11
Nɨ deragh nɨghnighɨva ingangarim damu
Aisaia 32:20; Matyu 10:42; Galesia 6:9-10; Hibru 6:10Nɨ danganir avɨribar ingangaribar amu, egh nɨ gɨn ivezir aghuim iniam. Nɨ fozir pu, dughiar kurar manam nguazir kamɨn otivam. Kamaghɨn, nɨ uan dagɨaba isɨ 7pla o 8plan dagɨar ingangaribar arɨkigh.
E fo, dɨpam overiamɨn pɨn itir ghuariabagh izɨvazɨma, amozim nguazim giri. Temem ira sautɨn amadaghan irɨghav iti, o notɨn amadaghan irɨghav iti, a danganir irɨzimɨn, a irɨghɨv ikiam. Eghtɨ nɨ amɨnim ko amozimɨn dughiam bagh aning mɨzuam mangɨ azenitamɨn ingarigh an oparighan kogh, nɨ daghetam inian kogham. God biziba bar dar ingari, ezɨ e kamaghɨn fozir pu, manmagh amizɨ, borir igiam, amebamɨn navimɨn aven iti, ezɨ an duam iza an aven ghuzɨma an angamɨra iti. Kamaghɨra God amir biziba, e dagh foghan kogham. Nɨ daghetaba mɨzarazimɨn da oparɨva, taba guaratɨzimɨn da opar, nɨ kamaghɨn fozir puvatɨ, dagher nɨ mɨzarazimɨn opariziba o nɨ guaratɨzimɨn opariziba deravɨram otivigham, o da uaghara deravɨram otivam.
Angazangarim a bizir aghuim, ezɨ e aruemɨn angazangarimɨn gara, bar akonge. Nɨ nguazir kamɨn itir azenibar, nɨ bar akuegh ikɨ. Egh e azenir avɨribar ikɨ, bizir kaba bakɨnɨghnɨghan kogham, e bar azenir avɨribar, mɨtarmemɨn ikɨ Gumazamizir Oveaghuezibar Nguibamɨn ikiam. Ezɨ bizir gɨn otivamiba, dar mɨngariba mongezɨ e dagh fozir puvatɨgha okam nɨghnɨsi.
Gumazamizir igiabar sure damuamin akaba
Ia gumazamizir igiaba, ia igiamra itir dughiamɨn, ia bar akongegh ikɨ. Ia uan nɨghnɨziba ko ifongiamɨn gɨntɨgh. Kamaghɨn ia uari bagh gan, God uan kotiamɨn dughiam, a ian araziba tuisɨgham.
10 Ia igiamra itir dughiam, a ruarazir puvatɨ. Kamaghɨn amizɨ, bizir osɨmtɨziba ia ganɨdiba, ia puv dagh nɨghnɨghan markɨ. Egh ia, bizir mɨzazir ian mɨkarzibagh anɨdibar gɨntɨghan markɨ. Kɨ datɨrɨghɨn fo, ia igiamɨn itir ikɨrɨmɨrim uaghan, mati an mɨngariba mongezɨ e dagh fozir puvatɨgha okam nɨghnɨsi.

11:1: Aisaia 32:20; Matyu 10:42; Galesia 6:9-10; Hibru 6:10