12
2 Samuel 19:35; Aghuzir Akaba 22:6; Azir Akam 3:27God bar en ingari, kamaghɨn, ia igiamra itir dughiamɨn, ia a gɨnɨghnɨgh. Ia kamaghɨn a gɨn amadagh gɨn ghurightɨ, dughiar kuram ia batoghtɨ, ia vaghvagh kamaghɨn mɨkɨmam, “Kɨ uan ikɨrɨmɨrim gakongezir puvatɨ.” Eghtɨ dughiar kamɨn ian damaziba ikuvightɨma, ia kamaghɨn nɨghnɨgh suam, aruem ko iakɨnim ko mɨkoveziba deragha isir puvatɨ. Ezɨ amozir ghuariam ua iza danganir vamɨran iti. Eghtɨ dughiar kamɨn, ian dafariba gavgaviba puvatɨgh inɨgham. Eghtɨ ian sueba gavgaviba puvatɨgh ikɨzɨrigham. Eghtɨ ian atariba bar asighiregh vaghvaziba ikɨtɨ, ia dagher gavgavibar aman kogham. Egh ian damaziba ikuvightɨ, ia deravɨra bizibar ganan kogham. Egh ian kuarir toribar bar pɨrightɨ, ia dɨpenimɨn azenan otivir nɨgɨniba baraghan kogham, mati me wit mɨrmɨrir dagɨamɨn tɨngagharim, ko marvir ararer avɨriba. Eghtɨ ia dakuamin dughiamɨn, kuarazibar araremɨra ia gaghunam. Eghtɨ ia danganir pɨn itibar atiatingɨva, tuavibar aruan buraghburegham. Ian dapanarɨziba ghurghurightɨ, ia daruan asaghasegham. Eghtɨ biziba ia damutɨ, ian naviba da bagh dɨkavan kogham. Eghtɨ ia aremegh mangɨ nguibar ia zurara ikiamimɨn ikiam. Eghtɨ ian nguibamɨn iti darasi, me arang azir akabar amu ikiam.
Ia tɨghar aremeghamin dughiamɨn, ia God gɨnɨghnɨgh. Guizbangɨra, ia kamaghɨn ovengam, mati lamɨn silvan sen dutuaghirɨzɨ, an golɨn itarim irɨgha ikuvizɨ, an avir angazangarim munge. Egha mati, me mozir dɨpamɨn mɨnem dafagha dɨpam tua a gekuava anadir benim dutuaghirɨzɨ, nguazir mɨner dɨpam tuim, irɨgha bar mɨsaraghire.* Hibrun akamɨn ves 2-6 da akar isɨn zuibara mɨgei, ezɨ akar kabar mɨngariba da deragha otozir puvatɨ. E fo, God fomɨra nguazir mɨnemeniam isa gumazimɨn ingari. Eghtɨ gɨn ia aremeghtɨ ian mɨkarziba ua nguazir mɨnemeniam gavagham. Eghtɨ ian duar God ia ganɨngiziba, uamategh God bagh mangam.
 
Fofozir gumazim kamaghɨn mɨgei,
Biziba bar, dar mɨngariba bar mongezɨ
e dagh fozir puvatɨgha bar okam nɨghnɨsi.
Akɨnafarimɨn akar abuananam
Fofozir gumazir kam bar nɨghnɨzir aghuim iti, kamaghɨn a gumazamizibar sure gami. An akar aghuiba ko aghuzir akar avɨriba bar deravɨra dagh nɨghnɨgha da tuisɨsi. Egh an akar manam ginɨghnɨghtɨ, a guizbangɨra mɨkɨmtɨ, an akɨnafarimɨn an osiram. 10 Egha an akar aghuiba buria akar gumazamizibar kuaribar isɨngiziba bagha ingangarir dafam gami. Egha bar deravɨra guizɨn akar kaba osiri.
11 Fofozir gumazimɨn akaba mati aghorim, me anemɨnezɨ a ghumi. Aghorir kam, mati sipsipbar garir gumazim an suiragha sipsipbagh eghuva tuavim dar akakasi. Egha fofozir gumazim akar aghuiba akumakua akɨnafarimɨn aven da osiri, eghtɨ akar kaba bar dughiar ruarimɨn ikiam, mati dɨkoniba me palang gafuzɨ da gavgafi. God bar en garir gumazim, egha akar kaba e ganɨngi.
12 Nan borim, kɨ akar abuananam ua nɨ mɨkɨmasa. Nɨ nan akam baragh. Gumazamiziba akɨnafarir avɨriba osiri, ezɨ ingangarir kamaghɨn amim a gevir puvatɨ. Nɨ zurara akɨnafaribar gantɨ, nɨn mɨkarzim bar amɨragham. Kamaghɨn nɨ bizir kam bagh deravɨra gan.
13 Kɨ, nɨghnɨzir kaba bar dar gun nɨ mɨkemegha gɨvagha, egha nɨghnɨzir abuananam nɨ mɨkɨmasa. Egh akar kaba bar ada gɨvasa, kɨ kamaghɨn mɨgei, e gumazamiziba en ikɨrɨmɨrimɨn faragha zuir bizim, a kamakɨn. E Godɨn atiating an apengan ikɨ, an akabar gɨntɨgham. 14  Fofozir Gumazim 11:9; Aposel 17:30-31; Rom 2:16; 2 Korin 5:10Guizbangɨra, God e amizir araziba bagh uan kotɨn aven e tuisɨgham. Arazir aghuiba, ko arazir kuraba, ko mogava amir araziba sara da bagh e tuisɨgham.

12:1: 2 Samuel 19:35; Aghuzir Akaba 22:6; Azir Akam 3:27

*12:6: Hibrun akamɨn ves 2-6 da akar isɨn zuibara mɨgei, ezɨ akar kabar mɨngariba da deragha otozir puvatɨ.

12:14: Fofozir Gumazim 11:9; Aposel 17:30-31; Rom 2:16; 2 Korin 5:10