9
Bizir kamra bar e bativam
Kɨ bizir kaba bagha deravɨra nɨghnɨgha ghua kamaghɨn fos, Godɨn damazimɨn derazir gumazamiziba ko, gumazamizir nɨghnɨzir aghuiba itiba ko, me amir biziba, da bar Godɨn agharimɨn iti. God uabɨ, gumazamizibagh ifongezir arazim ko gumazamizibagh ifongezir puvatɨzir arazim gamizɨ da otifi. Guizbangɨra, e gumazamiziba fozir pu, bizir tiziba gɨn otivam. Ezɨ bar e bativamin bizir mam iti, e gumazamizir Godɨn damazimɨn deraziba, gumazir arazir kurabagh amiba, ko gumazir aghuiba, ko gumazir kuraba, Godɨn damazimɨn zuezir darasi, ko Godɨn damazimɨn mɨzezir darasi, gumazir ofa gamiba, ko ofa gamir puvatɨziba uaghara, bizir kamra bar me batogham. Bizir kamra, gumazir aghuiba ko gumazir arazir kurabagh amiba bativam. Bizir kamra, gumazir God ko akar dɨkɨrɨzim gamiziba ko, gumazir God ko akar dɨkɨrɨzim damuasa atiatingiziba, a bar me batogham. Egh e overiamɨn apengan itir gumazamiziba bar, bizir kurar kamra bar e batifi, a kamakɨn: ovevem. Gumazamiziba nguazimɨn itir dughiamɨn, me fo, me aremegham, egha dughiaba bar ovevemɨn arazim bagha nɨghnɨgha navim osemegha bar onganigha a bagha mɨzuai. Egha gɨn me uaghan ariaghiri. 4-5 Afiar angamɨra itim, laionɨn aremezim gafira. Ezɨ kamaghɨra, gumazamizir angamɨra itiba, gumazamizir ariaghirezibagh afira. Me fo, bizitam me bativtɨ, me ovengam. Ezɨ gumazir ovengeziba, me bizitam gɨfozir puvatɨ, egh me bizir aghuitam inian kogham. Ezɨ gumaziba me gɨnamadagha gɨfa. Gumazamiziba ariaghirezir dughiamɨn, men ifongiam ko adariba ko gumazir igharazimɨn bizibagh ifongezir arazim, da bar gɨfa. Ezɨ gumazamizir kaba, me ua overiamɨn apengan ikɨ bizitam damuan kogham.
Aria, nɨ mangɨ damɨ bar akongegh. Egh nɨ wainɨn dɨpam amɨ navir amɨrizim inigh. God arazir kamɨn amamangatɨ. Nɨ zurara korotiar aghuibar aghu bar deragh kurɨkɨ dapanarɨziba batogh bar akuegh ikɨ. En ikɨrɨmɨrim mati pura bizimɨn mɨn itima an mɨngariba mongezɨ e dagh fozir puvatɨgha bar okam nɨghnɨsi. Eghtɨ, God nɨ ganɨngizir ikɨrɨmɨrir kam, nɨ overiamɨn apengan a mɨsevezir dughiabar, a ko bar akuegh ikɨ. God a isa ivezir aghuimɨn mɨn nɨ bagha anemɨsevegha nɨ ganɨngi. Kamaghɨn nɨ overiamɨn apengan ikɨ, uan ingangaribar amuva, God nɨ ganɨngizir ikɨrɨmɨrim amuir aghuimɨn mɨn a ko ikɨ bar akongegham. 10 Egh nɨ ingangaritam damusɨ, bar uan gavgavim sara a damu. Nɨ fo, Oveaghuezibar Nguibar nɨ mangamim, nɨ ingangarir tam ko nɨghnɨzitam damuan kogham. Danganir kamɨn, nɨ nɨghnɨzir aghuitam ko fofozir aghuitam inian kogham.
11 Kɨ uamategha overiamɨn apengan bizir mamɨn gari. Gumazir bar puvɨra atamra ivemariba, me dughiar mabar gumazir igharazibagh afirazir pu. Ezɨ mɨdorozir gumazir gavgaviba, dughiar mabar uan apanibagh afirazir puvatɨ. Gumazir nɨghnɨzir aghuiba itiba, ko fofozir ekiaba itiba, me dughiar mabar dagɨaba ko bizir avɨriba isir puvatɨ. Ezɨ ingangarir guar avɨribagh amir fozir gumaziba, me dughiar mabar ingangarir ekiaba isir puvatɨ. E fo, dughiar kuram dughiatabar bar e bativam. 12 E fozir pu, e dughiar manam osɨmtɨzim e bativam. Ezɨ dughiar kuram zuamɨram e batifi, mati kuarazim o osirim ivemɨn aven ghuzɨ an an suiragha iti.
Gumazamizibar arazir aghuim ko arazir kuram
13 Kɨ overiamɨn apengan ikia ua bizir mamɨn garima an oto. Ezɨ kɨ kamaghɨn nɨghnɨsi, kar ti, gumazir nɨghnɨzir aghuim itimɨn nedazir bar aghuim. Bizir kɨ garim kamakɨn. 14 Dughiar mam nguibar muziarir mam iti, ezɨ gumazamizir avɨriba an itir puvatɨ. Ezɨ atrivir bar gavgavir mam uan mɨdorozir gumaziba inigha a ko mɨsogh a dɨkabɨnasa ize. Egha mɨdorozir gumaziba nguibar kam bar anekɨarugha, an dɨvazir gavgavim akarasa bizibar akɨri. 15 Ezɨ nguibar kamɨn, biziba puvatɨzir gumazir mam iti. Gumazir kam, nɨghnɨzir aghuim ko fofozim iti. Egha an nɨghnɨzir aghuimɨn, a nguibar kam uan apaniba dam a iniasa tuaviba burizɨ, me deravɨram oto. Egha gɨn gumaziba ua biziba puvatɨzir gumazir kam, me a gɨnamada. 16 Ezɨ kɨ kamaghɨn mɨkɨmasa, nɨghnɨzir aghuim, gavgavir ekiam gafira. Ezɨ gumazamiziba kamaghɨn nɨghnɨsi, gumazir biziba puvatɨzim, an nɨghnɨzir aghuim pura bizir kɨnimɨn mɨn iti. Kamaghɨn me an akaba barazir puvatɨ.
 
17 Gumazir nɨghnɨzir aghuiba itim uan akabar asughasugh nɨmɨra mɨkɨmtɨ, e da baraghtɨ, deragham.
Kamaghɨn amir gumazimɨn akaba, da nɨghnɨzir aghuiba puvatɨzir gumazibar atrivim,
an tiarir arozim gafira.
18 Nɨghnɨzir aghuim, a mɨdorozimɨn bizibagh afira.
Eghtɨ gumazitam arazir kurar tam damightɨ,
an arazir aghuir avɨrim gasɨghasigham.