7
Nɨghnɨzir aghuir avɨriba
Aghuzir Akaba 22:1Gumazamiziba kamaghɨn nɨghnɨgh suam, nɨ gumazir bar aghuim, nɨghnɨzir kam a dera. Egha a borer aghuir ivezim bar pɨn itim gafira. Eghtɨ dughiar nɨ ovengamim, a dughiar nɨn amebam nɨ batezim gafiragham.
Gumazim aremeghtɨ, me a bagha azir dɨpenir mamɨn ikɨtɨma, nɨ a bagh mangɨ. Arazir kam, a me dɨpenim ikia isar ekiabagh amir arazim gafira. Guizbangɨra, e bar moghɨra ovengam. Kamaghɨn, e nguazir kamɨn ikɨ bar deravɨra ovevemɨn arazim gɨnɨghnɨgham.
E bizitam bagh navim ikuvigh osemegh ikɨtɨ, arazir kam akazir arazim gafira. Guizbangɨra, navir osɨmtɨziba, e gamima en guaba ikufi, arazir kam e gami e arazir aghuim gɨfofogha egha akonge.
Egha gumazir nɨghnɨzir aghuiba itim, an aremezir gumazim bagha azia itir darazi ko ikiam. Ezɨ gumazamizir nɨghnɨzir aghuiba puvatɨziba, me inivafɨzir agoroger arazir avɨribagh amir gumazamiziba ko ikiasa.
Gumazamizir nɨghnɨzir aghuiba itiba, nɨn atar, nɨ akɨrmɨgham, nɨ me baregh men gɨn mangɨtɨ arazir kam a dera. Arazir kam, gumazir onganim ziar ekiam isa nɨ ganɨdir arazim, gafiragham.
Egh gumazamizir nɨghnɨzir aghuiba puvatɨziba akɨtɨ, men akazibar mɨngariba puvatɨgham. Mati benir ataghatarim avimɨn ikia isia tɨngazi, egha a mɨnem gamima a isir puvatɨ. Arazir kam uaghan pura bizim, an mɨngariba puvatɨ.
Gumazir nɨghnɨzir aghuim ikiava gumazir igharazibar biziba ko dagɨaba, pura dagh ekua da isi, a mati gumazir onganim. Eghtɨ gumazim apezeperir dagɨaba initɨ, an arazir kamɨn, a uabɨ uan nɨghnɨzir aghuim gasɨghasɨsi.
Eghtɨ gumazitam ingangarim foregh a damuasava ami, kar arazir aghuim. Egha an an ingarava anegɨfa, arazir kam bar deragha arazir ingangarim damuasava amim, gafira. Ezɨ gumazir navim amɨragha uabɨn asugha nɨmɨra itim, a dera. An arazim, gumazir uabɨra uabɨ femɨn arazim, bar a gafira.
Jems 1:19Nɨ zuamɨra gumazir munamɨn anɨngagheghan markɨ. Anɨngagharim, a gumazir nɨghnɨzir aghuiba puvatɨzimɨn arazim.
10 Nɨ kamaghɨn mɨkɨman markɨ, “Manmaghɨn amizɨma, dughiar fomɨra ikezim, datɨrɨghɨn tir dughiam gafira?” Gumazir nɨghnɨzir aghuim puvatɨzim, a kamaghɨn azangsɨgham.
11 Gumazamiziba bar overiamɨn apengan ikɨ nɨghnɨzir aghuim ikɨva, men akurvagh ikɨvɨra ikiamin ivezir aghuimɨn mɨn ikiam. Bizir kam, a bar dera, mati afeziam aremeghasava amua uan bizir aghuiba isa uan boribagh anɨngi. 12 Nɨghnɨzir aghuim ko dagɨam, aning uaghara dughiar kurabar en akurvasi. Egha nɨghnɨzir aghuim ko fofozim, dagɨam gafira, egha deravɨram en akurvazima, e deravɨra ikɨ mamaghɨra ikiam.
13 God amizir biziba, ia bar deraghvɨra, dagh nɨghnɨgh. Egh God bizitam damightɨ a ikɨzɨrɨghtɨ, tinara uam anemɨnegham? 14 Nɨn ikɨrɨmɨrimɨn biziba bar deravɨram otivtɨ, nɨ bar akuegh ikɨ. Eghtɨ dughiar kuram nɨ batoghtɨ, nɨ kamaghɨn fogh suam, God dughiar aghuiba ko dughiar kuraba e bagha da amadi. Kamaghɨn, e fozir pu, bizir manam gɨn otivam.
15 Kɨ nguazir kamɨn ikia arazir avɨravɨribar gara ghaze, nan ikɨrɨmɨrim, an mɨngariba mongezɨ kɨ dagh fozir puvatɨgha okam nɨghnɨsi. Egha kɨ gumazir mabar garima, me arazir aghuibar gɨntɨgha, egha ariaghire. Ezɨ kɨ gumazir mabar gari, me arazir kurabagh amua, egha dughiar ruarimɨn nguazir kamɨn iti. 16 Kamaghɨn e uan damazimɨn uari fɨ, arazir aghuim ko nɨghnɨzir aghuimɨn gɨntɨghsɨ, bar pamten ingaran kogham. E ti, uarira uarigh asɨghasigham. 17 Egh e uaghan arazir kuraba ko arazir onganibar gɨntɨghsɨ bar pamten ingaran kogham. E ti God ovengasa e bagha inabazir dughiamɨn avɨragham. 18 Nɨ uabɨ tuavir aghuimɨn gɨn mangɨ, egh arazir aghuimɨn suiragh, egh arazir kuramɨn suighan markɨ. Gumazim Godɨn atiatia an apengan iti, a bizir manam damutɨ, a bar deravɨram otogham.
19 Eghtɨ gumazir dapanir ekiar 10pla, nguibar ekiar mamɨn akuragh a damutɨ, a tugh gavgavigham. Ezɨ nɨghnɨzir aghuim, a gumazitamɨn akuraghtɨ, a bar gavgavigh nguibar ekiar kamɨn gavgavim gafiragham.
20 Godɨn damazimɨn derazir gumazitam, zurara arazir aghuitam gamir pu. A dughiar mabar uaghan arazir kurabagh ami.
21 Nɨ gumazamizibar akaba bar, da baraghan markɨ. Egh nɨ kuarim atɨgh deragh me baraghtɨ, nɨn ingangarir gumazim ti akar kuram nɨ danɨngam. 22 Guizbangɨra, nɨ kamaghɨn fogh, nɨ uabɨ dughiar avɨribar akar kurabar gumazir igharazibav mɨgei.
23 Kɨ bar fofozir gumazimɨn otivasa, kamaghɨn kɨ bizir kabar mɨngariba bativasa bar deravɨra da tuisɨgha dagh nɨghnɨki. Ezɨ nan nɨghnɨzim otefe. 24 Bizir otivir kabanangɨn mɨngaribagh foghamin ingangarim, bar aven ko. Mati bizim bar saghon itima e a buri, o bar vɨn mar iti. Kamaghɨn, tinara bizir kabar mɨngaribagh fogham? Bar puvatɨ. 25 Kɨ nɨghnɨzir aghuiba ko fofozir aghuibar mɨngaribagh foghasa bar ingangarir dafam gami. Egha uaghan arazir kuraba ko arazir onganibar mɨngaribagh foghasa ingangarir dafam gami.
26 Kɨ ingara ghua kamaghɨn fo, amizir maba osɨmtɨzir bar ekiaba e ganɨdi, ezɨ da ovevemɨn osɨmtɨzim gafira. Amizir kabanang mati, gumaziba en suighamin iveba. Ezɨ men dafariba mati sen e ikɨrarigham. God gumazitam gifueghtɨ, gumazir kam amizibar ivem gitagh arɨmangɨgham. Eghtɨ ivem, arazir kurabagh amir gumazimɨn suiraghtɨ, an a gitaghan kogham. Bar puvatɨ. 27 Ezɨ fofozir gumazim kamaghɨn mɨgei, Bar guizbangɨra, kɨ bizir kabar mɨngariba bativasa bar nɨmɨra nɨmɨra ingara ghua datɨrɨghɨn bizir mabar arazim gɨfo. 28 Kɨ ghua amiziba buriagha aruava amizir aghuitam bativasa ingara ghua tam batozir puvatɨ. Ezɨ tausenɨn gumazibar tongɨn, kɨ gari, gumazir aghuir vabara iti. Egha kɨ amizir aghuitamɨn garir puvatɨ. 29 Egha kɨ nɨghnɨzir ekiar mam bato, a kamakɨn, God gumazamizibar ingarigha ghaze, me an damazimɨn dera. Ezɨ me uari nɨghnɨzir avɨriba ko tuavir guar avɨribar gɨn zui.

7:1: Aghuzir Akaba 22:1

7:9: Jems 1:19