Godɨn gumazamiziba fɨriaghɨre
5
(Sapta 5--6)
Ia uari bagh ganigh, Moses Osirizir Araziba ua ia ikɨrarighan kogham
Jo 8:32, 8:36, Ap 15:10, Ro 6:18, Ga 2:4, 5:13, 1 Pi 2:16 Jon 8:32; 8:36; Aposel 15:10; Rom 6:18; Galesia 2:4; 5:13; 1 Pita 2:16Krais, e Moses Osirizir Arazibar apengan ikian aghuaghava, kamaghɨn an e gamizɨ, e fɨriaghɨrɨ. Kamaghɨn amizɨ, ia tuivigh gavgafigh. Ia gumazamizitabar gantɨ, me ua ia damutɨ, ia ua ingangarir gumazamizir kɨnibar mɨn ikian markɨ.
Ia na baragh. Kɨ Pol, kɨ ia mɨgei, ia men gantɨma me ian mɨkarzir mogomebar iniba aghoreghtɨma, Kraisɨn ingangarim tong bar ian akuraghan kogham. Bar puvatɨ. Ga 3:10 Galesia 3:10Kɨ datɨrɨghɨn ua deravɨra kamaghɨn ia mɨkɨmasa, nɨ tina gumazitamɨn gantɨ, a nɨn mɨkarzir mogomemɨn inim atughtɨ, kamaghɨn nɨ uaghan Moses Osirizir Araziba bar dar gɨn mangam. Ro 9:31-32, Hi 12:15 Rom 9:31-32; Hibru 12:15Ia gumazamizir Moses Osirizir Arazibar gɨn mangasava amiba, ezɨ tuavir kamɨn ia ghaze, e Godɨn damazimɨn dera, ia kamaghɨn Krais ategha gɨfa. Ia Godɨn apangkuvimɨn tuavim ategha gɨfa. 5-6  Rom 8:24-25; 1 Korin 7:19; Galesia 6:15; Kolosi 3:11; 2 Timoti 4:8; Jems 2:18-22Egh gumazim Krais Iesus ko ikɨtɨ, gumazibar mɨkarzir mogomebar iniba aghorir arazim, a pura bizim, egh gumazibar mɨkarzir mogomebar inibar aghorir puvatɨzir arazim, a uaghan pura bizim. Ezɨma gumazir nɨghnɨzir gavgavim itim, an nɨghnɨzir gavgavim a gamima, a bar gumazir igharazibagh ifonge, kar guizbangɨn bizim. Godɨn Duamɨn gavgavimɨn, e nɨghnɨzir gavgavim Godɨn iti. Egha e, dughiar God suam, ia nan damazimɨn derazim, mɨzuai.
1 Ko 9:24, Ga 1:6, 3:1 1 Korin 9:24; Galesia 1:6; 3:1Ia fomɨra deraghavɨra Kraisɨn tuavimɨn zui. Ezɨ tina tuavim apɨrizɨma ia ua guizbangɨn akamɨn gɨn zuir puvatɨ? Nɨghnɨzir ia datɨrɨghɨn gɨntɨzim, a Godɨn ian diazimɨn izezir puvatɨ. 1 Ko 5:6, 15:33 1 Korin 5:6; 15:33Yisɨn muziarim, a bret bar a damightɨ, a buigham. 10  2 Ko 2:3, 8:22, 10:6, 11:15, Ga 1:7 2 Korin 2:3; 10:6; 11:15; Galesia 1:7Kɨ kamaghɨn nɨghnɨzir gavgavim iti, Ekiam ian akuragham. Egh ia nan nɨghnɨzimɨn gɨn mangɨva, nɨghnɨzir igharazim atakigh. Kɨ fozir pu, tina ian nɨghnɨzibagh asɨghasɨsi. Gumazamizir kaba arazir kurar ia gamizim bagh ivezir kuram iniam. 11  1 Ko 1:23, 15:30, Ga 6:12, 6:17 1 Korin 1:23; 15:30; Galesia 6:12; 6:17Nan adarasi, ia orakigh, gumazir maba ghaze, Pol gumaziba uan mɨkarzir mogomebar iniba aghorir akam dughiabar anekuravɨra iti. Egh me guizbangɨra kamaghɨn nɨghnigh, me tizim bagha osɨmtɨzim na garɨsi? Kar guizbangɨra nɨghnɨzim puvatɨ. Ezɨ kɨ ter ighuvimɨn akam akurima, akar kam gumazamizibar nɨghnɨzibagh asɨghasɨsi. Egh kɨ mɨkarzir mogomemɨn inim aghorir akam akunɨva, ter ighuvimɨn akam akunan koghtɨ, ter ighuvimɨn akar gumazibar nɨghnɨzibagh asɨghɨsɨzim, a pura akar amɨrizimɨn mɨn otogh, ua gumazibar nɨghnɨzibagh asɨghasɨghan kogham. 12 Gumazir ian navibagh inivir kaba, me mɨkarzir mogomebar iniba aghoramin arazim bagha bar gavgafi. Kamaghɨn me uarira uan inibar ghor, magh suegh bar dar ghoregh.
13-15  Ofa Gami 19:18; Matyu 5:43; 7:12; Rom 13:8-9; 1 Korin 8:9; 9:19; 1 Pita 2:16; 2 Pita 2:16-19; Jems 2:8Nan adarasi, ia fɨrighɨrasa God ifonge, egha kamaghɨn a ian dia. Eghtɨ ia ua Moses Osirizir Arazibar apengan ikian kogh kamaghɨn nɨghnɨghan markɨ suam, “Moses Osirizir Araziba e ikiagharɨghizɨ, e arazir kaba ategha fɨriaghɨre. Egh e navir ghurimɨn arazibar amuam.” Moses Osirizir Arazibar mɨgɨrɨgɨaba, da bar uari inigha akar vamɨran iti, “Nɨ uabɨra uabɨ gifongezɨ moghɨn, gumazamizir igharazibagh ifongegh.” Ia bar Godɨn gumazamizibar ingangarir gumazamizibar mɨn ikɨ, uarira uarigh ifongegh. Egh ia uarir atar pura tintinibar uariv sogh, egh deravɨra nɨghnɨgh. Ia uarigh asɨghasɨgham.
Godɨn Duam nɨn sure gamir arazir aghuibar gɨn mangɨ
16-18  Rom 6:12-14; 7:15-23; 8:2-7; 8:14; 13:14; Galesia 5:25; 1 Pita 2:11Godɨn Duam koma nɨn navir ghurim, bizir kamning uaningɨn apanimning gami. Godɨn Duam ghaze, nɨ Godɨn arazir aghuibara damu. Ezɨ kamaghɨn nɨ dar amuasa. Kamaghɨn amizɨma, nɨ arazir aghuibar gɨn mangɨsɨ damutɨ, nɨn navir ghurimɨn araziba suam, markɨ. Nɨn navir ghurim suam, “Arazir kuratam damu.” Eghtɨ nɨ tam damuam. Kamaghɨn nɨ arazir kurabar gɨn mangɨtɨ, Godɨn Duam suam, markiam. E fo, navir ghurimɨn araziba Godɨn Duam dɨkabɨnasa. Ezɨ Godɨn Duam navir ghurimɨn araziba dɨkabɨnasa. Aning uaning adosi. Ezɨ bizir ia damuasa ifongezim, ia a damighan kogham. Ia Godɨn Duamɨn gɨn mangɨva, Moses Osirizir Arazibar apengan ikian kogham. Egh, ia navir ghurimɨn arazibar gɨn mangan kogham. Ezɨ kɨ kamaghɨn ia mɨgei, ia navir ghurimɨn araziba ateghtɨma, Godɨn Duamra ian faraghtɨma, ia an gɨn mangɨ.
19  1 Ko 3:3, 6:9-10, Ef 5:3, Kl 3:5, Je 3:14-15 1 Korin 3:3; 6:9-10; Efesus 5:3; Kolosi 3:5; Jems 3:14-15Ia navir ghurimɨn arazibagh fogha gɨfa. Arazir kaba, gumazamiziba tintinibar uari koma akua arazir mɨzɨrɨzibagh amuava, afiar arazibagh ami. 20 Egha nguazir kamɨn biziba e God gami moghɨn e uari isa dagh anɨdi, imezibagh amir arazibagh amuava, munavɨn biziba bagha navim ikuvigha da iniasa navim isi. Egha atara bizibagh asɨghasɨsi, uarir apanibagh ami, gumazamizir igharazibar aghuagha, uabɨra uabɨ gɨnɨghnɨsi, biziba bagha uari batogha uari abɨsi. 21  1 Ko 6:9, Ef 5:5, Kl 3:6, MAA 22:15 1 Korin 6:9; Efesus 5:5; Kolosi 3:6; Akar Mogomem 22:15Egha dɨpar onganiba apava onganigha, pura gumazamiziba isa pamtemɨn diava ighiar kurabar arazibagh ami. Egha arazir kurar maba uaghan kamaghɨn iti. Kɨ fomɨra ia mɨkemegha gɨfa. Egha kɨ datɨrɨghɨn akar kamra ua ia mɨgei. Gumazamizir arazir kabagh amiba, me God Bizibagh Ativamin Dughiamɨn aven mangan kogham.
22-23  1 Korin 13:7; Efesus 5:9; Kolosi 3:12; 1 Timoti 1:9; Jems 3:17Ezɨ Godɨn Duam arazir aghuir kabar amuasava en naviba fe: arazir bar igharaz darazigh ifongezim, bar akongezim, navir amɨrizim, dughorir amɨrazim, gumazibar akurvagha arazir aghuibar me gami. Egha guizbangɨra mɨgɨa deravɨra bizibagh amua, gumazibar asughasusi, egha navir ghurimɨn araziba dɨkabɨri. Moses Osirizir Arazitam arazir kabar anogoroghezir puvatɨ. 24  Ro 6:6, 13:4, Kl 3:5, 1 Pi 2:11 Rom 6:6; Kolosi 3:5; 1 Pita 2:11Gumazamizir Krais Iesusɨn gɨn zuiba, me navir ghurimɨn araziba ko biziba bagha bar ifongezir arazir kuraba inigha, ter ighuvimɨn da gura. Egha dagh afuzɨma, da aremegha gɨfa. 25  Ro 8:4-5, Ga 5:16 Rom 8:4-5; Galesia 5:16Godɨn Duam ikɨrɨmɨrir aghuim e ganɨngi. Kamaghɨn, anarɨra e ko daruva en akurvagham. 26  Fl 2:3 Filipai 2:3Kamaghɨn amizɨ, e pura uarira uan ziaba fan kogham. Egh e igharaz darazir navibagh inivtɨ, me uarir ataran kogham. Egh e men biziba bagh naviba isian kogham.

5:1: Jo 8:32, 8:36, Ap 15:10, Ro 6:18, Ga 2:4, 5:13, 1 Pi 2:16

5:1: Jon 8:32; 8:36; Aposel 15:10; Rom 6:18; Galesia 2:4; 5:13; 1 Pita 2:16

5:3: Ga 3:10

5:3: Galesia 3:10

5:4: Ro 9:31-32, Hi 12:15

5:4: Rom 9:31-32; Hibru 12:15

5:5-6: Rom 8:24-25; 1 Korin 7:19; Galesia 6:15; Kolosi 3:11; 2 Timoti 4:8; Jems 2:18-22

5:7: 1 Ko 9:24, Ga 1:6, 3:1

5:7: 1 Korin 9:24; Galesia 1:6; 3:1

5:9: 1 Ko 5:6, 15:33

5:9: 1 Korin 5:6; 15:33

5:10: 2 Ko 2:3, 8:22, 10:6, 11:15, Ga 1:7

5:10: 2 Korin 2:3; 10:6; 11:15; Galesia 1:7

5:11: 1 Ko 1:23, 15:30, Ga 6:12, 6:17

5:11: 1 Korin 1:23; 15:30; Galesia 6:12; 6:17

5:13-15: Ofa Gami 19:18; Matyu 5:43; 7:12; Rom 13:8-9; 1 Korin 8:9; 9:19; 1 Pita 2:16; 2 Pita 2:16-19; Jems 2:8

5:16-18: Rom 6:12-14; 7:15-23; 8:2-7; 8:14; 13:14; Galesia 5:25; 1 Pita 2:11

5:19: 1 Ko 3:3, 6:9-10, Ef 5:3, Kl 3:5, Je 3:14-15

5:19: 1 Korin 3:3; 6:9-10; Efesus 5:3; Kolosi 3:5; Jems 3:14-15

5:21: 1 Ko 6:9, Ef 5:5, Kl 3:6, MAA 22:15

5:21: 1 Korin 6:9; Efesus 5:5; Kolosi 3:6; Akar Mogomem 22:15

5:22-23: 1 Korin 13:7; Efesus 5:9; Kolosi 3:12; 1 Timoti 1:9; Jems 3:17

5:24: Ro 6:6, 13:4, Kl 3:5, 1 Pi 2:11

5:24: Rom 6:6; Kolosi 3:5; 1 Pita 2:11

5:25: Ro 8:4-5, Ga 5:16

5:25: Rom 8:4-5; Galesia 5:16

5:26: Fl 2:3

5:26: Filipai 2:3