Solomonɨn Onger Akam
O
Solomon
Akar faragha zuim
Akɨnafarir kam, me ighiamɨn mɨn an osiri, ezɨ gumaziba ko amiziba ongezir akaba da vaghvagha akar otevir kabar aven iti. Da kamakɨn, onger akar otevir mam, gumazim amizir a bar ifongezimɨn mɨgei. Ezɨ onger akar otevir mam, amizim a bar ifongezir gumazimɨn mɨgɨrɨgɨaba ikarvasi. Ezɨ akar isɨn zuir bar aghuiba, aningɨn onger akar otevir kabar aven ti. Egha da bar deravɨra kamaghɨn en akakasi, gumazim amizim bagha bar akonge, ezɨ amizim uaghan gumazim bagha bar akonge.
Godɨn Akɨnafarimɨn akɨnafarir igharazir mabar aven, Godɨn akam inigha izir gumaziba ko gumazir igharazir maba sara kamaghɨn akar isɨn zuim gami, Israelia me Godɨn amuimɨn mɨn iti. Kamaghɨn amizɨ, Israelia akɨnafarir kamɨn gara fo, God bar me gifuegha arazir aghuibar me gami. Ezɨ me uaghan bar God gifonge. Ezɨ Kraisɨn gɨn zuir gumazamizir maba, me akɨnafarir kam kamaghɨn an gari, kar Krais uan sios ko aningɨn akar isɨn zuim. Krais uan sios bar a gifonge, ezɨ an sios uaghan bar a gifonge.
Bar Faraghavɨram Otivizir Bizibar Eghaghanimɨn Akɨnafarimɨn aven, God gumazim ko amizimɨn ingari, eghtɨ aning uaning porogh ikiam. (Nɨ Jenesis 2:24ɨn gan.) Akɨnafarir kam gavgavim akar kam ganɨdi, egha kamaghɨn en akakasi, God gumazir aghuim o amizir aghuim isɨ nɨ danightɨ, nɨ a bagh bar akongegh. Kar Godɨn bizir aghuir a pura nɨ ganɨngizim.
1
1 Atriviba 4:32Onger akar kam a bar dera,
egha onger akaba bar dagh afira.
Me Solomon gɨnɨghnɨgha a baghavɨra ighiar kam osiri.
Onger akar faragha zuim
Amizir igiamɨn onger akam
Dughiar avɨribar nɨ nan tori,
kɨ kamaghsua,
nɨ zurara kamaghɨra damuvɨra ikɨ.
Guizbangɨra, nɨ na gifuegha,
na baghavɨra iti.
Nɨ na gifongezir arazir kam, a bar isɨngi,
egha wainɨn aghuimɨn isɨngtɨzim gafira.
Nɨn mɨkarzim mughuriar bar aghuim iti.
Kɨ nɨn ziam baregha bar akonge,
mati kɨ sandan aghuim bagha bar akonge.
Kamaghɨn, amizir igiaba bar nɨ gifonge.
Nɨ na inigh ga zuamɨra arɨ mangam.
Nɨ mati nan atrivim,
egh nɨ na inigh mangɨ uan danganir akuimɨn mangɨ.
Egh ga uaghara bar akongegham.
Nɨ bar na gifonge, kamagh amizɨ ga bar akonge.
Gan agoroger kam,
a bar wainba apir gumazibar agorogebagh afira.
Nɨ bar deragha bar igharagha gari.
Kamaghɨn amizɨ, amizir igiaba bar nɨ bagha pura iri.
 
O Jerusalemɨn itir amizir igiaba, ia oragh.
Nan mɨkarzim pɨki,
Ezɨ kɨ ganganir aghuim gami.
Nan mɨkarzim pigha,
mati Kedarɨn purirpenim.
Ezɨ nan ganganim bar dera,
mati inir aghuir Solomonɨn dɨpenimɨn guighav itiba.
Guizbangɨra, nan mɨkarzim pɨki,
ezɨ ia kamaghɨn nɨghnɨghan markɨ,
kɨ ti pura ingangarir amizir kɨnim. Puvatɨ.
Aruem na gapongezɨ,
nan mɨkarzim kamaghɨn oto.
Nan tuebaba nan atara na gamizɨ,
kɨ ghua wainɨn azenibar gari.
Kamaghɨn amizɨ, kɨ deragha uan mɨkarzim geghuvir puvatɨ.
 
O nan roroar bar aghuim,
kɨ bar nɨ gifonge.
Nɨ na mɨkemegh,
nɨ uan memen okoruam inigh managh mangam?
Da danganir manamɨn mangɨgh grazir aghuiba bativ dar amam?
Egh aruer ekiamɨn, da mangɨ managh muegh avughsam?
Nɨ na mɨkemeghtɨ,
kɨ nɨ buriamin ingangarir ekiam damuan kogham.
Nɨ na mɨkemeghan koghtɨ
kɨ ti initam inigh uan guam avaragh,
egh memebagh eghuvir gumazir igharazibar memen okoruabar tongɨn nɨ buriam.
Gumazir igiamɨn onger akam
O nan amizir dirim, nɨn ganganim bar deragha
amizir igharazibar ganganiba bar dagh afira.
Nɨ nan gansɨ,
nɨ memebar diarir nozibar gɨn mangɨ.
Nɨ dar gɨn mangɨ, egh nɨ grazir aghuibar apigham,
eghtɨ nɨn memeba dar amam.
Grazir kaba sipsipbagh eghuvir gumazibar averpenibar boroghɨn iti.
O nan dɨghorim,
nɨn kurkaziba bar derazɨ nɨn ganganim bar dera,
mati hoziaba kurkegha
Isipɨn atrivimɨn karis getui.
10 Kurkazir nɨn dapanir arɨzimɨn guighav itiba,
nɨn koviamning gamima, a dafo.
Ezɨ nɨn manmaniar aghuiba nɨn fɨrimɨn itima,
nɨn fɨrim bar dafo.
11 Eghtɨ e golɨn kurkazir tabar ingarigh,
silvan kurkazir igharaziba sara ingarigh,
egh kɨ da isɨ nɨ danɨngam.
Amizir igiamɨn onger akam
12 Nan atrivim uan dakozim gakua, egha
borer aghuir kɨ uabɨ gaghuizimɨn mughuriam isi.
13 Nan roroar kɨ bar ifongezim,
a mati pauran anezir mughuriar aghuim itim,
nan evarim gisɨn irɨghav ikiava akui.
14 Nan roroar kɨ bar ifongezim, a mati akɨmarir mughuriar aghuim zuim,
a Engedin nguibamɨn wainɨn azenibar otifi.
Gumazir igiamɨn onger akam
15 Ame! Nɨ amizir bar dirim
ezɨ kɨ bar nɨ gifonge.
Ezɨ nɨ uaghan na gifonge,
ezɨ nɨn damazim bar dera mati kuarazir bunbamɨn damazim.
Amizir igiamɨn onger akam
16 Ame! Nan roroar gumazir kɨ bar ifongezim, nɨ bar dera.
Nɨn ganganiba bar dera,
ezɨ kɨ bar nɨ gakonge.
Gan mɨsiam mati, grazir garir aghuim.
17 Temer sidan aguar kaba,
mati gan dɨpenir akoriba.
Ezɨ painɨn temeba mati
gan dɨpenir afiaba.
 

1:1: 1 Atriviba 4:32