3
Ia Galesian onganiba, tinara ian nɨghnɨzibagh asɨghasɨki?
Ga 2:13-14, 5:7 Galesia 2:13-14; 5:7O Galesiaba, ia bar ongani. E Krais Iesusɨn gun bar deravɨra ia mɨkeme. Ezɨ mati ia uari an garima, a ter ighuvimɨn areme. Ezɨ tinara ian nɨghnɨzibagh asɨghasɨki. 2-4  Aposel 10:47; 15:8; Rom 10:16-17; Galesia 4:9; Hibru 6:4; 9:10; 10:35-36; 2 Jon 1:8Kɨ bizir vamɨra gɨfoghasa ian azai. Ia, Moses Osirizir Arazibar gɨn ghua, Godɨn Duam iniz, o ia Akar Aghuim baregha nɨghnɨzir gavgavim an ikia, Godɨn Duam ini? Ia faragha Godɨn Duamɨn gavgavimɨn amodoghɨn ghuava, datɨrɨghɨn ia Godɨn Duam ategha uan gavgavibar darorim agɨvasa. Ia ti bar onganighama? Bizir faragha ia bativiziba, ia pura a da isi, o? Nan nɨghnɨzimɨn, ia pura da inizir puvatɨ.* Fofozir gumazir avɨriba vezɨn kam giragha ghaze, “Godɨn Duam ian tongɨn amizir bizir aghuiba, ia ti da gɨn amadas, o? Kɨ ghaze, ia ti dagh nɨghnɨghavɨra iti.”
God gari, ia nɨghnɨzir gavgavim an itima a ian akurvasi
God gari, ia Moses Osirizir Arazibar gɨn zuima, a uan Duam ia ganigha, ian tongɨn mirakelbagh ami? O a gari, ia nɨghnɨzir gavgavim an Akar Aghuimɨn itima, a uan Duam ia ganigha ian tongɨn mirakelbagh ami? 6-9  Jenesis 12:3; 15:6; 18:18; 22:18; Jon 8:39; Aposel 3:25; Rom 4:3; 4:11-16; 9:17; Jems 2:23Ia Abrahamɨn eghaghanim gɨnɨghnɨgh. God fomɨra kamaghɨn fo, gɨn Kantrin Igharazibar Gumazamiziba nɨghnɨzir gavgavim Akar Aghuimɨn ikɨtɨ, a kamaghɨn me mɨkɨm suam, ia nan damazimɨn dera. Ezɨ Godɨn Akɨnafarim kamaghɨn mɨkeme, God fomɨra Akar Aghuim Abraham ganigha kamaghɨn mɨgei, “Nɨ bangɨn, kɨ nguazir kamɨn itir kantriba bar deravɨra me damuam.” Godɨn Akɨnafarim ghaze, “Abraham nɨghnɨzir gavgavim Godɨn itima, ezɨ God kamaghɨn a mɨgɨa ghaze, nɨ nan damazimɨn dera.” Kamaghɨn, ia fogh suam, gumazamizir nɨghnɨzir gavgavim Krais Iesusɨn itiba, me uaghan Abrahamɨn ovavir boriba. Abraham nɨghnɨzir gavgavim itima, God deravɨra a gami. Kamaghɨra gumazamiziba bar nɨghnɨzir gavgavim Godɨn ikɨtɨ, a uaghan deravɨra me damuam.
10-12  Ofa Gami 18:5; Godɨn Araziba 27:26; Nehemia 9:29; Jeremaia 11:3; Habakuk 2:4; Rom 1:17; 10:5; 11:6; Galesia 2:16; Hibru 10:38Moses Osirizir Arazibar mɨngarim, a nɨghnɨzir gavgavimɨn bizim puvatɨ, a bizir igharazim. Ezɨ Godɨn Akɨnafarim ghaze, “Gumazamiziba Moses Osirizir Araziba mɨgei moghɨn damu egh dughiaba zurara dar amutɨ, arazir kaba me damutɨ, me ikɨvɨra ikiam.” Gumazitam Moses Osirizir Araziba zurara bar deravɨra tamɨn gɨn zuir puvatɨ. Egha Godɨn Akɨnafarim kamaghɨn mɨgei, “Gumazitam o amizitam nɨghnɨzir gavgavim Godɨn ikɨtɨ, God suam, nɨ nan damazimɨn dera, gumazir kamra zurara deravɨra ikɨvɨra ikiam.” Kamaghɨn, e bar fo, gumazitam o amizitam Moses Osirizir Arazibar gɨn ghua, Godɨn damazimɨn derazir puvatɨ. Godɨn Akɨnafarim kamaghɨn mɨgei, “Gumazitam o amizitam akɨnafarimɨn aven itir araziba deravɨra dar gɨn mangan koghtɨ, God gumazir kam gasɨghasigham.” Eghtɨ kamaghɨn tina suam, e Moses Osirizir Arazibar gɨn mangɨva Godɨn damazimɨn deragham, kamaghɨn amir gumazamiziba, God me gasɨghasɨgham. 13  Lo 21:23, Ro 8:3, 2 Ko 5:21, Ga 4:5 Godɨn Araziba 21:23; Rom 8:3; 2 Korin 5:21; Galesia 4:5Moses Osirizir Araziba kamaghɨn mɨkeme, e gumazamiziba bar Moses Osirizir Arazibar gɨn mangɨva, egh ikuvigham. Godɨn Akɨnafarim kamaghɨn mɨkeme, “Gumazir ter ighuvimɨn duiba God ghaze, me gumazir kuraba.” Ezɨ kamaghɨn Krais en akurvaghasa ziar kam ini, “gumazir kuram.” Egha ziar kam bangɨn a uam e ini. 14  Ese 11:19, Jol 2:28-29, Sek 12:10, Ap 2:33 Joel 2:28-29; Sekaraia 12:10; Aposel 2:33God Abraham deravɨra a gamigha ghaze, kɨ Abraham gamizɨ moghɨra, kɨ Krais Iesusɨn ingangarimɨn tuavimɨn Kantrin Igharazibar Gumazamiziba deravɨra me damuam. Egha God kamaghɨn ifonge, e nɨghnɨzir gavgavim Krais Iesusɨn ikɨva, an Duam iniam. Egha kamaghɨn a uam e ini.
Moses Osirizir Araziba ko Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavimɨn mɨgɨrɨgɨaba
15-18  Jenesis 12:3; 12:7; Ua Me Ini 12:40; Aposel 7:5; Rom 4:13-14; 8:17; 11:6; 1 Korin 12:12; Galesia 3:21Fomɨra God bizir aghuir gɨn otivam an gun mɨkeme. God Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir kam Abraham uan ovavim ko aning ganɨngi. Godɨn Akɨnafarim kamaghɨn mɨkemezir puvatɨ, “Nɨn ovavir boriba.” An ovavir avɨribav geir puvatɨ. An ovavir vamɨra mɨgɨa ghaze, “Nɨn ovavir borim.” Kar a Krais mɨgei. God e bagha inabazir biziba inisɨva e Moses Osirizir Arazibar gɨn mangɨ, egh akar dɨkɨrɨzimɨn tuavimɨn da inighan kogham. E fo, God fomɨra akar dɨkɨrɨzimɨn mɨn bizir kaba Abraham ganɨngi. Nan adarasi, datɨrɨghɨn kɨ e gumazamiziba zurara amir arazim mɨkɨmasa. Gumazitam aremeghsɨ, egh uan biziba tuiragh uan boribar anɨngsɨ, mɨgɨrɨgɨar tam osirightɨ, an mɨgɨrɨgɨar kam mati Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavim. Eghtɨ gumazitam uam akar igharazitam akar dɨkɨrɨzir kam gifuraghan kogham. Egha kamaghɨn mɨgeir puvatɨ, “E akar dɨkɨrɨzir kamɨn gɨn mangan kogham.” Nan mɨgɨrɨgɨar mɨngarim kamakɨn: Faraghavɨra God, Abraham ko Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavim gami. Ezɨ 430pla azeniba gɨvazɨ gɨn God uan arazir osiriziba Moses ganɨngi. Moses Osirizir Arazir kaba bar gɨn otifi. Egh da Godɨn Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavimɨn mɨgɨrɨgɨam batueghan kogham. Egh Godɨn Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir kam angarighan kogham.
19  Lo 5:5, 5:22-27, Jo 1:17, Ap 7:38, 7:53, Ro 5:20, Hi 2:2 Godɨn Araziba 5:5; 5:22-27; Jon 1:17; Aposel 7:38; 7:53; Rom 5:20; Hibru 2:2Ezɨ kamaghɨn manmaghsua God uan osirizir araziba Moses ganɨngi? God gumazamizibar amutɨ, me arazir kurabar mɨngarim gɨfoghasa, uan osirizir araziba anɨngi. God faragha akar dɨkɨrɨzim Abraham ganigha ghaze, nɨn ovavim gumazamiziba bar men akurvagham. Ezɨ gumazir kam zuamɨra izezir puvatɨ. Ezɨ arazir kurar kaba bagha, God gɨn uan osirizir araziba anɨngi. A kamaghɨn ifonge, an osirizir araziba ikɨ mangɨ, ovavim otoghamin dughiamɨn tugham. God uan osirizir arazir kaba isa enselbar dafarim gatɨzɨ, me da isa abuir gumazim Moses ganɨngizɨ, abuir gumazim e ganɨngi. 20  Ro 3:29-30 Rom 3:29-30Egh gumazitam ingangaritam damusɨ gumazir igharazitam ko Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavim akɨrsɨ, an a isɨva abuir gumazimɨn dafarim datɨghtɨma, abuir gumazim a isɨva gumazir igharazim danɨngan kogham. Ezɨ God uabɨra, a uabɨ uan Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavim Abraham ganɨngi, egha enselɨn tam ganɨngizir puvatɨ, o abuir gumazitam ganɨngizir puvatɨ.
Datɨrɨghɨn Godɨn Duam zurara en akurvasi
21  Ro 8:2-4 Rom 8:2-4Kɨ kamaghɨn mɨkɨmam, Moses Osirizir Araziba Godɨn akar fomɨra dɨkɨrɨzimɨn apanim gami, o? Bar puvatɨ. Osirizir arazitam ikɨrɨmɨrir aghuim e ganɨdir puvatɨ. Osirizir arazitam ikɨrɨmɨrir aghuim e danightɨ, e ti fomɨra Moses Osirizir Arazibar gɨn zuima, da e gamizɨ e Godɨn damazimɨn deraghai. Moses Osirizir Araziba ikɨrɨmɨrir aghuim anɨdi puvatɨ. 22  Ro 3:9-19, 3:23, 4:11-12, 4:16, 11:32 Rom 3:9-19; 3:23; 4:11-12; 4:16; 11:32Godɨn akar dɨkɨrɨzimɨn mɨrara e gumazamizir nɨghnɨzir gavgavim Krais Iesusɨn itir darasi, God bizir kaba e danɨngasa ifonge. Kamaghɨn amizɨ, Godɨn Akɨnafarim kamaghɨn mɨkeme, nguazir kamɨn gumazamiziba, arazir kurabar gavgavim bar me ikiagharɨki. 23  Ga 4:3Faraghavɨra nɨghnɨzir gavgavir kam izezir puvatɨzɨ, arazir kurabar gavgavim e ikiagharɨghizɨ, e Moses Osirizir Arazibar apengan iti. Egh mangɨ God nɨghnɨzir gavgavimɨn tuavim en akaghamin dughiam otogham. 24  Ap 13:39, Ro 10:4, Ga 2:16, Kl 2:17, Hi 9:9-10 Aposel 13:39; Rom 10:4; Galesia 2:16; Kolosi 2:17; Hibru 9:9-10God kamaghɨn ifonge, e nɨghnɨzir gavgavim Akar Aghuimɨn ikɨtɨ, a suam, ia nan damazimɨn dera. Egha, a uaghan kamaghɨn ifonge, Moses Osirizir Araziba e inigh Krais bagh mangam. Egha kamaghɨn a Moses Osirizir Arazibagh amizɨ, da e gativagha en garir gumazimɨn mɨn oto. 25 Ezɨ datɨrɨghɨn nɨghnɨzir gavgavim azenimɨn otozɨ, e ua Moses Osirizir Arazibar apengan itir puvatɨzɨ da ua e gativagha en gari puvatɨ.
26-28  Jon 1:12; 10:16; Rom 6:3; 8:14-16; 10:12-13; 13:14; 1 Korin 12:13; Efesus 2:14; Kolosi 3:11; 1 Jon 3:1-2Ia gumazamizir dɨpamɨn rueziba, ia Kraisɨn puegha, Kraisɨn mɨn otifi. Egha datɨrɨghɨn Krais Iesusɨn aven ia ikɨzir vamɨra. Bar guizbangɨra, ia datɨrɨghɨn Judaba ko Kantrin Igharazibar Gumazamizibar mɨn itir pu. Ia ingangarir gumazamizir kɨniba ko gumazamizir fɨriaghɨrezibar mɨn itir pu. Ia gumaziba ko amizibar mɨn itir pu. Bar puvatɨ. Ia nɨghnɨzir gavgavim Krais Iesusɨn ikia, ia bar moghɨra Godɨn boriba. Kamaghɨn, e ua Moses Osirizir Arazibar apengan itir puvatɨzɨ, da ua e gativagha en garir puvatɨ.
Datɨrɨghɨn ia Godɨn boriba, ezɨ Moses Osirizir Araziba ia ikiagharɨzir puvatɨ
29  Ro 4:13, 9:7, Ga 4:7, 4:28, 5:1, Ef 3:6, Hi 11:18 Rom 4:13; 9:7; Galesia 4:7; 4:28; Efesus 3:6; Hibru 11:18Krais an Abrahamɨn ovavim. Ezɨ ia Kraisɨn ikɨzimɨn ikɨva, egh ia uaghan Abrahamɨn ovaviba. Ia Kraisɨn ikɨzir kam, iarara God fomɨra Abrahamɨn ovaviba bizir aghuir kaba me danɨngasa Abraham ko akam akɨri. Kar iarara, God ia mɨgei.

3:1: Ga 2:13-14, 5:7

3:1: Galesia 2:13-14; 5:7

3:2-4: Aposel 10:47; 15:8; Rom 10:16-17; Galesia 4:9; Hibru 6:4; 9:10; 10:35-36; 2 Jon 1:8

*3:2-4: Fofozir gumazir avɨriba vezɨn kam giragha ghaze, “Godɨn Duam ian tongɨn amizir bizir aghuiba, ia ti da gɨn amadas, o? Kɨ ghaze, ia ti dagh nɨghnɨghavɨra iti.”

3:6-9: Jenesis 12:3; 15:6; 18:18; 22:18; Jon 8:39; Aposel 3:25; Rom 4:3; 4:11-16; 9:17; Jems 2:23

3:10-12: Ofa Gami 18:5; Godɨn Araziba 27:26; Nehemia 9:29; Jeremaia 11:3; Habakuk 2:4; Rom 1:17; 10:5; 11:6; Galesia 2:16; Hibru 10:38

3:10-12: Gumazitam Moses Osirizir Araziba zurara bar deravɨra tamɨn gɨn zuir puvatɨ.

3:13: Lo 21:23, Ro 8:3, 2 Ko 5:21, Ga 4:5

3:13: Godɨn Araziba 21:23; Rom 8:3; 2 Korin 5:21; Galesia 4:5

3:14: Ese 11:19, Jol 2:28-29, Sek 12:10, Ap 2:33

3:14: Joel 2:28-29; Sekaraia 12:10; Aposel 2:33

3:15-18: Jenesis 12:3; 12:7; Ua Me Ini 12:40; Aposel 7:5; Rom 4:13-14; 8:17; 11:6; 1 Korin 12:12; Galesia 3:21

3:19: Lo 5:5, 5:22-27, Jo 1:17, Ap 7:38, 7:53, Ro 5:20, Hi 2:2

3:19: Godɨn Araziba 5:5; 5:22-27; Jon 1:17; Aposel 7:38; 7:53; Rom 5:20; Hibru 2:2

3:20: Ro 3:29-30

3:20: Rom 3:29-30

3:21: Ro 8:2-4

3:21: Rom 8:2-4

3:22: Ro 3:9-19, 3:23, 4:11-12, 4:16, 11:32

3:22: Rom 3:9-19; 3:23; 4:11-12; 4:16; 11:32

3:23: Ga 4:3

3:24: Ap 13:39, Ro 10:4, Ga 2:16, Kl 2:17, Hi 9:9-10

3:24: Aposel 13:39; Rom 10:4; Galesia 2:16; Kolosi 2:17; Hibru 9:9-10

3:26-28: Jon 1:12; 10:16; Rom 6:3; 8:14-16; 10:12-13; 13:14; 1 Korin 12:13; Efesus 2:14; Kolosi 3:11; 1 Jon 3:1-2

3:29: Ro 4:13, 9:7, Ga 4:7, 4:28, 5:1, Ef 3:6, Hi 11:18

3:29: Rom 4:13; 9:7; Galesia 4:7; 4:28; Efesus 3:6; Hibru 11:18