6
Bizir manam nɨ uan navir averiamɨn an opari, bizir kamnaghɨra, an otogham
Mt 18:15, 1 Ko 2:15, 4:21, 7:5, 2 Ti 2:25, Hi 12:13, Je 5:19 Matyu 18:15; 1 Korin 2:15; 4:21; 2 Timoti 2:25; Hibru 12:13; Jems 5:19Nan adarasi, ian tav arazir kuratam damightɨ, ia gumazir Godɨn Duamɨn gɨn zuiba, ia navir amɨrizimɨn arazibar a damuva, an akuraghtɨ, a uan arazir kuraba ategham. Kamaghɨn ia deravɨra uari bagh gan, Satan ia gifaraghtɨma, ia uaghan arazir kuratam damigham. 2-3  Jon 13:14-15; Rom 12:3; 15:1; 1 Korin 8:2; 2 Korin 3:5; 1 Tesalonika 5:14; 1 Jon 4:21Eghtɨ gumazitam suam, a ziar ekiam iti, puvatɨ, a ziam pu, egha kamaghɨn gumazir kam uabɨra uabɨ gifari. Ia igharaz darazir akuragh men osɨmtɨziba ater. Egh ia kamaghɨn damuva, guizbangɨra Kraisɨn arazibar gɨn mangam. 4-5  Rom 2:6; 14:12; 1 Korin 3:8; 11:28; 2 Korin 13:5Gumazamiziba bar, me uari uan arazir me amibar osɨmtɨziba ateram. Gumazamiziba uari uan ingangaribar gan, da deras ti puvatɨ. Gumazamiziba kamaghɨn damuva, me uari uan arazibar gan dagh ifongegh. Egh me uan arazibar gan, egh gumazir igharazimɨn arazibara gan dav kɨman markɨ.
Ro 15:27, 1 Ko 9:11, 9:14 Rom 15:27; 1 Korin 9:11; 9:14Gumazir Godɨn akam barazim, a uan bizir aghuitaba an sure gamir gumazim danɨng.
7-8  Jop 13:9; Hosea 8:7; Luk 16:25; Jon 3:6; 6:63; Rom 2:6; 8:13; 1 Korin 6:9; 10:12; Jems 3:18Bizir manam nɨ uan navir averiamɨn anekara, bizir kamnaghɨra, an otogham. Gumazitam o amizitam uan navir ghurimɨn arazibar gɨn mangɨtɨma, an navir ghurir kamɨn dagher kuraba otivtɨma a bar ikuvigham. Egh gumazitam o amizitam Godɨn Duamɨn gɨn mangɨtɨ, Godɨn Duam a damutɨ, dagher aghuiba otivtɨma, a ikɨrɨmɨrir aghuir zurara itim iniam. Egh ia suam, ia God gifari, bar puvatɨ. Ia uarira uarigh ifarɨva, kamaghɨn damuan markɨ. 1 Ko 15:58, 2 Te 3:13, Hi 3:6, 3:14, MAA 2:10 1 Korin 15:58; 2 Tesalonika 3:13; Hibru 3:6; 3:14; Akar Mogomem 2:10Egh e ingangarim damusɨ amɨrvaghan kogh, dagheba iniamin dughiamɨn, e dagher bar aghuiba iniam. Kamaghɨn e arazir aghuibar amusɨ amɨrvaghan kogham. 10  Ef 2:19, 1 Te 5:15, 1 Ti 6:18, Hi 3:6 1 Tesalonika 5:15; 1 Timoti 6:18Kamaghɨn amizɨma, datɨrɨghɨn dughiam ikiavɨra iti, e arazir aghuibar gumazamizir igharaziba bar deravɨra me damuam. Egh bizir ekiam, e deravɨra gumazamizir nɨghnɨzir gavgavim Ekiamɨn itibar amuam.
Polɨn mɨgɨrɨgɨar abuananaba
11 Kɨ osirizir osizirir ekiar kaba, ia dar gari, kar kɨ uabɨ uan dafarimɨn osirizir akaba.* Nɨ akar 1 Korin 16:21ɨn itimɨn gan.
12-13  Galesia 2:3; 2:14; 5:11; Filipai 3:18Ifavarir gumaziba atiatia kamaghɨn nɨghnɨsi, “Gumazir igharaziba kamaghɨn fogh suam, e nɨghnɨzir gavgavim Kraisɨn ter ighuvimɨn iti, egh me pazɨ e damuam.” Kamaghɨn me ian mɨkarzir mogomebar iniba aghorasa bar gavgafi. Me ghaze, me ian mɨkarzir mogomebar iniba aghoreghtɨ, gumaziba bizir kam bagh men ziaba fam. Ezɨ gumazir uan mɨkarzibar iniba aghorezir kabanagh, uaghan deravɨra Moses Osirizir Arazibar gɨn zuir puvatɨ. Ia oragh. Gumazir kaba ian mɨkarzir mogomebar iniba aghorasa bar gavgafi. Me kamaghsua, me kamaghɨn ia damigh gumazir igharazibar damazimɨn ziar ekiaba iniasa. 14-15  Rom 2:29; 6:6; 1 Korin 1:31; 2:2; 2 Korin 5:17; Galesia 5:6; Filipai 3:3; Kolosi 3:11Ezɨ mɨkarzir mogomemɨn inim aghorir arazim, a pura bizim. Egha mɨkarzir mogomemɨn inim aghorir puvatɨzir arazim, a uaghan pura bizim. God e gamizɨma e gumazamizir igiabar otifi, kar bizir ekiam. En Ekiam Krais Iesus ter ighuvimɨn areme. Ezɨ kɨ bizir kam bagha uan ziam o gumazir igharazitamɨn ziam fer puvatɨ. Kɨ Godɨn ziamra fe. Iesus ter ighuvimɨn areme, ezɨ tuavir kamɨn nguazir kamɨn araziba nan nɨghnɨzimɨn aremegha gɨfa. Egha mati kɨ uabɨ ter ighuvimɨn areme. Egh kɨ uam nguazir kamɨn arazibar gɨn mangan kogham. 16 Nɨghnɨzir kamɨn suiragha an gɨntɨziba, Godɨn apangkuvim men ikiam. Egh a men navibar amutɨma me nɨmɨra ikiam. Eghtɨ gumazamizir kaba, me guizbangɨra Godɨn Israelia.
17  2 Ko 1:5, 4:10, 11:23, Ga 5:11, Kl 1:24 2 Korin 1:5; 4:10; 11:23; Galesia 5:11; Kolosi 1:24Gumaziba na mɨsoghezɨ, men duar kuriba nan mɨkarzimɨn iti. Ia bizir kabar gan suam, kɨ guizbangɨn Iesusɨn ingangarir gumazim. Eghtɨ gumazitam uam osɨmtɨzitam na darɨghan kɨ aghua. 18 Nan adarasi, en Ekiam Krais Iesusɨn apangkuvim ian duaba ko ikɨ. Guizbangɨra.

6:1: Mt 18:15, 1 Ko 2:15, 4:21, 7:5, 2 Ti 2:25, Hi 12:13, Je 5:19

6:1: Matyu 18:15; 1 Korin 2:15; 4:21; 2 Timoti 2:25; Hibru 12:13; Jems 5:19

6:2-3: Jon 13:14-15; Rom 12:3; 15:1; 1 Korin 8:2; 2 Korin 3:5; 1 Tesalonika 5:14; 1 Jon 4:21

6:4-5: Rom 2:6; 14:12; 1 Korin 3:8; 11:28; 2 Korin 13:5

6:6: Ro 15:27, 1 Ko 9:11, 9:14

6:6: Rom 15:27; 1 Korin 9:11; 9:14

6:7-8: Jop 13:9; Hosea 8:7; Luk 16:25; Jon 3:6; 6:63; Rom 2:6; 8:13; 1 Korin 6:9; 10:12; Jems 3:18

6:9: 1 Ko 15:58, 2 Te 3:13, Hi 3:6, 3:14, MAA 2:10

6:9: 1 Korin 15:58; 2 Tesalonika 3:13; Hibru 3:6; 3:14; Akar Mogomem 2:10

6:10: Ef 2:19, 1 Te 5:15, 1 Ti 6:18, Hi 3:6

6:10: 1 Tesalonika 5:15; 1 Timoti 6:18

*6:11: Nɨ akar 1 Korin 16:21ɨn itimɨn gan.

6:12-13: Galesia 2:3; 2:14; 5:11; Filipai 3:18

6:14-15: Rom 2:29; 6:6; 1 Korin 1:31; 2:2; 2 Korin 5:17; Galesia 5:6; Filipai 3:3; Kolosi 3:11

6:17: 2 Ko 1:5, 4:10, 11:23, Ga 5:11, Kl 1:24

6:17: 2 Korin 1:5; 4:10; 11:23; Galesia 5:11; Kolosi 1:24