨam bagha bar ifongezir arazim ko bizibagh ifongezir arazim, da uaghan dar mɨngariba mongezɨ, e dagh fozir puvatɨgha okam nɨghnɨsi. 11 Egh gumazimɨn ivezim mavanangtɨ, an ikɨzir gumazir avɨrim izɨva an dɨpenim gizɨvagh an daghebar amam. Kamaghɨn, gumazim uan dagɨaba ko bizibar garava, a uabɨ ua bagh bizitam givezan kogham. 12 Ingangarir gumaziba, me dagher avɨriba iti, o dagher muziariba iti, me dɨmangan deravɨra dakuam. Ezɨ dagɨar avɨriba itir gumazim, a zurara uan bizir avɨrir kabagh nɨghnɨghava, deraghav akuir puvatɨ.
13 Kɨ gara overiamɨn apengan itir arazibar garima, arazir bar kurar mam iti. Gumazir mam, gɨn izamin osɨmtɨzimɨn atiatigha pura tintinibar bizibagh ivezamin ifongiam dɨkabɨragha, uan dagɨaba atɨgha deraghavɨram dar gara iti. 14 Egha gɨn an dagɨar ingangarim akuiaghirɨzɨ, an dagɨaba bar gɨvazɨma, a uan borim danɨngamin biziba pu.
15  Jop 1:21; Onger Akaba 49:17; 1 Timoti 6:7E fo, en amebam e batezir dughiamɨn, a bizitam saram e batezir puvatɨ, e puram bibiabara iti. Kamaghɨra, e ovengamin dughiamɨn, e pura bibiabara mangam. E guizbangɨra bizir avɨriba iniasa ingangarir mɨtɨabagh ami, egh e aremeghamin dughiamɨn, e bizir katam sara Gumazamizir Oveaghuezibar Nguibamɨn mangan kogham. 16 Ezɨ kar uaghan bar osɨmtɨzir kurar mam, e pura dafarir kɨnibar nguazir kamɨn ize, ezɨ kamaghɨra, e dafarir kɨnibar uamategh mangam. Egha e nguazir kamɨn tir dughiamɨn, e pura ingangarir mɨtɨabagh ami, mati gumazim amɨnimɨn suighasa ivegha ghuav an suighan ibura. 17 Nguazir kamɨn tir dabirabim, a derazir pu, mati e zurara osɨmtɨzim ikia ovevemɨn mɨtarmemɨn aven apia dagheba api. E zurara navir kuram isava, atarava, arɨmariaba isi. 18 Guizbangɨra, kɨ bizir kam gɨnɨghnɨgha ghua kamaghɨn fo, arazir mam bar deragha arazir kam gafira. Arazir kam, a kamakɨn, God e ganɨngizir dughiar otevir overiamɨn apengan ikiamimɨn, e uan ingangarir e amizibar ivezim inigh daghebar amɨ bar akuegh ikiam. Bar akongezir arazir kam, a ivezir God e bagha mɨsevezimra.
19 Eghtɨ God dagɨaba ko bizitaba gumazitam danightɨma, a fogh suam, da ivezir God a bagha inabaziba. Egh an adar gan bar akuegh, egh uan ingangariba ko dabirabimɨn gan egh navir amɨrizim inigh ikɨtɨ, kamaghɨn deragham. Bizir kaba, kar God anɨngizɨ bizir aghuiba. 20 Egha God gumazir kam ataghizɨ a uan dabirabir aghuimɨn gara, bar akuegha mamaghɨra ikia, kamaghɨn nɨghnɨzir pu, kɨ dughiar otevimɨn nguazir kamɨn ikiam.

5:2: Aghuzir Akaba 10:19; Matyu 6:7

5:4: Dɨboboniba 30:2; Godɨn Araziba 23:21-23; Onger Akaba 66:13-14; 76:11

5:5: Aghuzir Akaba 20:25; Aposel 5:4

*5:9: Hibrun akam deragha ves 9ɨn itir akamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ.

5:15: Jop 1:21; Onger Akaba 49:17; 1 Timoti 6:7