2
Aposelɨn igharaziba, Pol ko uari inigha navir vamɨra iti
1-3  Aposel 11:30; 15:2; 16:3Kɨ kamaghɨn atiati, Kantrin Igharazibar Gumazamiziba gɨn Judan Araziba me ikɨrarigham. Kɨ kamaghɨn nɨghnɨsi, gumazamizir kaba Judan Arazibar gɨn mangɨtɨ, ingangarir kɨ fomɨram amizim ko ingangarir datɨrɨghɨn amim aning pura ingangarir kɨnim gavagham. Kɨ kamaghɨn nɨghnɨzima, God bizir kam nan akagha ghaze, nɨ Jerusalemɨn mangasa kɨ ifonge. Kɨ fomɨra Jerusalemɨn ghuavanabozɨ, 14pla azeniba datɨrɨghɨn gɨvazɨ, kɨ datɨrɨghɨn God nan akazir bizimɨn mɨrara kɨ uamategha Jerusalemɨn ghuavanabo. Kɨ ghua Barnabas ko ghua, egha Taitus uaghan a inigha ghu. E ghuegha, kɨ Kraisɨn adarazir ziaba itir gumazir dapanibara, me akuvaghava, Akar Aghuir kɨ Kantrin Igharazibar Gumazamizibav kemezimra, kɨ me mɨgei. Taitus, na ko ghuzir gumazim, a Grighɨn gumazimra. Kɨ Akar Aghuir Kantrin Igharazibar Gumazamizibav geir kamra gumazir dapanibav geima, me oregha Taitusɨn mɨkarzir mogomemɨn inim aghorasa a gaghorir puvatɨ.
Ap 15:1, 15:24, 2 Ko 11:20, 11:26, Ga 1:7, 5:1, 5:13 Aposel 15:1; 15:24; 2 Korin 11:20; 11:26; Galesia 1:7; 5:1; 5:13Taitusɨn mɨkarzir mogomemɨn inim aghorir mɨgɨrɨgɨamɨn mɨngarim kamaghɨn oto. Gumazir ifavarir maba mogomemɨn en tongɨn ize. Me e gifara mati me guizbangɨra en marasi. Me orazi, e fomɨra Judan Arazibar apengan itima, da e ikiagharɨki, ezɨ Iesus e gamizɨma, e datɨrɨghɨn fɨriaghɨrɨ. Ezɨ gumazir kaba Krais e fɨrizir arazibar ganasa iza ifarava en tongɨn iti. Gumazir kaba e damutɨ e ua Judan Arazibar apengan ikɨtɨ da uam e ikɨrarɨghasa, me ifonge. Egha me Taitusɨn mɨkarzir mogomemɨn inim aghorasa, e mɨgei. Ga 3:1, 4:16 Galesia 3:1Ezɨ e ghaze, Akar Aghuim a guizbangɨra mɨgɨrɨgɨam, ezɨ a ia ko ikɨvɨra ikiasa, e ifonge. Kamaghɨn e me baragha tong men akabar gɨn zuir puvatɨ.
Lo 10:17, Ap 10:34, Ro 2:11, 2 Ko 12:11, Ga 6:3 Godɨn Araziba 10:17; Aposel 10:34; Rom 2:11; 2 Korin 12:11; Galesia 6:3Ezɨ Jerusalemɨn itir gumazir dapaniba, me akar otevir igharazitam nan mɨgɨrɨgɨam isafurazir puvatɨ. Gumazir kaba me gumazir dapaniba, a dera. God gumazir ziaba itibar garir puvatɨ. Kamaghɨn, tina ziam iti, o tina ziam pu, nan nɨghnɨzim, ziar ekiam pura bizim. Kɨ mɨgeima gumazir dapaniba oraghava kamaghɨn mɨgeir puvatɨ, “Nɨ paza bizir mabav gei.” Egha me bar akar otevir igharazitam nan mɨgɨrɨgɨam isafurazir puvatɨ. 7-9  Aposel 22:21; Rom 1:5; Efesus 3:8God faragha Judan gumazamizibar tongɨn aposelɨn ingangarim damuasa, Pita ginaba. Egha ingangarim damuasa gavgavim a ganɨngi. Egha Akar Aghuim Judan gumazamizibav kɨnasa Pita mɨkeme. Kamaghɨra God Kantrin Igharazibar Gumazamizibar tongɨn aposelɨn ingangarim damuasa, kɨ Pol na ginaba, egha God uabɨ gavgavim na ganɨngi. Egha ghaze, nɨ Pol nɨ Kantrin Igharazibar Gumazamiziba Akar Aghuim me mɨkɨn. Kraisɨn adarazir gumazir dapanir pumuning ko mɨkezim, Jems, Pita ko Jon, me nan mɨgɨrɨgɨaba baregha, fo, God uabɨ ingangarir kam na ganɨngi. Me fo, Godɨn apangkuvim na ko itima, a ingangarir kam na ganɨngi. Me kamaghɨn fogha, bar akar otevir vamɨra na ko Barnabas ganɨngi, “E Judan gumazamizibar tongɨn ingartɨ, nɨ ko Barnabas Kantrin Igharazibar Gumazamizibar tongɨn ingar. 10  Ap 11:29-30 Aposel 11:29-30Gua me ko ingarɨva gumazamizir onganarazir Jerusalemɨn itiba, gua men akurvaghamin nɨghnɨzim gɨnamangan markɨ.” Kɨ fomɨra akurvazir kam gamua iza datɨrɨghɨn a damuasa ifongegha nan nɨghnɨzim a bagha bar gavgafi. Egha e ingangarim kamaghɨn anebɨgha uari ganigha, egh nɨghnɨzir vamɨra ikiasa uan agharibar suisi.
Kɨ gari, Pita arazir kuram gamima kɨ an anogoroke
11-13  Aposel 11:3Dughiar mam Pita Antioghɨn nguibar ekiamɨn izegha, Kantrin Igharazibar Gumazamiziba koma api. Ezɨ gɨn nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn itir Judan marazi me Jems ko ikegha uaghan Antioghɨn ize. Me izezɨ, Pita kamaghɨn nɨghnɨsi, kɨ Kantrin Igharazibar Gumazamiziba ko ikɨ damɨtɨ, Judaba me mɨkarzir mogomebar iniba aghorezir darasi, me nan ataram. A kamaghɨn atiatigha, Judan izezir darazigh ifara, egha Kantrin Igharazibar Gumazamiziba me ategha saghon ikiasa. Egha a Kantrin Igharazibar Gumazamiziba koma uam apir puvatɨ. Egha Judabar gumaziba me koma api. An arazir kam gamizɨ, Judan Antioghɨn itir nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn itir darasi, me uaghan Kantrin Igharazibar Gumazamiziba ko ikɨ daman aghua. Me ifavarir arazir kam gamima, Barnabas uaghan men mɨn ami. Ezɨ gumazir kaba Pitan arazir ifavarimɨn gɨn zui. Ezɨ an arazir kurar kam azenim girɨzɨ me bar fo, an arazir kuram gami. Kamaghɨn amizɨ, kɨ Pitan arazir kurar kam bagha an guam gatɨgha an atari.
14  1 Ti 5:20 1 Timoti 5:20Me Akar Aghuimɨn guizbangɨra mɨgɨrɨgɨaba deravɨra dar gɨn zui puvatɨ. Ezɨ kɨ kamaghɨn men arazir kurabar ganigha, Pita men damazimɨn kamaghɨn a mɨgei, “Pita, nɨ Judabar gumazir mam, egha nɨ nɨghnɨzir gavgavim Krais Iesusɨn iti, egha nɨ Judan Araziba ategha, Kantrin Igharazibar Gumazamizibar arazir mabagh ami. Gumazir maba Jems ko ikegha izezɨma, nɨ Kantrin Igharazibar Gumazamizibar araziba ategha, manmaghsua ua Judan Arazibagh ami? Nɨ kamaghɨn amuava, manmaghsua Judan Arazibar gɨn mangasa Kantrin Igharazibar Gumazamizibav gɨa, me abɨri?”
Gumazamizir nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn itiba, merara
Godɨn damazimɨn dera
(Sapta 2:15--4:31)
Judaba ko Kantrin Igharazibar Gumazamiziba uaghara, nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn ikɨtɨ,
God suam, ia nan damazimɨn dera
15 Egha Pol mɨgɨa ghua kamaghɨn Pita mɨgei, “Guizbangɨra, e Judan gumazamizibara, egha ghaze, e ti bar dera. Ezɨ Kantrin Igharazibar Gumazamizibara, arazir kurabagh ami. 16  Sng 143:2, Ap 13:38-39, 15:10-11, Ro 1:17, 3:20-28, 4:5, 11:6, Ga 3:11, Hi 7:18-19 Onger Akaba 143:2; Aposel 13:38-39; 15:10-11; Rom 1:17; 3:20-28; 4:5; 11:6; Galesia 3:11; Hibru 7:18-19Ezɨ e fo, gumazamiziba Moses Osizirir Arazibar gɨn zuima, God kamaghɨn me mɨgeir puvatɨ, ia nan damazimɨn dera. Bar puvatɨ. Gumazamiziba nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn ikɨtɨ, merara God kamaghɨn me mɨgei, ia nan damazimɨn dera. Kamaghɨn amizɨ e Krais Iesus nɨghnɨzir gavgavim an iti. E fo, gumazamiziba Moses Osirizir Arazibar gɨn mangɨtɨ, God kamaghɨn me mɨkemeghan kogh suam, ia nan damazimɨn dera. Nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn itir tuavimra God suam, ia nan damazimɨn dera. Ezɨ Moses Osirizir Arazibar gɨn zuir tuavim puvatɨ. God kamaghɨn e mɨkɨm suam, ia nan damazimɨn dera, kamaghsua, e nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn iti.
17-20  Jon 13:1; Rom 6:11; 6:14; 7:6; 2 Korin 5:15; Galesia 1:4; Efesus 5:2; 1 Tesalonika 5:10; Taitus 2:14; Hibru 9:14; 1 Pita 4:2; 1 Jon 3:8-9“E nɨghnɨzir gavgavim Kraisɨn ikɨtɨ, God tuavir kamɨn suam, e an damazimɨn dera. Tuavir kamɨn e fo, e Judaba uaghan Kantrin Igharazibar Gumazamizibar mɨn arazir kurabagh ami. Egh e ti kamaghɨn mɨkɨmam, Krais uabɨ arazir kurabar amuasa, gumazamiziba abɨri. Bar puvatɨ. E, Moses Osirizir Araziba ateghɨva, kamaghɨn e arazir kurabagh amir puvatɨ. Kɨ nɨghnɨzir gavgavim Godɨn Otarimɨn iti. A bar na gifuegha nan akurvaghasa uan mɨkarzim gasɨghasɨki. Ezɨ ikɨrɨmɨrir kɨ datɨrɨghɨn nguazir kamɨn amim, kɨ nɨghnɨzir gavgavimɨn tuavimɨn gɨn ghuava, ikɨrɨmɨrir kam gami. Kɨ Krais ko ter ighuvimɨn aremegha, ikɨrɨmɨrir igiam ini. Ezɨ ikɨrɨmɨrir kam a nan ikɨrɨmɨrimra puvatɨ. Krais angamɨra nan aven iti. Kɨ ikɨva Godɨn ingangarim damuasa, kamaghɨn Moses Osirizir Araziba na gamizɨ kɨ aremegha ua Moses Osirizir Arazibar gavgavimɨn apengan itir puvatɨ. Bizir kɨ Mosesɨn Osirizir Arazibar apengan ikiava amiziba, kɨ da agɨfa. Egh gɨn ua dar amuva, kamaghɨn mati kɨ arazir kurabagh amir gumazim.* Grighɨn akam, vezɨn kamɨn deragha bigha mɨkemezir puvatɨ. Pol ti kamaghɨn mɨkɨmasa, gumazamiziba Kraisɨn gɨn mangɨ, egh ua Moses Osirizir Arazibar apengan ikian kogham. Kraisɨn gɨn zuir marazi, Moses Osirizir Arazibar gɨn mangɨsɨ gavgavigh, egh me uaghan arazir kurabagh amibar otivigham, mati gumazamizir bar Moses Osirizir Arazibar apengan itibar mɨn iti. Nɨ Rom 7:4-6ɨn gan. 21  Ga 3:21, Hi 7:11 Galesia 3:21; Hibru 7:11Egh kɨ Moses Osirizir Arazibar gɨn mangɨ Godɨn damazimɨn deraghtɨ, Kraisɨn ovevem mati pura bizim. Ezɨ God uan arazir Moses ganɨngizibar gɨn mangan gumazamizibar anogoroke. Me dar gɨn mangɨva Godɨn damazimɨn deraghan kogham. Kamaghɨn kɨ Godɨn apangkuvim damightɨ a pura bizir kɨnimɨn mɨn otivan, kɨ aghua.”

2:1-3: Aposel 11:30; 15:2; 16:3

2:4: Ap 15:1, 15:24, 2 Ko 11:20, 11:26, Ga 1:7, 5:1, 5:13

2:4: Aposel 15:1; 15:24; 2 Korin 11:20; 11:26; Galesia 1:7; 5:1; 5:13

2:5: Ga 3:1, 4:16

2:5: Galesia 3:1

2:6: Lo 10:17, Ap 10:34, Ro 2:11, 2 Ko 12:11, Ga 6:3

2:6: Godɨn Araziba 10:17; Aposel 10:34; Rom 2:11; 2 Korin 12:11; Galesia 6:3

2:7-9: Aposel 22:21; Rom 1:5; Efesus 3:8

2:10: Ap 11:29-30

2:10: Aposel 11:29-30

2:11-13: Aposel 11:3

2:14: 1 Ti 5:20

2:14: 1 Timoti 5:20

2:16: Sng 143:2, Ap 13:38-39, 15:10-11, Ro 1:17, 3:20-28, 4:5, 11:6, Ga 3:11, Hi 7:18-19

2:16: Onger Akaba 143:2; Aposel 13:38-39; 15:10-11; Rom 1:17; 3:20-28; 4:5; 11:6; Galesia 3:11; Hibru 7:18-19

2:17-20: Jon 13:1; Rom 6:11; 6:14; 7:6; 2 Korin 5:15; Galesia 1:4; Efesus 5:2; 1 Tesalonika 5:10; Taitus 2:14; Hibru 9:14; 1 Pita 4:2; 1 Jon 3:8-9

*2:17-20: Grighɨn akam, vezɨn kamɨn deragha bigha mɨkemezir puvatɨ. Pol ti kamaghɨn mɨkɨmasa, gumazamiziba Kraisɨn gɨn mangɨ, egh ua Moses Osirizir Arazibar apengan ikian kogham. Kraisɨn gɨn zuir marazi, Moses Osirizir Arazibar gɨn mangɨsɨ gavgavigh, egh me uaghan arazir kurabagh amibar otivigham, mati gumazamizir bar Moses Osirizir Arazibar apengan itibar mɨn iti. Nɨ Rom 7:4-6ɨn gan.

2:21: Ga 3:21, Hi 7:11

2:21: Galesia 3:21; Hibru 7:11