3
Pol Kantrin Igharazibar Gumazamizibar tongɨn Akar Aghuim akunamin ingangarim gami
Ef 4:1, Fl 1:7, 1:13, Fm 1, 9 Efesus 4:1; Filipai 1:7; 1:13; Filemon 1:1; 1:9God guizbangɨra deravɨra ia gami. Ezɨ bizir kam bagha kɨ Pol, kɨ Krais Iesusɨn ingangarim gamua egha ia Kantrin Igharazibar Gumazamiziba ian akurvagha, kamaghɨn kɨ kalabusɨn iti. Egha kɨ ia bagha God ko mɨgei. Kl 1:25 Kolosi 1:25Ia ti oreghama, God apangkuvim ikia ia bagha ingangarir kam na ganɨngi. Ef 1:9-10, Kl 1:26 Efesus 1:9-10; Kolosi 1:26Egha God uan nɨghnɨzir mogomem azenan anekagha na gamizɨ, kɨ a gɨfo. Kɨ mong an gun osiri, Kolosi 1:26-27eghtɨ ia mɨgɨrɨgɨar kɨ osirizibar gan fogh suam, Krais amizir ingangarimɨn nɨghnɨzir mogomem, kɨ bar a gɨfo. Faragha zuir dughiaba, God gumazamiziba nɨghnɨzir mogomer kamɨn me mɨkemezir puvatɨ. Ezɨ datɨrɨghɨn God uan Duamɨn tuavimɨn uan aposelɨn a baghavɨra itiba ko an akam inigha izir gumazibar akazɨ an azenim girɨ. Ga 3:14, 3:28-29, Ef 2:13-19 Galesia 3:14; 3:28-29; Efesus 2:13-19Nɨghnɨzir mogomer kam a kamakɨn: Akar Aghuimɨn aven Kantrin Igharazibar Gumazamiziba ko Judaba uaghara, God uan bizir aghuiba isa bar moghɨra me ganɨdi. Me uari ko ikia mati inivafɨzir vamɨran aven iti. Me bar moghɨra, Krais Iesusɨn ingangarimɨn tuavimɨn, bizir God e bagha akam akɨriziba e da iniam.
Kl 1:23-25 Kolosi 1:23-25Godɨn apangkuvimɨn tuavimɨn, a bizir aghuir kam pura na ganɨngi, egha a na gamizɨ an gavgavim nan aven ingari, ezɨ kɨ Akar Aghuimɨn ingangarir gumazimɨn oto. 1 Ko 15:9-10, Ga 1:16, Ef 1:7, Kl 1:27, 1 Ti 1:13-15 1 Korin 15:9-10; Galesia 1:16; Efesus 1:7; Kolosi 1:27; 1 Timoti 1:13-15Kɨ, Godɨn gumazamizibar abuan itir gumazim, kɨ bar men gɨn iti. Ezɨ God bar nan deragha Kantrin Igharazibar Gumazamiziba Akar Aghuim akunasa ingangarir ekiar kam na ganɨngi. Akar Aghuir kam, a Kraisɨn bizir aghuibar gun mɨgei. Bizir aghuir kaba, gumazamiziba dagh nɨghnɨgh da tuisɨghɨva avegham. Ro 16:25, 1 Ko 2:7, Ef 1:9, Kl 1:16, 1:20, Hi 1:2 Rom 16:25; 1 Korin 2:7; Efesus 1:9; Kolosi 1:16; 1:20; Hibru 1:2God biziba bar dar ingari, egha faragha zuir dughiaba uan nɨghnɨzir mogomem men ghuara. Egha iza datɨrɨghɨn a uan nɨghnɨzir mogomem aghurasa, ingangarir kam na ganɨngi, eghtɨ kɨ gumazamiziba bar me damutɨ me God damuamin araziba bar dagh fogham. 10  Ro 8:38, 11:33, Ef 1:21, 1 Pi 1:12 Rom 8:38; 11:33; Efesus 1:21; 1 Pita 1:12God kamaghsua, datɨrɨghɨn dughiar kam a uan sios damutɨ, sios, enselba ko duar gavgavir overiamɨn itibar amutɨ, da an fofozir aghuimɨn tuavir avɨribagh fogham. 11 God fomɨra bizir kam damuasa nɨghnigha datɨrɨghɨn en Ekiam Krais Iesusɨn ingangarimɨn an a gamizɨ an oto. 12  Jo 14:6, Ro 5:2, Ef 2:18, Hi 4:16 Jon 14:6; Rom 5:2; Efesus 2:18; Hibru 4:16E Krais ko poroghav ikia nɨghnɨzir gavgavim an ikia, tuavir kamɨn e Godɨn boroghɨn mangasa gavgavigha, atiatir puvatɨ. 13  Kl 1:24 Kolosi 1:24Kɨ pamtem ia gakaghori, ia osɨmtɨzir kɨ ia bagha aterir kam, ia a gɨnɨghnɨgh osɨman markɨ. Guizbangɨra kɨ ian dabirabir aghuarim bagha osɨmtɨzir kam ateri.
Pol Efesusɨn nguibamɨn itir sios bagha God ko mɨgei
14 Kɨ bizir Afeziam amizir kabagh nɨghnɨgha, an damazimɨn uan tevimning apɨri. 15  Ef 1:10, Fl 2:9-11 Efesus 1:10; Filipai 2:9-11A uan Nguibamɨn itir ikɨziba ko nguazimɨn itir ikɨziba bar, a bar men Afeziam. Egha vaghvagha ziaba me garɨki. 16  Ro 9:23, 2 Ko 4:16, Fl 4:19, Kl 1:11, 1:27 Rom 9:23; 2 Korin 4:16; Filipai 4:19; Kolosi 1:11; 1:27Ezɨ kɨ bizir kam bagha Godɨn azangsɨgha ghaze, God bizir aghuir an Nguibamɨn otivi taba ia danɨng, eghtɨ an Duam gavgavim ia danɨngtɨ, ian navir averiaba gavgavigham. 17  Jo 14:23, Ef 2:22, Kl 1:23, 2:7 Jon 14:23; Efesus 2:22; Kolosi 1:23; 2:7Kɨ kamaghɨn Godɨn azangsɨsi, ian nɨghnɨzir gavgavimɨn tuavimɨn Krais zurara ian navir averiabar ikiam. Eghtɨ igharaz darazigh ifongezir arazim, a ian navir averiabar aven ikɨ gavgavigh ia damutɨ, ia tuivigh gavgavigh, mati nguazim temer bibar suirazɨ temem tugha gavgavigha aghui. 18  Jon 1:16; Efesus 1:18; 1:23; Kolosi 2:2; 2:9-10Egh ia Godɨn gumazamizir igharaziba ko, gavgavim iniva deravɨra fogham, Krais gumazamizibagh ifongezir arazim bar ekevegha, bar pɨn ghuavanaga, bar ruarvagha, bar vɨn uaghiri. 19 Guizbangɨra Krais gumazamizibagh ifongezir arazim a gumazamizibar fofozim bar a gafira. Eghtɨ ia guizbangɨra arazir kam gɨfogham. Eghtɨ bizir aghuir God gizɨvaziba, uaghan bar ia gizɨvagham.
20  Ro 16:25, 1 Ko 2:9, Kl 1:29 Rom 16:25; 1 Korin 2:9; Kolosi 1:29Godɨn gavgavim en navir averiabar ingari, ezɨ gavgavir kam bar en nɨghnɨzibagh afira. Bizir God damuasa e an azangsɨziba, o bizir God damuasa e nɨghnɨziba, da mati pura biziba, an gavgavim bar dagh afira. 21  Ro 11:36, 16:27, Hi 13:21 Rom 11:36; 16:27; Hibru 13:21Kamaghɨn dughiaba bar, e siosɨn aven itir gumazamiziba Krais Iesus ko poroghɨv ikɨ, zurazurara ziar ekiam a danɨng mamaghɨra ikiam! Bar guizbangɨra.

3:1: Ef 4:1, Fl 1:7, 1:13, Fm 1, 9

3:1: Efesus 4:1; Filipai 1:7; 1:13; Filemon 1:1; 1:9

3:2: Kl 1:25

3:2: Kolosi 1:25

3:3: Ef 1:9-10, Kl 1:26

3:3: Efesus 1:9-10; Kolosi 1:26

3:4: Kolosi 1:26-27

3:6: Ga 3:14, 3:28-29, Ef 2:13-19

3:6: Galesia 3:14; 3:28-29; Efesus 2:13-19

3:7: Kl 1:23-25

3:7: Kolosi 1:23-25

3:8: 1 Ko 15:9-10, Ga 1:16, Ef 1:7, Kl 1:27, 1 Ti 1:13-15

3:8: 1 Korin 15:9-10; Galesia 1:16; Efesus 1:7; Kolosi 1:27; 1 Timoti 1:13-15

3:9: Ro 16:25, 1 Ko 2:7, Ef 1:9, Kl 1:16, 1:20, Hi 1:2

3:9: Rom 16:25; 1 Korin 2:7; Efesus 1:9; Kolosi 1:16; 1:20; Hibru 1:2

3:10: Ro 8:38, 11:33, Ef 1:21, 1 Pi 1:12

3:10: Rom 8:38; 11:33; Efesus 1:21; 1 Pita 1:12

3:12: Jo 14:6, Ro 5:2, Ef 2:18, Hi 4:16

3:12: Jon 14:6; Rom 5:2; Efesus 2:18; Hibru 4:16

3:13: Kl 1:24

3:13: Kolosi 1:24

3:15: Ef 1:10, Fl 2:9-11

3:15: Efesus 1:10; Filipai 2:9-11

3:16: Ro 9:23, 2 Ko 4:16, Fl 4:19, Kl 1:11, 1:27

3:16: Rom 9:23; 2 Korin 4:16; Filipai 4:19; Kolosi 1:11; 1:27

3:17: Jo 14:23, Ef 2:22, Kl 1:23, 2:7

3:17: Jon 14:23; Efesus 2:22; Kolosi 1:23; 2:7

3:18: Jon 1:16; Efesus 1:18; 1:23; Kolosi 2:2; 2:9-10

3:20: Ro 16:25, 1 Ko 2:9, Kl 1:29

3:20: Rom 16:25; 1 Korin 2:9; Kolosi 1:29

3:21: Ro 11:36, 16:27, Hi 13:21

3:21: Rom 11:36; 16:27; Hibru 13:21