2
Kɨ mati ruarimɨn akɨmarir dirim,
a pura Saronɨn danganir zarimɨn oto.
Egha kɨ mati akɨmarir aghuarim,
a mɨghsɨabar tongɨn itir danganir zarimɨn ti.
Gumazir igiamɨn onger akam
Kɨ garima, nan dughorir amizim, an amizir igiar igharazibar tongɨn ikia
mati akɨmarir dirim dɨkoniba itir ikarɨzibar tongɨn iti.
Amizir igiamɨn onger akam
Nan roroar gumazir kɨ bar ifongezim, a gumazir igiar igharazibar tongɨn ikia,
mati temer dagher aghuiba itim, a ruarimɨn ikia temer igharazibar tongɨn ti.
Aruer ekiamɨn dughiam kɨ an dughuazimɨn aven ikiasa bar ifonge.
Temer kamɨn ovɨziba bar deragha nan akatorimɨn bar isɨngi.
A na inigha isar ekiam bagha uan dɨpenir ekiamɨn ghu.
A bar na gifonge, ezɨ kɨ a bagha bar akonge,
mati nir aghuir me isa gan dagher dɨpenimɨn ga avarazim, kɨ a bagha bar akonge.
Nan roroam, kɨ bar nɨ gifonge,
ezɨ nan damaziba nan sirizɨ, nan agharapaniba bar nan amɨra.
Ga uaning, nɨ ter ovɨziba ko wainɨn ovɨzir me apuzizir taba na danightɨ,
kɨ dar amegh ua gavgavim iniam.
Kɨ ghaze, Nan roroam uan agharir kɨriam,
nan dapanimɨn aghorogham.
Eghtɨ an agharir guvim, a nan namnam muigham.
O Jerusalemɨn amiziba, kɨ kamaghɨn ian azai,
ia dian asɨzir atiar aghuibagh nɨghnigh,
egh na ko akam akɨrigh suam,
Ia ga uaning gifongezir arazim, an tuavim apɨran markɨ,
egh ikɨ mangɨtɨ gan ifongiam gɨvagham.
Onger akar namba 2
Amizir igiamɨn onger akam
Kɨ oragha fo, nan roroar gumazir kɨ bar ifongezim na bagha izi!
Kɨ garima, a mɨghsɨabagh isɨn uabɨ akura ivemara izi.
Nan roroar gumazir kɨ bar ifongezim, a pamten ivemari, mati dian asɨzir apurir gavgavir mam.
Ame! A izegha gɨvagha en dɨpenimɨn dɨvazim azenan tughav ikia winduan aven gari.
Gumazir igiamɨn onger akam
10 Nan roroar gumazir kɨ bar ifongezim kamaghɨn na mɨgei:
 
“O nan amizir kɨ bar ifongezim,
nɨ nan amizir dirim,
nɨ dɨkavigh azenan izɨ,
egh na ko, ga arɨ mangam.
11 Nɨ amozimɨn atiatingan markɨ,
amozir dughiam a gɨfa.
12 Ezɨ akɨmariba nguazir kamɨn danganiba bar a da avara,
ezɨ kar onger akabar dughiam.
Aruer kuaraziba tintinimɨn ruaribar
onger akabagh ami.
13 Ezɨ fighɨn temeba be.
Ezɨ ruarimɨn beniba akɨmariba otifi,
ezɨ dar akɨmariba mughuriar aghuiba zui.
O nan amizir kɨ bar ifongezim,
nan amizir dirim,
nɨ dɨkavigh azenan izɨ,
egh ga arɨ mangam.”
14 Nɨ uan dɨpenimɨn aven ikia,
mati kuarazir bunbam saghon itir mɨghsɨamɨn dagɨar torir muziarimɨn modoghav iti.
Nɨ azenan izɨtɨ, kɨ nɨn guar dirimɨn ganɨva,
egh nɨn tiarir isɨngtɨzim baragham.
15  Onger Akaba 80:13; Esekiel 13:4; Luk 13:32Gan wainɨn ikarɨzibar, akɨmariba otifi.
E fo, afiar atiar muziariba aruava tintinibar wainɨn azenibagh asɨghasɨghasava ami.
Kamaghɨn amizɨ, nɨ afiar atiar muziarir kabar suikigh,
eghtɨ da gan azenimɨn aven izegh gan wainɨn ikarɨzibagh asɨghasighan kogham.
Amizir igiamɨn onger akam
16 Nan roroar gumazir kɨ bar ifongezim, kɨ an amuim,
ezɨ a nan pam,
mati a uan memeba inigha
akɨmarir aghuibar tongɨn ghuzɨ, da graziba api moghɨn,
a na ko ikiasa bar akonge.
17  Solomon 4:6A dagh eghuv dar gan mangɨtɨ
amɨnim tiraghtɨ, mɨtarmem arɨ mangɨgham.
O nan roroar gumazir kɨ bar ifongezim, nɨ zuamɨra raghɨrɨgh arɨ mangɨ,
mati asɨzir dian apurir aghuir mam ivemara mɨghsɨar ekiabagh isɨn ara zui.
 

2:15: Onger Akaba 80:13; Esekiel 13:4; Luk 13:32

2:17: Solomon 4:6