8
Fofozir gumazamizibara bar bizibar mɨngaribagh fos. Kamaghɨn tina men fofozim gafiragham? Guizbangɨra, gumazimɨn navim ikuvightɨ an guam mɨsigham, eghtɨ nɨghnɨzir aghuim ko fofozir aghuim a damutɨ an guam angazangarigh, bar akongegham.
Nɨ atrivimɨn akamɨn gɨn mangɨ
Kɨ kamaghɨn mɨgei, nɨ atrivimɨn akamɨn gɨn mangɨ. Nɨ God ko dɨkɨrɨzir akam gɨnɨghnɨgh, egh atrivimɨn akaba batoghan markɨ. Egh nɨ atrivim ko ikɨ zuamɨram anetaghɨraghan markɨ. Egh nɨn akaba ko atrivimɨn akaba uariv soghtɨ, nɨ akaba gavgavan markɨ. Nɨ kamaghɨn fogh, atrivim nɨ bareghan kogham, a uan ifongiamɨn gɨn mangam. E bar fo, atrivim mɨkɨmtɨma, gumazamiziba bar an akamɨn gɨn mangɨ. Eghtɨ gumazitam kamaghɨn an azangsɨghan kogham, “Nɨ tizim bagha kamaghɨn ami?” Gumazir atrivimɨn akaba bar dar gɨntɨzim, a deravɨra ikiam. Eghtɨ nɨghnɨzir aghuim itir gumazim, a bizibar amuamin tuavim ko dughiam gɨfogham. E fo, e gumazamiziba en osɨmtɨziba bar ekevezɨ e da ateri. Ezɨ da akɨramin tuavir aghuim ko da akɨramin dughiar aghuim iti. E fozir pu, bizir manam gɨn otivam. Ezɨ bizir kabar gun e mɨkɨmamin gumaziba puvatɨ. Gumazim ovengamin dughiamɨn, an duam an inivafɨzim ataghɨragham. Eghtɨ gumazitam an anogoreghan kogham, gavgavir kaba bar puvatɨ. Gumazitam ovevemɨn dughiam gisɨvaghan kogham. E fo, mɨdorozimɨn dughiamɨn, mɨdorozir gumazir dapanir ekiaba, mɨdorozir gumaziba ateghtɨ me uamategh uan nguibabar mangan kogham. Egha gumazim arazir kuramɨn gɨntɨsi, an arazir kam bar an porogh, anetaghɨraghan iburagham.
E bar akongezir arazimɨn gɨntɨgham
Kɨ bizir kabar garava, gumazamizir overiamɨn apengan ikiava amir bizibagh nɨghnɨghavɨra iti. Egha dughiar kamɨn kɨ garima, gumazir ekiar maba gumazamizir mabagh ativagha me dɨkabɨra paza me gami. 10 Egha dughiar mabar kɨ garima, gumazir kurar mam aremezɨ, me mozimɨn anefa. Gumazamiziba anefagha uamategha gumazir kurar arazir kurabagh amim, aven itir nguibar ekiamɨn ghue. Egha me izir dughiar kamɨn, me gumazir kurar kamɨn ziam fe. Arazir kam uaghan, an mɨngariba mongezɨ, e dar gari puvatɨgha okam nɨghnɨsi.* Hibrun akam deragha ves 10ɨn akabar mɨngarim abɨghizir puvatɨ.
11 Dughiar mabar, gumazamiziba uan arazir kurabar ivezir kuram zuamɨram a isir puvatɨ. Kamaghɨn bizir kam gumazamizibar nɨghnɨziba fema, me arazir kurabar amuasa gavgavighavɨra iti. 12 Dughiar mabar, gumazir arazir kurabagh amiba, me arazir kurar avɨribagh amuavɨra iti, egha me dughiar bar ruarimɨn nguazir kamɨn ikiava, me zuamɨram oveir puvatɨ. Kɨ fo, marazi kamaghɨn mɨgɨa ghaze, “Gumazim Godɨn atiatigh an apengan ikɨ, deravɨra ikiam. 13 Egh arazir kurabagh amir gumazim, a deragh ikian kogham. A Godɨn atiatia an apengan itir puvatɨ, kamaghɨn a bar dughiar otevimɨn nguazir kamɨn ikiam.”
14 A guizbangɨra, me onganigha kamaghɨn mɨgei, ezɨ kɨ arazir mamɨn garima, a me mɨgeir moghɨn otozir puvatɨ. Ezɨ arazir kam, a bar onganigha bar ikufi. Dughiar mabar, gumazamizir Godɨn damazimɨn deraziba, ivezir kurar gumazamizir kuraba iniamim isi. Ezɨ gumazamizir kuraba, Godɨn damazimɨn derazir gumazamizibar ivezim isi. Ezɨ arazir kam, kɨ ghaze, a uaghan an mɨngarim modozɨ e dagh fozir puvatɨgha okam nɨghnɨsi.
15 Ezɨ kɨ kamaghɨn nɨghnɨsi, e bar akueghamin arazimɨn gɨn mangɨtɨ, a deragham. Ua tuavir aghuir e gɨntɨghamba puvatɨ. Kamaghɨn e overiamɨn apengan ikɨ dagheba ko dɨpabar amɨva bar akuegh ikiam. E fo, e ingangarir mɨtɨabagh ami, egh dughiar God e ataghizɨ e overiamɨn apengan itimɨn, e bar akongezir arazim damu ikiam.
16 Kɨ gumazamizibar ingangarir arazibar gara deravɨra fofozim ko nɨghnɨzir aghuim iniasa arueba ko dɨmagaribar ingangarir bar dafam gamua akuir puvatɨ. 17 Guizbangɨra God biziba bar dar ingari, ezɨ kɨ dar ganigha fo, e nguazimɨn otivizir bizir kabar mɨngariba buriva avegham. Egh e dagh foghsɨ, ingar mangɨ amɨragham. Eghtɨ fofozir gumazamiziba suam, e dar mɨngaribagh fogha gɨfa, me guizbangɨra mɨgeir puvatɨ. Me dagh foghan kogham.

*8:10: Hibrun akam deragha ves 10ɨn akabar mɨngarim abɨghizir puvatɨ.