4
Ezɨ datɨrɨghɨn kɨ akar isɨn zuimɨn bizir kam deravɨra ia mɨkɨmam. Afeziatam borir aghɨritam ikɨva, egh gɨn a uan biziba bar da isɨva borir kam danɨngam. Bizir kaba borim bagha fomɨra iti. Ezɨ borim tɨghar aghuir dughiam, a pura mati a uan afeziamɨn ingangarir gumazir kɨnir mam. Bizir kaba, an biziba. Egha a suvighavɨra itima, gumazir an gariba ko an bizibar gariba, an garava an biziba sara gari. Egha ghua dughiar an afeziam biziba an agharim darɨghamim oto. Egha dughiar kamɨn, a uabɨ uan biziba inigha dar gari. Ga 2:4, 3:23, Kl 2:20 Galesia 2:4; Kolosi 2:20Ezɨ e uaghan kamaghɨn ami, e borir aghɨribar mɨn itir dughiam, e nguazim ko overiamɨn bizibagh ativagha dar garir duar kuraba ko bizir nedaziba, e dar ingangarir gumazamizir kɨnibagh ava. 4-5  Jenesis 3:15; Matyu 5:17; 20:18; Luk 1:31; Jon 1:12-14; Rom 1:3; 8:15-17; Galesia 3:13; Efesus 1:5-10; 1 Pita 1:18-19Ezɨ God kamaghɨn ifonge, e an boribar otivasa, egha Moses Osirizir Arazibar apengan itir gumazamiziba, a uam e givezasa. God fomɨra e givezasa dughiam ginaba. Ezɨ dughiar a fomɨra inabazim datɨrɨghɨn otozɨ, a uan otarim amadazɨma a ize. Ezɨ amizim a bate. Ezɨ a gumazir Moses Osirizir Arazibar apengan itimɨn mɨn oto. Egha e Moses Osirizir Arazibar apengan itir gumazamiziba, a ua e ini. Ro 5:5 Rom 5:5Ezɨ ia datɨrɨghɨn Godɨn boribagh ava. Ezɨma God uan Otarimɨn Duam amadazɨma an en navir averiabar iti. Ezɨ Duar kam en aven kamaghɨn dei, “O Ame! Nan afeziam.” Ga 3:29 Galesia 3:29Kamaghɨn, nɨ ua pura ingangarir gumazamizir kɨnimɨn itir puvatɨ. God nɨ gamizɨ nɨ an borim gava. Egh nɨ fogh, nɨ an bizir aghuir inabaziba iniam.
Tizim bagha nguazir kamɨn biziba ua ia ikiagharɨsi?
Ro 1:25, 1 Ko 8:4-6, 12:2, Ef 2:11-12, 1 Te 4:5 Rom 1:25; 1 Korin 8:4-6; 12:2; Efesus 2:11-12; 1 Tesalonika 4:5Fomɨra ia God gɨfozir puvatɨgha, bizir guizbangɨra God puvatɨzibagh amuava, dar ingangarir gumazamizir kɨnibar mɨn iti. 9-10  Rom 8:3; 14:15; 1 Korin 8:3; Kolosi 2:16-20; Hibru 7:18Ezɨ datɨrɨghɨn ia Godɨn boroghɨn zui. O kɨ kamaghɨn mɨkɨmam, God ian boroghɨn zui. Ia kamaghɨn nɨghnɨgha ghaze, ia zurara Moses Osirizir Arazibar dughiar ekiaba ko iakɨnir igiabar dughiaba ko azenir igiabar dughiaba ko dagheba otir dughiabar gɨn mangam. Manmaghsua ia ua nguazim ko overiamɨn bizibagh ativagha dar garir pura duar kurabar gɨn zui? Da gavgaviba puvatɨ. Ia ti uamategh dar ingangarir gumazir kɨnibar ikiasa? 11 Kɨ ian arazir kam gɨnɨghnɨgha, kamaghɨn atiati, ingangarir kɨ ian tongɨn amizim an daghem puvatɨgham.
Ia nan arazibar gɨn izɨ
12-15  1 Korin 2:3; 2 Korin 11:30; 12:7-9Nan adarasi, kɨ uabɨ Moses Osirizir Araziba ategha ian mɨn iti. Ezɨ ia nan mɨn ikiasa kɨ ia gakaghori. Ia fo, fomɨra kɨ Galesian Provinsɨn izeghava, nguibar igharazitamɨn mangasava amuava arɨmariam ini. Egha dughiar kamra Akar Aghuim faragha ia mɨkɨni. Nan mɨkarzim gavgavim puvatɨgha osɨmtɨzir ekiam ia ganɨngi. Ezɨ ia akɨrim ragha na gasarazir puvatɨ, egha na ko ikian aghuazir puvatɨ. Enselɨn tam, o Krais Iesus uabɨ izɨva ia ko ikɨtɨ, ia aning inigh bar deravɨra aning damuam. Ezɨ kɨ areir dughiamɨn, ia na inighava arazir kamra na gami. Ia na inizɨ kɨ ian gara itima, ia arazir kuratam na gamizir puvatɨ. Kɨ guizbangɨra kamaghɨn mɨkɨmam, dughiar kamɨn ia nan akurvaghasa bar ifonge. Egha ia uan damaziba na bagha da asiasa ifuegha da asigha na ganighai. Ia faragha na gifuegha na bagha bar akonge. Ezɨ ia na gifongezir navir kam datɨrɨghɨn managh iti? 16  Amo 5:10, Ga 2:5, 2:14 Amos 5:10; Galesia 2:14Manmaghɨn ami? Kɨ guizbangɨra akam ia mɨkɨni, egha kamaghɨn kɨ ti ian apanim gava?
17 Ifavarir gumazir kaba kamaghɨn ifonge, ia me baghavɨra ikiasa, me pura ian kuariba isava, egha guizbangɨra ian akurvaghamin nɨghnɨziba puvatɨ. Ia men nɨghnɨzibar gɨn mangɨva egh ia en saghon ikiasa, me ifonge. 18 Tina gumazamizir igharaziba baghvɨra ikɨ, egh men akurvaghamin nɨghnɨzir aghuim ikɨtɨ, kamaghɨn dera. Ia zurara arazir kam damuvɨra ikɨ. Egh kɨ ia ko ikiamin dughiabara puvatɨ.* Grighɨn akam vezɨn kamɨn deragha bigha mɨkemezir puvatɨ. 19-20 Kɨ orazi, ia arazir kam gamima, kɨ ia bagha okam nɨghnɨgha ghaze, kɨ manmaghɨn ian akurvagham. Kɨ ia ko itir puvatɨ, Iavzika. Kɨ ia ko ikia, ti tong akar aghuitam ia mɨkemeghai. Nan boriba, ia guizbangɨra Godɨn boribagh avaghɨva Kraisɨn mɨn ikiasa, kamaghɨn kɨ ia bagha ua mɨzazir kam barasi. Mati amizim borim batasa isir mɨzazim.
Hagar ko Sara
21-23  Jenesis 16:15; 21:2 Jenesis 18:10-14; Rom 9:7-9; Hibru 11:11Ia gumazamizir Moses Osirizir Arazibar apengan ikiasa ifongeziba ia na mɨkɨm. Ia ti Moses Osirizir Araziba mɨkemezɨ moghɨn fozir puvatɨ? Godɨn Akɨnafarim kamaghɨn mɨkeme, Abraham otarir pumuning iti. Ingangarir amizir kɨnim, Hagar, mam bate. Ezɨ guizbangɨra an amuim, Sara, mam bate. Ingangarir amizir kɨnimɨn borim nguazimɨn amiziba boriba isi moghɨn oto. Ezɨ guizbangɨra an amuimɨn borim, an akar dɨkɨrɨzimɨn tuavimɨn oto. 24-25  Rom 8:15; Galesia 5:1Amizir kamning Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir pumuningɨn mɨn iti. Eghaghanir kamnagh akar isɨn zuim an iti. Hagar, a Sainain Mɨghsɨamɨn Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavimɨn mɨn iti. Sainain Mɨghsɨam, a kantri Arebian iti. Hagar ingangarir amizir kɨnir mam. Ezɨ an boriba uaghan ingangarir gumazir kɨniba. Hagar uan boriba ko me ingangarir gumazir kɨnibar mɨn ti. Ezɨ Jerusalemɨn datɨrɨghɨn itim, an Hagarɨn mɨn iti. Datɨrɨghɨn itir Jerusalem uan boriba ko, me Moses Osirizir Arazibar apengan ikia ingangarir gumazamizir kɨnibar mɨn ami. 26-27  Aisaia 54:1; Hibru 12:22; Akar Mogomem 3:12; 21:2; 21:10Godɨn Akɨnafarim kamaghɨn mɨkeme:
 
“Amizir boriba puvatɨzir kam, nɨn boriba gɨn bar avɨrasemegham.
Nɨ mati amizir nɨn pam nɨ ataghizim.
Egh nɨ gɨn borir bar avɨriba inightɨ,
nɨn boribar dɨbobonim,
amizir uan pam ko itimɨn boribar, dɨbobonim gafiragham.
Kamaghɨn nɨ amizir boriba isir puvatɨzim, nɨ bar akongegh.
Nɨ amizir otɨrɨmɨrir mɨzazibagh fozir puvatɨzim,
nɨn navim deragh, nɨ bar akuegh,
pamtem dɨmɨva araghasɨ.”
 
Ezɨ kamaghɨn Jerusalemɨn igharazim a Godɨn Nguibamɨn iti, Moses Osirizir Araziba a ikiagharɨghɨzir puvatɨzɨma, a datɨrɨghɨn fɨriaghɨrɨ. Ezɨ an en amebamɨn mɨn iti. Ves 22ɨn aven, Pol Sara dɨbora ghaze, “Guizbangɨra Abrahamɨn amuim, Sara.” Kar akar isɨn zuir mam, Sara Godɨn akar dɨkɨrɨzimɨn mɨn iti. Saran otarim Aisak, a Kraisɨn gɨn zuir darazir mɨn iti. Nɨ Galesia 4:28ɨn gan. 28  Ap 3:25, Ro 9:7-8, Ga 3:29 Aposel 3:25; Rom 9:7-8; Galesia 3:29Ezɨ nan adarasi, ia Aisakɨn mɨn ami. Godɨn akar dɨkɨrɨzim mɨrara, ia an boriba. 29  Stt 21:9, Ga 5:11, 6:12 Jenesis 21:9; Galesia 5:11; 6:12Nguazimɨn amiziba boriba isi moghɨn otozir otarim, a Godɨn Duamɨn gavgavimɨn otozir otarim pazava a gami. Kamaghɨra, datɨrɨghɨn Moses Osirizir Arazibar apengan itir gumazamiziba, e tina Godɨn Duamɨn apengan iti, me en aghuagha osɨmtɨziba e garɨsi. 30  Stt 21:10, Jo 8:35 Jenesis 21:10; Jon 8:35Ezɨ Godɨn Akɨnafarim manmaghɨn mɨkeme? A kamaghɨn mɨgɨa ghaze, “Ingangarir amizir kɨnimɨn borim, a guizbangɨra Abrahamɨn amuimɨn borim ko afeziamɨn bizir aghuiba da inian kogham. Kamaghɨn, nɨ ingangarir amizir kɨnim uan otarim ko aning batokegh.”
31  Jo 8:36, Ga 3:29, 5:1, 5:13 Jon 8:36; Galesia 3:29; 5:1; 5:13Nan adarasi, e ingangarir amizir kɨnimɨn boriba puvatɨ, e guizbangɨra Abrahamɨn amuimɨn boriba.

4:3: Ga 2:4, 3:23, Kl 2:20

4:3: Galesia 2:4; Kolosi 2:20

4:4-5: Jenesis 3:15; Matyu 5:17; 20:18; Luk 1:31; Jon 1:12-14; Rom 1:3; 8:15-17; Galesia 3:13; Efesus 1:5-10; 1 Pita 1:18-19

4:6: Ro 5:5

4:6: Rom 5:5

4:7: Ga 3:29

4:7: Galesia 3:29

4:8: Ro 1:25, 1 Ko 8:4-6, 12:2, Ef 2:11-12, 1 Te 4:5

4:8: Rom 1:25; 1 Korin 8:4-6; 12:2; Efesus 2:11-12; 1 Tesalonika 4:5

4:9-10: Rom 8:3; 14:15; 1 Korin 8:3; Kolosi 2:16-20; Hibru 7:18

4:12-15: 1 Korin 2:3; 2 Korin 11:30; 12:7-9

4:16: Amo 5:10, Ga 2:5, 2:14

4:16: Amos 5:10; Galesia 2:14

*4:18: Grighɨn akam vezɨn kamɨn deragha bigha mɨkemezir puvatɨ.

4:21-23: Jenesis 16:15; 21:2

4:21-23: Jenesis 18:10-14; Rom 9:7-9; Hibru 11:11

4:24-25: Rom 8:15; Galesia 5:1

4:26-27: Aisaia 54:1; Hibru 12:22; Akar Mogomem 3:12; 21:2; 21:10

4:26-27: Ves 22ɨn aven, Pol Sara dɨbora ghaze, “Guizbangɨra Abrahamɨn amuim, Sara.” Kar akar isɨn zuir mam, Sara Godɨn akar dɨkɨrɨzimɨn mɨn iti. Saran otarim Aisak, a Kraisɨn gɨn zuir darazir mɨn iti. Nɨ Galesia 4:28ɨn gan.

4:28: Ap 3:25, Ro 9:7-8, Ga 3:29

4:28: Aposel 3:25; Rom 9:7-8; Galesia 3:29

4:29: Stt 21:9, Ga 5:11, 6:12

4:29: Jenesis 21:9; Galesia 5:11; 6:12

4:30: Stt 21:10, Jo 8:35

4:30: Jenesis 21:10; Jon 8:35

4:31: Jo 8:36, Ga 3:29, 5:1, 5:13

4:31: Jon 8:36; Galesia 3:29; 5:1; 5:13