Akɨnafarir Pol Efesusɨn Nguibamɨn Itir Sios Bagha Osirizim
O
Efesus
Akar faragha zuim
Akɨnafarir kamɨn akar mɨngarim a kamakɨn, God kamaghɨn nɨghnɨsi, a uan Nguibam ko nguazir kamɨn ingarizir biziba bar, dar amu da isɨ Kraisɨn apengan dar arɨgham. Eghtɨ Krais biziba bar dar dapanimɨn ikiam (1:10). Ezɨ God kamaghɨn ifonge, a uan gumazamiziba gaghuvkɨntɨ, me bar Krais ko poroghɨv ikɨva navir vamɨra ikiam.
Ezɨ akɨnafarimɨn aven faragha itir akaba, Pol Godɨn apangkuvimɨn mɨgɨrɨgɨar avɨribagh ami. A ghaze, God gumazamizibagh amima, me bar nɨghnɨzir gavgavim Kraisɨn ikiava uari akuvagha, ikɨzir vamɨran gumazamizibar otifi. Iesusɨn ingangarimɨn, God ua gumazamiziba inigha, Godɨn Duam me ganɨngi. Ezɨ tuavir kamɨn me bar fo, me Godɨn akar dɨkɨrɨzimɨn bizir mɨkemeziba, me bar da iniam (1:14).
Egha akɨnafarimɨn itir namba 2ɨn akar otevimɨn, Pol kamaghɨn mɨgɨa ghaze, Kraisɨn adarasi me Krais ko poroghav iti. Kamaghɨn amizɨ, me bar navir vamɨra ikɨva, Godɨn Arazibar gɨn mangɨ.
Ezɨ akɨnafarir kamɨn Pol akar isɨn zuibav gɨa, kamaghɨn men akakaghtɨ me fogh suam, me Krais ko poroghav ikia egha ikɨzir vamɨran gumazamizibar oto. A kamaghɨn mɨkeme, Godɨn gumazamiziba, me inivafɨzir vamɨran mɨn oto, ezɨ Krais mati inivafɨzir vamɨran kamɨn dapanim. (4:1-16). Ezɨ uaghan, Godɨn gumazamiziba mati dɨpenir mam, ezɨ Krais, a mati dɨpenir kamɨn guarir akɨnim (2:19-22). Egha Godɨn gumazamiziba mati amizir mam, ezɨ Krais mati amizir kamɨn pam (5:22-32). Ezɨ akɨnafarir kamɨn aven e bar deravɨra bizir aghuir God uan gumazamizibar amuamibar gari.
E Kraisɨn poroghav itima, God e gamizɨ e gumazamizir igiabar otifi
1
(Sapta 1--3)
Ap 18:19-21, 19:1, Ro 1:1, 1:7, 1 Ko 1:1, Kl 1:1 Aposel 18:19-21; 19:1; Rom 1:1; 1:7; 1 Korin 1:1; Kolosi 1:1Kɨ Pol, God uan ifongiamɨn gɨn ghua Krais Iesusɨn aposelɨn ikiasa na mɨsefe. Ia, Efesusɨn itir Kraisɨn adarasi, ia Krais ko poroghav ikia deraghavɨra an gɨn zui. Kɨ ia bagha akɨnafarir kam osirigha anemadi. 2 Ko 1:2, Ga 1:3, Kl 1:2, Ta 1:4 2 Korin 1:2; Galesia 1:3; Kolosi 1:2; Taitus 1:4Kɨ kamaghsua, God en Afeziam ko Ekiam Krais Iesus, aning apangkuvim ko navir amɨrizim ia danɨngam.
E Krais Iesusɨn poroghav itima, God uan Nguibamɨn itir bizir aghuiba bar da isava e ganɨdi
Ef 2:6 Efesus 2:6E Krais Iesusɨn poroghav iti, ezɨ tuavir kamɨn God deravɨra e gamua en duabar akurvaghasa uan Nguibamɨn otivir bizir aghuiba e ganɨdi. Kamaghɨn, e God mɨnamam, a en Ekiam Krais Iesusɨn Afeziam ko an God. 4-5  Jon 1:12; 15:16; 17:24; Rom 8:28-30; 2 Korin 6:18; Galesia 4:5; Efesus 5:27; Kolosi 1:22; 2 Tesalonika 2:13; 2 Timoti 1:9; Jems 2:5; 1 Pita 1:2Dughiar God tɨghar nguazir kamɨn ingaramim, a kamaghɨn ifonge, e a baghvɨra itir gumazamizibar ikɨva, an damazimɨn arazir kuratam ikian kogham, egha a fomɨra e ginaba. Egha ghaze, e Krais ko poroghɨv ikɨ, egh tuavir kamɨn e an gumazamizibar mɨn otogham. A fomɨra bar e gifongegha e ginabagha ghaze, a Krais Iesusɨn ingangarimɨn tuavimɨn e damightɨ, e an boribar otivigham. God uan bar akongezir arazim ko uan ifongiamɨn gɨn ghua bizir kam gami. Mt 3:17, Jo 3:35, Ro 3:24, 5:15, Kl 1:13 Matyu 3:17; Jon 3:35; Rom 3:24; 5:15; Kolosi 1:13A ifongezir Otarimɨn ziamɨn, a bar pura bizir aghuimɨn mɨn uan apangkuvim isa e ganɨngi. Kamaghɨn e apangkuvir bar ekiar kam gɨnɨghnɨghɨva, Godɨn ziam fam.
7-8  Aposel 20:28; Efesus 2:7; Kolosi 1:14; 1:20; Hibru 9:12; 1 Pita 1:18-19E fo, Kraisɨn ovevemɨn God uam e inigha en arazir kuraba gɨn amada. Godɨn apangkuvim guizbangɨra bar ekevegha izɨfa. Kamaghɨn a uan apangkuvim e gufusfuzima an e girava, fofozir aghuim ko nɨghnɨzir aghuim e ganɨdi. Ro 16:25, Ef 3:4, 3:9-11, Kl 1:26, 2 Ti 1:9 Rom 16:25; Efesus 3:4; 3:9-11; Kolosi 1:26; 2 Timoti 1:9God fomɨra uan ifongiamɨn gɨn ghua, Kraisɨn ingangarimɨn tuavimɨn uan nɨghnɨzir mogomem azenim darɨghasa nɨghnɨki. Ezɨ datɨrɨghɨn an nɨghnɨzir mogomer kam a en akazɨ an azenan oto. 10  1 Ko 3:22-23, Ga 4:4, Fl 2:9-10, Kl 1:16, 1:20, Hi 1:2, 1 Pi 1:20 1 Korin 3:22-23; Galesia 4:4; Filipai 2:9-10; Kolosi 1:16; 1:20; Hibru 1:2; 1 Pita 1:20Godɨn nɨghnɨzir kam a kamakɨn, a ingarizir biziba bar dar amutɨ da mangɨva dughiar a inabazimra a da isɨ Kraisɨn apengan dar arɨgham. Overiamɨn itir biziba ko nguazimɨn itir biziba sara bar. Eghtɨ Krais biziba bar dar dapanimɨn ikiam.
11  Ro 8:17, 8:28-29, Kl 1:12, Ta 3:7, Je 2:5, 1 Pi 1:4 Rom 8:17; 8:28-29; Kolosi 1:12; Taitus 3:7; Jems 2:5; 1 Pita 1:4God uan ifongiam ko nɨghnɨzimɨn gɨn ghua, bizibagh amima da otifi. A faraghavɨra uan nɨghnɨzimɨn gɨn ghua, e Krais ko porogh an gumazamizibar mɨn ikiasa, an e amɨsefe. 12 E Judaba, e faraghavɨra Krais mɨzuava an gɨn zuir gumazamiziba, e Godɨn ziar ekiam bar a pɨrafam.
13  2 Ko 1:22, 6:7, Ef 4:30, Kl 1:4-6 2 Korin 1:22; 6:7; Efesus 4:30; Kolosi 1:4-6Ezɨ ia Kantrin Igharazibar Gumazamiziba uaghan, ia guizɨn akam baraghizɨma God ia gamizɨ ia an gumazamizibar otifi. Akar aghuir kamra kara: God ian akurvasi. Ia nɨghnɨzir gavgavim Kraisɨn itima God uan Duam ia gatɨ. Kamaghɨn me fogh suam, ia an gumazamizibara. Kar Godɨn Duar a fomɨra akar dɨkɨrigha amizim. 14  Lu 21:28, Ro 8:23, 2 Ko 1:22, 1 Pi 2:9 Luk 21:28; Rom 8:23; 2 Korin 1:22; 1 Pita 2:9E Godɨn Duam inigha gɨfa, kamaghɨn e bar fo, e bizir God akar dɨkɨrɨzimɨn uan gumazamizibav kemeziba, e bar da iniam. Bizir kamɨn e fo, God uan gumazamizibar amightɨ me guizbangɨra fɨrighɨregham. Kamaghɨn e Godɨn ziar ekiam bar a pɨrafam.
Pol God ko mɨgɨa ghaze, God fofozim Efesusɨn sios danɨngam
15  Kl 1:4 Kolosi 1:4Kɨ fo, God bizir kabanang gami, ezɨ kɨ orazi, ia nɨghnɨzir gavgavim Ekiam Iesusɨn ikiava, Godɨn gumazamiziba bar me gifonge, 16  Fl 1:3-4, Kl 1:3, 1 Te 1:2 Filipai 1:3-4; Kolosi 1:3; 1 Tesalonika 1:2kamaghɨn amizɨ, kɨ zurara ia gɨnɨghnɨgha God ko mɨgɨa ia bagha God mɨnabavɨra iti. 17  Kl 1:9 Kolosi 1:9Egha kɨ Godɨn azangsɨsi, en Ekiam Krais Iesusɨn God, Afeziar ziar ekiam itim, kɨ an azangsɨgha ghaze, a uan Duam ia danightɨ a ia damutɨ, ia fofozir aghuim iniam. Eghtɨ Godɨn Duam uan guizɨn akam ian akaghtɨ, ia deragh Godra fogham. 18  Ap 26:18, Ef 2:12, 4:4, Kl 1:12 Aposel 26:18; Efesus 2:12; 4:4; Kolosi 1:12Kɨ kamaghɨn Godɨn azangsɨsi, ian nɨghnɨzim kuighirɨghtɨ ia Godɨn angazangarimɨn ganam. Egh ia kamaghɨn fogham, God ian diazɨma bizir aghuir ia fogha iniamiba bagha mɨzuai iti. Egh kamaghɨn fogham, bizir aghuir God uan gumazamizibar anɨngamiba, da bar ekevegha pɨn ko. 19-20  Onger Akaba 110:1; 2 Korin 13:4; Efesus 3:7; Kolosi 1:11-16; 1:29; 2:10-12; 3:1; Hibru 1:3Egh ia kamaghɨn fogham, e nɨghnɨzir gavgavim Godɨn itir darasi, an gavgavim zurara en navibar aven ikia ingara en akurvasi. Gavgavir kam, guizbangɨra bar ekevezɨ, e guizbangɨra an gavgavim tuisɨghɨva avegham. Gavgavir en aven ingarir kamra, dughiar Krais ovengezimɨn, God gavgavir kamɨn Krais gamizɨ, a ua dɨkafi. Egha a inigha uan Nguibamɨn ghua a isa uan agharir guvimɨn amadaghan anefa. 21  Ro 8:38, Fl 2:9-10, Kl 2:10, 2:15, Hi 1:4 Rom 8:38; Filipai 2:9-10; Kolosi 2:10; 2:15; Hibru 1:4Kamaghɨn Krais Godɨn Nguibamɨn ikia egha duar gavgaviba itiba bar, ko gumazir dapaniba, ko gavmanɨn gumaziba, ko atriviba, a bar men gavgavibagh afiragha me gatifa. Egha Ziar Krais uan ingangarim bagha inizim a ziar manaba, manaba bar dagh afira, dughiar kamɨn ziaba ko dughiar tɨghar izamimɨn ziaba bar. 22  Sng 8:6, Mt 28:18, Kl 1:18, Hi 2:7 Onger Akaba 8:6; Matyu 28:18; Kolosi 1:18; Hibru 2:7 Kolosi 1:18God biziba bar dagh amizɨma da Kraisɨn apengan iti. Egha a gamizɨ, a sios bagha biziba bar dar dapanimɨn oto. 23  Ro 12:5, Ef 4:10, 4:15, Kl 2:9, 3:11 Rom 12:5; Efesus 4:10; 4:15; Kolosi 2:9; 3:11Sios mati Kraisɨn namnam. Ezɨ Krais biziba bar dar aven ikia bar dagh izɨfa. Egha Krais uan siosɨn aven ikia bar a gizɨfa.

1:1: Ap 18:19-21, 19:1, Ro 1:1, 1:7, 1 Ko 1:1, Kl 1:1

1:1: Aposel 18:19-21; 19:1; Rom 1:1; 1:7; 1 Korin 1:1; Kolosi 1:1

1:2: 2 Ko 1:2, Ga 1:3, Kl 1:2, Ta 1:4

1:2: 2 Korin 1:2; Galesia 1:3; Kolosi 1:2; Taitus 1:4

1:3: Ef 2:6

1:3: Efesus 2:6

1:4-5: Jon 1:12; 15:16; 17:24; Rom 8:28-30; 2 Korin 6:18; Galesia 4:5; Efesus 5:27; Kolosi 1:22; 2 Tesalonika 2:13; 2 Timoti 1:9; Jems 2:5; 1 Pita 1:2

1:6: Mt 3:17, Jo 3:35, Ro 3:24, 5:15, Kl 1:13

1:6: Matyu 3:17; Jon 3:35; Rom 3:24; 5:15; Kolosi 1:13

1:7-8: Aposel 20:28; Efesus 2:7; Kolosi 1:14; 1:20; Hibru 9:12; 1 Pita 1:18-19

1:9: Ro 16:25, Ef 3:4, 3:9-11, Kl 1:26, 2 Ti 1:9

1:9: Rom 16:25; Efesus 3:4; 3:9-11; Kolosi 1:26; 2 Timoti 1:9

1:10: 1 Ko 3:22-23, Ga 4:4, Fl 2:9-10, Kl 1:16, 1:20, Hi 1:2, 1 Pi 1:20

1:10: 1 Korin 3:22-23; Galesia 4:4; Filipai 2:9-10; Kolosi 1:16; 1:20; Hibru 1:2; 1 Pita 1:20

1:11: Ro 8:17, 8:28-29, Kl 1:12, Ta 3:7, Je 2:5, 1 Pi 1:4

1:11: Rom 8:17; 8:28-29; Kolosi 1:12; Taitus 3:7; Jems 2:5; 1 Pita 1:4

1:13: 2 Ko 1:22, 6:7, Ef 4:30, Kl 1:4-6

1:13: 2 Korin 1:22; 6:7; Efesus 4:30; Kolosi 1:4-6

1:14: Lu 21:28, Ro 8:23, 2 Ko 1:22, 1 Pi 2:9

1:14: Luk 21:28; Rom 8:23; 2 Korin 1:22; 1 Pita 2:9

1:15: Kl 1:4

1:15: Kolosi 1:4

1:16: Fl 1:3-4, Kl 1:3, 1 Te 1:2

1:16: Filipai 1:3-4; Kolosi 1:3; 1 Tesalonika 1:2

1:17: Kl 1:9

1:17: Kolosi 1:9

1:18: Ap 26:18, Ef 2:12, 4:4, Kl 1:12

1:18: Aposel 26:18; Efesus 2:12; 4:4; Kolosi 1:12

1:19-20: Onger Akaba 110:1; 2 Korin 13:4; Efesus 3:7; Kolosi 1:11-16; 1:29; 2:10-12; 3:1; Hibru 1:3

1:21: Ro 8:38, Fl 2:9-10, Kl 2:10, 2:15, Hi 1:4

1:21: Rom 8:38; Filipai 2:9-10; Kolosi 2:10; 2:15; Hibru 1:4

1:22: Sng 8:6, Mt 28:18, Kl 1:18, Hi 2:7

1:22: Onger Akaba 8:6; Matyu 28:18; Kolosi 1:18; Hibru 2:7

1:22: Kolosi 1:18

1:23: Ro 12:5, Ef 4:10, 4:15, Kl 2:9, 3:11

1:23: Rom 12:5; Efesus 4:10; 4:15; Kolosi 2:9; 3:11