2
E gumazamizir ariaghireziba, God e gamizɨ e Krais ko angamɨra iti
Ef 4:18, Kl 1:21 Efesus 4:18; Kolosi 1:21 Kolosi 2:13Ia fomɨra Godɨn akam barazi puvatɨgha arazir kurabagh amuava, kamaghɨn ian duaba guizbangɨra aremezɨ moghɨn iti, mati gumazamizir ariaghireziba. Jo 12:31, Ef 5:6, 6:12, Kl 1:21, 3:6-7, Ta 3:3 Jon 12:31; Efesus 5:6; 6:12; Kolosi 1:21; 3:6-7; Taitus 3:3Faragha zuir dughiamɨn, ia nguazir kamɨn arazir kurabar gɨn zui. Egha ia duar kurar overiamɨn itibar atrivim, ia an akam baregha an gɨn zui. Duar kurar kam, gumazamizir Godɨn akam barazi puvatɨzibar navir averiabar aven ingari. Ro 5:12, Ga 5:16, Kl 3:6, Ta 3:3, 1 Pi 4:3 Rom 5:12; Galesia 5:16; Kolosi 3:6; Taitus 3:3; 1 Pita 4:3Fomɨra e bar moghɨra men mɨn ami, egha uan navir ghurimɨn ifongiamɨn gɨn zui. E uan inivafɨzir agorogem ko uan nɨghnɨzir kurabar gɨn zui. Dughiar kamɨn e nguazimɨn itir gumazamizibar mɨn amima, kamaghɨn God bar en arazir kuraba bagh ivezir kuram e danɨngasa nɨghnɨzim gami. 4-5  Lu 15:24, 15:32, Ap 15:11, Ro 5:6-10, 6:4-5, 6:13, 10:12, Ef 1:7, 2:1, 2:7, Kl 2:12-13 Luk 15:24; 15:32; Aposel 15:11; Rom 5:6-10; 10:12; Efesus 1:7; 2:7Guizbangɨra, en arazir kuraba e gamizɨ en duaba guizbangɨra aremezɨ moghɨn iti, mati gumazamizir ariaghireziba. Ezɨ God bar e gifongezɨ, an apangkuvir dafam bar e avara. Kamaghɨn an e gamizɨ e Krais ko angamɨra iti. Ezɨ God uan apangkuvimɨn tuavimra, a en akura. Ef 1:20, Kl 2:12 Efesus 1:20; Kolosi 2:12A kamaghsua, e Krais Iesus ko Godɨn Nguibamɨn atrivimɨn ikiam. Kamaghɨn an e gamizɨ e Krais ko poroghav ikia, a ko ua dɨkafi. Ef 1:7 Efesus 1:7A kamaghsua, a uan apangkuvir bar dafam, tɨghar izamin dughiabar gumazamiziba bar men akaghasa. Eghtɨ me fogh suam, a Krais Iesusɨn ingangarimɨn tuavimɨn a bar me gifonge. Kamaghɨn an arazir aghuir kamɨn e gami. 8-9  Jon 4:10; Rom 3:20; 3:27; 4:2; 4:16; 10:14-17; 1 Korin 1:29-31; Filipai 1:29; 2 Timoti 1:9; Hibru 6:4Ia nɨghnɨzir gavgavim Godɨn itima, a uan apangkuvimɨn tuavimra ian akurvasi. Kar ia uari amizir puvatɨzir bizim. Puvatɨ. God pura ia ganɨngi. Kar ian ingarimɨn ivezim puvatɨ. Kamaghɨn bizir kam bagh gumazitam uabɨ uan ziam fan markɨ. 10  1 Ko 3:9, 2 Ko 5:5, 5:17, Ef 4:24, Ta 2:14 1 Korin 3:9; 2 Korin 5:5; 5:17; Efesus 4:24; Taitus 2:14God fomɨra e bagha, ingangarir aghuir e gɨn damuamiba, a dagh nɨghnɨgha da atɨ. A kamaghsua, e ingangarir kabar amuasa, egha kamaghɨn an e gamizɨ, e Krais Iesus ko poroghav ikia datɨrɨghɨn gumazamizir igiabar otifi.
Krais apanim gamir arazim a gɨvazɨ, Judaba ko Kantrin Igharazibar Gumazamiziba ikɨzir vamɨran iti
11  Ro 2:28-29, 1 Ko 12:2, Ef 5:8, Kl 1:21 Rom 2:28-29; 1 Korin 12:2; Efesus 5:8; Kolosi 1:21Ia Kantrin Igharazibar otivir gumaziba, ia kamaghɨn fo, Judaba, uan gumazibar mɨkarzir mogomebar iniba aghori. Egha me kamaghɨn ia dɨbori, ia gumazir mɨkarzir mogomebar iniba aghorir puvatɨziba. Arazir kam kamakɨn, gumaziba uari uan mɨkarzir mogomebar iniba aghori. Eghtɨ ia deravɨra nɨghnɨgh, ia fomɨra Kantrin Igharazibar Gumazamizibar mɨn ike. 12  Ro 9:4, 9:8, Ga 4:8, Ef 4:18, Kl 1:21, 1 Te 4:5, 4:13 Rom 9:4; 9:8; Galesia 4:8; Efesus 4:18; Kolosi 1:21; 1 Tesalonika 4:5; 4:13Egha dughiar kam ia Kraisɨn saghon iti. Ia Israelɨn gumazamizibar azenan iti, kamaghɨn ia nguibar igharazibar gumazamizibar mɨn iti. God uan adarazi ko akam akɨrigha, uan gumazamiziba Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavim me ganɨngi. Ezɨ ia Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir kamɨn aven itir puvatɨ. Ia nguazir kamɨn ikiava God gɨfozir puvatɨ, egha bizir aghuir mɨzuai iti tam itir puvatɨ. 13  Ga 3:28, Ef 2:17, Kl 1:20 Galesia 3:28; Efesus 2:17; Kolosi 1:20Ia faragha saghon iti, ezɨ datɨrɨghɨn Kraisɨn ghuzim ia ruegha ian akua izezɨ, ia Krais Iesus ko poroghav ikia, Godɨn boroghɨn iti.
14  Ais 9:6, Mai 5:5, Jo 16:33, Ap 10:36, 1 Ko 12:13, Kl 1:20, 2:14 Aisaia 9:6; Maika 5:5; Jon 16:33; Aposel 10:36; 1 Korin 12:13; Kolosi 1:20; 3:15Krais uabɨ e gamizɨ e navir amɨrizim ikiava deravɨra uari inigha iti. Fomɨra Judaba ko Kantrin Igharazibar Gumazamiziba uarir apanim gami. Ezɨ arazir kam a dɨvazimɨn mɨn men tongɨn ikia me abɨki. Ezɨ Krais uan ovevemɨn tuavimɨn dɨvazir kam anekariaghatɨgha egha apanir arazir kam agɨfa. Ezɨ Judaba ko Kantrin Igharazibar Gumazamiziba ikɨzir vamɨram oto. 15  2 Ko 5:17, Ga 6:15, Ef 4:24, Kl 1:20-22, 2:14, 2:20 2 Korin 5:17; Galesia 6:15; Efesus 4:24; Kolosi 1:20-22; 2:14Krais, Moses Osirizir Araziba, ko Akar Gavgaviba, ko bizir a damuasa e mɨkemeziba sara, bar da gɨfa. A ghaze, a kamaghɨn damigh, ikɨzir pumuning damutɨ, aning a ko porogh ikɨva ikɨzir igiar vamɨran otogham. A tuavir kamɨn an e gamizɨ e navir vamɨra iti. 16  Sek 9:10, Ro 6:6, 8:3, Kl 1:20, 2:14 Kolosi 1:20; 1:22; 2:14Krais ter ighuvimɨn aremegha tuavir kamɨn ikɨzir pumuning gamizɨ aning ikɨzir vamɨran oto. Egha uam aning inigha God bagha ize. Egha an ovever tuavir kamra me uarir apanim gamir arazim anegɨfa. 17  Ais 57:19, Sek 9:10, Ap 2:39, Ro 5:1 Aisaia 57:19; Sekaraia 9:10; Aposel 2:39; Rom 5:1Kamaghɨn Krais izeghava Akar Aghuim gumazamiziba bar me mɨkɨra ghaze, ia navir vamɨra ikɨ. A, gumazamizir Godɨn saghon itiba ko gumazamizir Godɨn boroghɨn itiba bar, Akar Aghuim me mɨkɨri. 18  Ro 5:2, 1 Ko 12:13, Ef 3:12, Hi 4:16, 1 Pi 3:18 Rom 5:2; 1 Korin 12:13; Efesus 3:12; Hibru 4:16; 1 Pita 3:18Kamaghɨn Kraisɨn ingangarimɨn tuavimra e bar, Judaba ko Kantrin Igharazibar Gumazamiziba, Godɨn Duam en akurvazima e uari akuvagha Afeziamɨn boroghɨn izi.
E Kraisɨn adarasi, e mati Godɨn Dɨpenimra
19  Ga 6:10, Ef 3:6, Fl 3:20, Hi 12:22-23 Efesus 3:6; Filipai 3:20Kamaghɨn amizɨ, datɨrɨghɨn ia Kantrin Igharazibar Gumazamiziba, ia ua kamaghɨn nɨghnɨghan markɨ suam, ia nguibar igharazibar gumazamiziba o nguibaba puvatɨzir gumazamiziba. Puvatɨ. Ia Godɨn adarazi ko uaghara ghu, egha uaghan Godɨn gumazamizibar tongɨn itir marasi. 20  Mt 16:18, 1 Ko 3:9-11, Ga 2:9, MAA 21:14 Matyu 16:18; 1 Korin 3:9-11; Galesia 2:9; Akar Mogomem 21:14Ia uaghan mati God ingarizir dɨpenimɨn mɨn iti. Gumazim dɨpenim ingarasa ter akɨniba kuazizɨ moghɨn, God aposelba ko uan akam inigha izir gumazibav sevezɨ me tuivigha ingangarim gami. Ezɨ Krais Iesus, a uabɨ dɨpenir guarimɨn mɨn iti. 21  1 Ko 3:16-17, 2 Ko 6:16, Ef 4:15-16, Kl 2:19 1 Korin 3:16-17; 2 Korin 6:16; Efesus 4:15-16; Kolosi 2:19Dɨpenir guarim a dɨpenir agharim bar a gupuzɨ moghɨn, Krais bar e isafuragha e gamima e aghua, ghuava God baghavɨra itir dɨpenimɨn oto. 22  1 Pi 2:5 1 Pita 2:5Ia uaghan Krais ko poroghav iti, ezɨ God igharaz darazi ko ia isafuragha ia gamizɨ, ia guizɨn Godɨn Dɨpenimɨn mɨn oto. Ezɨ Godɨn Duam dɨpenir kamɨn aven iti.

2:1: Ef 4:18, Kl 1:21

2:1: Efesus 4:18; Kolosi 1:21

2:1: Kolosi 2:13

2:2: Jo 12:31, Ef 5:6, 6:12, Kl 1:21, 3:6-7, Ta 3:3

2:2: Jon 12:31; Efesus 5:6; 6:12; Kolosi 1:21; 3:6-7; Taitus 3:3

2:3: Ro 5:12, Ga 5:16, Kl 3:6, Ta 3:3, 1 Pi 4:3

2:3: Rom 5:12; Galesia 5:16; Kolosi 3:6; Taitus 3:3; 1 Pita 4:3

2:4-5: Lu 15:24, 15:32, Ap 15:11, Ro 5:6-10, 6:4-5, 6:13, 10:12, Ef 1:7, 2:1, 2:7, Kl 2:12-13

2:4-5: Luk 15:24; 15:32; Aposel 15:11; Rom 5:6-10; 10:12; Efesus 1:7; 2:7

2:6: Ef 1:20, Kl 2:12

2:6: Efesus 1:20; Kolosi 2:12

2:7: Ef 1:7

2:7: Efesus 1:7

2:8-9: Jon 4:10; Rom 3:20; 3:27; 4:2; 4:16; 10:14-17; 1 Korin 1:29-31; Filipai 1:29; 2 Timoti 1:9; Hibru 6:4

2:10: 1 Ko 3:9, 2 Ko 5:5, 5:17, Ef 4:24, Ta 2:14

2:10: 1 Korin 3:9; 2 Korin 5:5; 5:17; Efesus 4:24; Taitus 2:14

2:11: Ro 2:28-29, 1 Ko 12:2, Ef 5:8, Kl 1:21

2:11: Rom 2:28-29; 1 Korin 12:2; Efesus 5:8; Kolosi 1:21

2:12: Ro 9:4, 9:8, Ga 4:8, Ef 4:18, Kl 1:21, 1 Te 4:5, 4:13

2:12: Rom 9:4; 9:8; Galesia 4:8; Efesus 4:18; Kolosi 1:21; 1 Tesalonika 4:5; 4:13

2:13: Ga 3:28, Ef 2:17, Kl 1:20

2:13: Galesia 3:28; Efesus 2:17; Kolosi 1:20

2:14: Ais 9:6, Mai 5:5, Jo 16:33, Ap 10:36, 1 Ko 12:13, Kl 1:20, 2:14

2:14: Aisaia 9:6; Maika 5:5; Jon 16:33; Aposel 10:36; 1 Korin 12:13; Kolosi 1:20; 3:15

2:15: 2 Ko 5:17, Ga 6:15, Ef 4:24, Kl 1:20-22, 2:14, 2:20

2:15: 2 Korin 5:17; Galesia 6:15; Efesus 4:24; Kolosi 1:20-22; 2:14

2:16: Sek 9:10, Ro 6:6, 8:3, Kl 1:20, 2:14

2:16: Kolosi 1:20; 1:22; 2:14

2:17: Ais 57:19, Sek 9:10, Ap 2:39, Ro 5:1

2:17: Aisaia 57:19; Sekaraia 9:10; Aposel 2:39; Rom 5:1

2:18: Ro 5:2, 1 Ko 12:13, Ef 3:12, Hi 4:16, 1 Pi 3:18

2:18: Rom 5:2; 1 Korin 12:13; Efesus 3:12; Hibru 4:16; 1 Pita 3:18

2:19: Ga 6:10, Ef 3:6, Fl 3:20, Hi 12:22-23

2:19: Efesus 3:6; Filipai 3:20

2:20: Mt 16:18, 1 Ko 3:9-11, Ga 2:9, MAA 21:14

2:20: Matyu 16:18; 1 Korin 3:9-11; Galesia 2:9; Akar Mogomem 21:14

2:21: 1 Ko 3:16-17, 2 Ko 6:16, Ef 4:15-16, Kl 2:19

2:21: 1 Korin 3:16-17; 2 Korin 6:16; Efesus 4:15-16; Kolosi 2:19

2:22: 1 Pi 2:5

2:22: 1 Pita 2:5