10
E fo, bereziba mughuriar aghuim zuir boremɨn sɨvafarimɨn aven magɨrɨ arɨghireghtɨ, borer kam bar puvɨra mughagham. Kamaghɨra arazir onganir muziarim, gumazimɨn nɨghnɨzir aghuim ko ziar ekiam dɨkabɨragham.
Gumazir uan navimɨn aven nɨghnɨzir aghuim itim, an arazir aghuibagh ami. Ezɨ gumazir uan navimɨn aven nɨghnɨzir aghuim itir puvatɨzim, an onganigha arazir kurabagh ami. Egh gumazir kam pura tuavimɨn darutɨ, an arazibara gumazir mabar akakagh suam, a nɨghnɨzir aghuiba puvatɨ.
Eghtɨ nɨn gumazir dapanim nɨn atartɨ, nɨ uan ingangarim ataghɨraghan markɨ. A fogh suam, nɨ osɨmtɨzim iti. Egh nɨ nɨmɨra ikɨtɨ, a nɨn arazir kuram gɨnamadagham.
Kɨ overiamɨn apengan ikia ua garima, gumazir maba osɨmtɨzir bar dafar mam gami. Ezɨ osɨmtɨzir kurar kam, a gumazir dapanibar osɨmtɨzimra. Gumazir dapaniba, dughiar mabar ingangarir ekiaba isa gumazir nɨghnɨzir aghuiba puvatɨzibagh anɨdi. Egha dughiar mabar ingangarir mong derazir puvatɨziba isa dagɨar avɨriba itir gumazamizibagh anɨdi. Ezɨ kɨ garima, ingangarir gumazir kɨniba, hoziabagh isɨn apiagha zuima, gumazir ekiaba mati ingangarir gumazir kɨnibar mɨn suebar zui.
Onger Akaba 7:15; Aghuzir Akaba 26:27Gumazir tam mozir ekiam gɨkuigh a ti uabɨ an magɨrɨgham. Eghtɨ gumazitam me dagɨabar ingarizir dɨvazir gavgavim abightɨ, kuruzim ti a givigham. Eghtɨ gumazitam mɨghsɨamɨn dagɨar dafaba abɨghɨrarɨghtɨ, dagɨaba ti a mɨsuegham. Eghtɨ gumazitam temem abightɨ, temem ti a mɨsueghtɨ a mɨzazim iniam. 10 Eghtɨ gumazimɨn sobiam ghumighan koghtɨ, an anemɨneghan kogh, a temem okɨsɨ ingangarir dafam damigham. Eghtɨ gumazim nɨghnɨzir aghuim ikɨva, a ingangarir aghuim damutɨ, an ingangarimɨn dagher aghuim otogham. 11 Eghtɨ gumazim kuruzim damightɨ a nɨmɨra ikiamin arazim gɨfogh, a deragham. Egh a kuruzim ateghtɨ, an a givightɨ, an fofozim manmaghɨn an akuragham? Bar puvatɨ. 12 Gumazir nɨghnɨzir aghuim itimɨn akaba, da ziar ekiam anarɨram anɨdi. Ezɨ gumazir nɨghnɨzir aghuim puvatɨzimɨn akaba, da a dɨkabɨri. 13 Egh gumazir kam dɨkavigh mɨkɨmɨva, a pazɨ bizir onganibav mɨkɨmam. Eghtɨ an mɨgɨrɨgɨaba gɨvamin dughiamɨn, an mɨgɨrɨgɨaba bar ikuvigham, mati gumazir bar onganimɨn mɨgɨrɨgɨaba. 14 Ezɨ gumazir nɨghnɨzir aghuiba puvatɨziba, me mɨgɨa mamaghɨra iti. E fozir puvatɨ, bizir manam gɨn otivam. Egha e fozir puvatɨ, bizir manam e aremegh gɨvaghtɨ, a gɨn nguazimɨn otivam.
15 Gumazir nɨghnɨzir aghuiba bar puvatɨzim uan dɨpenimɨn mangasa tuaviba buriava avenge. Kamaghɨn amir gumazim, a pura ingangarir mɨtɨabagh amua, an gavgavim pura gefi.
16 O gumazamizir ian kantrin atrivim aghɨrimra itim, Iavzika! Ian gumazir faragha zuiba ti mɨzarazibara dɨkava pura isabara amuvɨra ikiam. Eghtɨ osɨmtɨzir ekiabara ian kantrin kam bativam. 17  Aghuzir Akaba 31:4Eghtɨ ian kantrin atrivim, a gumazir ziam itir tamɨn borim, eghtɨ ian gumazir faragha zuiba, me dagheba ko wainɨn dɨpaba apir dughiamɨn da amɨ gavgavim uari danɨngam, egh dɨpar onganir avɨriba apir arazibar amuan kogham, eghtɨ kantrin kam, a bar deravɨra ikiam.
18 Eghtɨ gumazim amɨragh uan dɨpenir inogorim akɨran aghuaghtɨ, dɨpenir inogorim angarighɨreghtɨ, amozim aven irɨ dɨpenim gasɨghasigham.
19 Daghem a gumazim gamima, a bar akonge, ezɨ wainɨn dɨpam gumazim gamima, an navim bar nuira. Ezɨ dagɨaba da ingangarir guar avɨrim damuamin bizir aghuim.
20 Nɨ uan akuir danganimɨn aven modoghɨv ikɨ, adarir kurabar atrivim ko dagɨaba itir gumazim, aning damuan markɨ. Egh nɨ uaghan mɨgɨrɨgɨar kurabar me damuan markɨ. Nɨ kamaghɨn damutɨ, kuarazitam ti nɨn mɨgɨrɨgɨaba inigh mangɨ me danigham.

10:8: Onger Akaba 7:15; Aghuzir Akaba 26:27

10:17: Aghuzir Akaba 31:4