6
Ikɨrɨmɨrir kam, osɨmtɨziba an iti
Kɨ overiamɨn apengan ikia osɨmtɨzir kurar mamɨn garima, gumazamiziba aneterava ingangarir dafam gami. God gumazir mam dagɨar avɨriba ko, bizir avɨriba ko ziar ekiam, da a ganɨngi, ezɨ a ifongezir bizitamɨn otevezir puvatɨ. Ezɨ gumazir kam, God a ganɨngizɨ bizir aghuir kaba, an adar amu bar akuegh ikian fɨrɨn, God gumazir igharazim bizir kaba anetaghizɨ an ada inigha dagh amua bar akuegha iti. Arazir kam, a bar ikuvigha, an mɨngariba mongezɨ e dagh fozir puvatɨgha okam nɨghnɨsi.
Eghtɨ gumazitam borir 100pla ikɨva, nguazir kamɨn azenir avɨribar ikɨ, egh gumazir kam uan bizir aghuir kaba bagh bar akuegh ikian kogh, egh gɨn aremeghtɨ, me deragh a bagh mozim gɨkuigh anefaghan koghtɨ, arazir kam, a bar derazir puvatɨ. Kɨ guizbangɨra mɨgei, borir amebamɨn navimɨn aven aremezim, a gumazir azenir avɨribar nguazir kamɨn itim gafira. Kamagh amir borim, mati pura bizim, a ziaba puvatɨzɨ, me mɨtarmemɨn anefazir dughiamɨn, me a gɨnamadagha gɨfa. Egha borir kam, an aruer angazangarimɨn ganizir puvatɨgha, bizitam bar a gɨfozir puvatɨ. Egha borir kam datɨrɨghɨn avughsazir aghuim gamua iti. Kamaghɨn, borir kamɨn dabirabim, gumazir bizir avɨriba itir kamɨn dabirabim gafira. Gumazir kam uan bizir kabar gara, dagh agoir puvatɨ. Gumazir kam 1,000ɨn azeniba o 2,000ɨn azenibar nguazir kamɨn ikɨtɨ, an dabirabim, borir kamɨn dabirabim gafiraghan kogham. Guizbangɨra, e bar moghɨram oveng nguibar vamɨran mangam.
E dagheba iniasa, kamaghɨn, e zurara ingari. Ezɨ dagher e isiba, da en ifongiam agevir puvatɨ. Manmaghɨn amizɨ, fofozir gumazim fofoziba puvatɨzir gumazim gafira? Bar puvatɨ. Eghtɨ gumazir biziba puvatɨzim, arazir aghuimɨn gumazamizibar damazimɨn a damightɨ, bizir kam manmaghɨn an akuraghtɨ, a ikɨvɨra ikiamin ivezir aghuir manam iniam? Gumazir maba ghaze, e bizir guar avɨriba inisɨ nɨghnɨghan kogham. Arazir kam uaghan an mɨngariba aven mongezɨ e dagh fozir puvatɨgha okam nɨghnɨsi, mati gumazim amɨnimɨn suighasa ivegha ghuava an suighan ibura. Kamaghɨn dera, bizir tizir e inigha gɨvaziba, e dagh ifuegh dar suiragh ikiam.
10 Bizir otivir kaba, da puram otivir puvatɨ. Bar fomɨra God da otivasa mɨkemezɨ, da datɨrɨghɨn otivaghiri. Egha God en arazibagh fogha gɨfa. Kamaghɨn e a ko uari batoghan kogham. Guizbangɨra, an gavgavim en gavgavim gafira. 11 E fo, e mɨgɨrɨgɨar adoghodozir avɨribav kɨmtɨma, da manmaghɨn en akurvagham? Bar puvatɨ. Puvɨra mɨgeir arazim, a tong en akuraghan kogham, e pura mɨgei. 12 E dughiar bar otevimɨn nguazir kamɨn iti, ezɨ en ikɨrɨmɨrim, a dagheba puvatɨgha uaghan an mɨngariba mongezɨ e dagh fozir puvatɨgha okam nɨghnɨsi. En ikɨrɨmɨrim, mati ghuariam aruem apazazɨma, temer dughuazim zuamɨram arav ghu. Ezɨ tina kamaghɨn fo, e arazir aghuir manamɨn gɨntɨgham? Ezɨ tina kamaghɨn fo, e ovegh gɨvaghtɨ, bizir manaba overiamɨn apengan otivam?