Akɨnafarir Pol Galesian Provinsɨn Itir Sios Bagha Osirizim
O
Galesia
Akar faragha zuim
Gumazamizir faragha Iesusɨn gɨn zuiba, me Judan gumazamizibara. Ezɨ gɨn Iesus Pol amadazɨma, a ghua Kantrin Igharazibar Gumazamiziba uaghan Akar Aghuim me mɨkɨri. Ezɨ gumazamizir kaba Iesusɨn gɨn zuima, osɨmtɨzir mam oto. Fomɨra gumazamizir kaba Moses Osirizir Arazibar gɨn zuir puvatɨ, mati Judaba ami mokɨn. Egha me Kraisɨn gɨn zuima, azangsɨzir ekiam kamaghɨn iti: me uaghan Moses Osirizir Arazibar gɨn mangam, o puvatɨgham?
Gumazir maba kamaghɨn ifonge, me gumazir kabar amutɨ me Judabar arazimɨn gɨn mangɨ uan mɨkarzir mogomebar iniba aghoregh Moses Osirizir Arazir igharazibar gɨn mangam. Ezɨ Pol ghaze, puvatɨ. A ghaze, e nɨghnɨzir gavgavim Krais Iesusɨn iti, ezɨ bizir kamra e gamima, e Godɨn damazimɨn gumazamizir aghuibar otivigha ikɨrɨmɨrir igiam ini.
Judan gumazir kabar maba ti faragha Galesian Provinsɨn ghuegha Kraisɨn adarazigh amima, me Moses Osirizir Arazibar gɨn mangasava ami. Pol bizir otozir kam baregha, ua Galesiabar nɨghnɨzir gavgaviba ko arazibar kɨrasa, akɨnafarir kam me bagha an osiri.
Pol akɨnafarir kamɨn faragha kamaghɨn mɨgei, God uabɨ Aposelɨn ingangarim damuasava anemɨsefe. A uabɨ uan ifongiamɨn gɨn zuir puvatɨgha, gumazitamɨn akamɨn gɨn zuir puvatɨ. God an diagha egha Kantrin Igharazibar Gumazamiziba Akar Aghuim akunamin ingangarim a ganɨngi. Akɨnafarir kamɨn, Pol ua kamaghɨn mɨgei, gumazamizir nɨghnɨzir gavgavim Krais Iesusɨn itiba, merara Godɨn damazimɨn deragha iti. Akɨnafarir kamɨn akar abuananaba kamakɨn, Krais e fɨrizima, Godɨn Duam tuavim en akazɨma, e arazir aghuibar igharaz darazigh ami.
God aposelɨn ingangarim damuasa Pol amɨsefe
1
(Sapta 1:1--2:14)
Ga 1:11-12 Galesia 1:11-12Kɨ Pol. Nguazir kamɨn gumazitam o amizitam aposelɨn ikiasa na mɨsevegha ingangarir kam na ganɨngizir puvatɨ. God, en Afeziar Iesus gamizɨ a ua dɨkavizim, a ko Ekiam Krais Iesus, aning aposelɨn ikiasa na mɨsefe. Kɨ, na ko itir darazi ko, e Galesian Provinsɨn itir Kraisɨn adarazi bagha akɨnafarir kam amadi.
3-5  Rom 1:7; Filipai 1:2; Rom 4:25; Galesia 2:20; 1 Timoti 2:6; Taitus 2:14; 1 Jon 5:19Datɨrɨghɨn e nguazir kamɨn itima, arazir kuraba bar e ikiava e adafi. Ezɨ God en Afeziam en akurvaghasa ifonge. Ezɨ kamaghɨn Ekiam Krais Iesus en arazir kuraba batoghɨva, en akurvaghasava areme. En Afeziam God ko Ekiam Krais Iesus, aning apangkuvim ko navir amɨrizim ian ikia, egha kamaghɨn ami. Eghtɨ gumazamiziba zurazurara ziar ekiam God danɨng mamaghɨra ikiam. Bar guizbangɨra.
Kɨ gari, ia God ataghɨrazima, kamaghɨn kɨ dɨgavir kuram gami
Kɨ faragha Kraisɨn Akar Aghuimɨn ia mɨkemezɨ, ia fo, Kraisɨn apangkuvim ian iti. Ia fozɨ, kamaghɨn God ian dɨa ghaze, ia izɨ. Ezɨ ia zuamɨra Godɨn ian diazim ataki. Egha ia akar aghuir igharazimɨn gɨn zui. Ezɨ kamaghɨn kɨ ian arazir kamɨn dɨgavir kuram gami. Ap 15:1, 15:24, 2 Ko 2:17, 11:4, 11:13 Aposel 15:1; 15:24; 2 Korin 2:17; 11:4; 11:13Ia ghaze, ia akar aghuir igharazimɨn gɨn zui. Bar puvatɨ, akar aghuir igharazitam ua itir puvatɨ. Ezɨ gumazamizir maba Kraisɨn Akar Aghuim giraghava akar ifavaribar amuasa. Egha ia gamizɨ, ia okam nɨghnɨsi. 1 Ko 16:22Eghtɨ e uari, o Godɨn Nguibamɨn enselɨn tam Akar Aghuir e faragha ia mɨkɨnizim ia mɨkɨnighan kogh, egh akar igharazitam ia mɨkɨnigham, egh gumazamizir kaba, helɨn mangɨ zurara ikɨ. Lo 4:2, Snd 30:6, MAA 22:18-19 Godɨn Araziba 4:2; Aghuzir Akaba 30:6; Akar Mogomem 22:18-19E faragha ia mɨkemezɨ moghɨn, kɨ datɨrɨghɨn ua ia mɨgei. Gumazamizitaba akar igharazitam ia mɨkɨnightɨ, an Akar Aghuir ia faragha gɨn zuimɨn mɨn mangan koghtɨ, gumazamizir kaba helɨn mangɨva zurara ikɨ!
10  1 Te 2:4, Je 4:4, 1 Jo 3:19 1 Tesalonika 2:4Ia manmaghɨn nɨghnɨsi? Kɨ ian navibar amutɨ da deraghasa, kɨ ti mɨgɨrɨgɨar kam gamiz? O kɨ Godɨn navim damutɨ a deraghasa, kɨ ti mɨgɨrɨgɨar kam gami? Kɨ gumazamizibar damazimɨn ziam iniasa, mɨgɨrɨgɨar kam gami, o? Bar puvatɨ. Kɨ ingangarir kam damu, gumazamizibar damazimɨn ziam iniva, egh kamaghɨn kɨ Kraisɨn ingangarir gumazimɨn ikian kogham.
Nguazimɨn gumazamizitaba akar kɨ ia mɨkɨrir kam na ganɨngizir puvatɨ
11-12  Matyu 16:17; 1 Korin 15:1-3; Galesia 1:1; Efesus 3:3Nan adarasi, kɨ guizbangɨra ia mɨgei. Kɨ ti pura gumazitam o amizitamɨn akam ia mɨkɨnizɨ ia anetegha akar igharazimɨn gɨn zuima, kɨ ti dɨgavir kuram gamighan koghai. Ezɨ gumazamiziba Akar Aghuir kam na ganɨngizir puvatɨ. Egha gumazamiziba akar kam nan sure gamizir puvatɨ. Krais Iesus uabɨ Akar Aghuir kam nan akazɨ kɨ a gɨfo. Kamaghɨn ia foghasa, kɨ ia mɨgei, Akar Aghuir kɨ ia mɨkɨnizim, kar puram akar gumazamizitabar akamɨn otozir puvatɨzim.
13-14  Aposel 8:3; 9:1; 22:3-5; 26:9-11; Filipai 3:6; 1 Timoti 1:13Kɨ eghaghanitam ia damutɨ ia fogh suam, bizir kɨ mɨgeir kaba da guizbangɨra. Nan Judan ovavibar araziba ikɨvɨra ikiasa, kamaghɨn kɨ pamtem dar gɨn zui. Kɨ Judan Araziba bar dar gɨn ghua, kamaghɨn kɨ Judan igiar na ko aghungizibagh afira. Kamaghɨn kɨ Kraisɨn adarazigh asɨghasɨghasa osɨmtɨziba me garɨsi. Kɨ Judan Arazibar gɨn ghua arazir kam gamizɨ, ia a baraki. (Ia fo, dughiar kam kɨ nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn Akar Aghuimɨn itir puvatɨgha, arazir kabagh ami.) 15-17  Aisaia 49:1; Jeremaia 1:5; Aposel 9:3-6; 9:15; 22:6-10; 26:13-18; Rom 1:1; 11:13; Galesia 2:7Nan amebam tɨghar na batamin dughiamɨn God aposelɨn ikiasa na ginaba. Egha gɨn a nan apangkuvigha ingangarir kam damuasa nan dia. Egha kamaghɨn mɨgɨa ghaze, nɨ nan otarimɨn Akar Aghuimɨn gun Kantrin Igharazibar Gumazamizibav kɨnasa, kɨ ifonge. Bizir kam bagha a uan otarim nan akaghasa ifonge. Ezɨ kɨ maghɨra Akar Aghuim gumazamizibav kɨnasa ua tavɨn azarazir puvatɨ. Dughiar kam kɨ aposelɨn faragha ingariba bagha Jerusalemɨn nguibar ekiamɨn ghuavanabozir puvatɨ. Kɨ maghɨra Arebian kantrin ghugha gɨn uamategha Damaskusɨn nguibar ekiamɨn ghu.
18  Jo 1:42, Ap 9:26-30 Aposel 9:26-30Egha gɨn azenir pumuning ko mɨkezim gɨvazɨma, kɨ Pita gɨfoghɨva a ko mɨkɨmasa Jerusalemɨn nguibar ekiamɨn ghuavanabo. Kɨ ghugha 15plan dughiabar a ko ike. 19  Mt 13:55 Matyu 13:55Dughiar kam kɨ Ekiamɨn dozim, Jemsra gani. Egha kɨ aposelɨn igharazitam uam an ganizir puvatɨ. 20 Ia oregh fogh suam nguazimɨn gumazamiziba Akar Aghuir kɨ ia mɨkɨnizir kam na mɨkemezir puvatɨ. Kamaghɨn ia fogh suam, eghaghanir kɨ eghara akɨnafarimɨn osirir kamnagh, a guizbangɨra. God fo. 21-23  Aposel 9:30Egha kɨ gɨn Jerusalem ategha ghua Sirian Provins ko Silisian Provins bar aningɨn aven arui. Kɨ kamaghɨn amima, Judian Distrighɨn aven itir Kraisɨn adarazi me tong nan guamɨn ganizir puvatɨ. Ezɨ gumazamizir maba ghaze, Pol fomɨra en nɨghnɨzir gavgavir Godɨn itim gasɨghasɨghasa osɨmtɨziba e garɨsi. Egha datɨrɨghɨn gumazir kamra Godɨn Akar Aghuim gumazamizibav kɨra ghaze, ia nɨghnɨzir gavgavim Kraisɨn ikɨ. 24 Judian Distrighɨn itir gumazamiziba orazi, God nan nɨghnɨzibagh irazɨma, me bizir kam bagha Godɨn ziam fe.

1:1: Ga 1:11-12

1:1: Galesia 1:11-12

1:3-5: Rom 1:7; Filipai 1:2; Rom 4:25; Galesia 2:20; 1 Timoti 2:6; Taitus 2:14; 1 Jon 5:19

1:7: Ap 15:1, 15:24, 2 Ko 2:17, 11:4, 11:13

1:7: Aposel 15:1; 15:24; 2 Korin 2:17; 11:4; 11:13

1:8: 1 Ko 16:22

1:9: Lo 4:2, Snd 30:6, MAA 22:18-19

1:9: Godɨn Araziba 4:2; Aghuzir Akaba 30:6; Akar Mogomem 22:18-19

1:10: 1 Te 2:4, Je 4:4, 1 Jo 3:19

1:10: 1 Tesalonika 2:4

1:11-12: Matyu 16:17; 1 Korin 15:1-3; Galesia 1:1; Efesus 3:3

1:13-14: Aposel 8:3; 9:1; 22:3-5; 26:9-11; Filipai 3:6; 1 Timoti 1:13

1:15-17: Aisaia 49:1; Jeremaia 1:5; Aposel 9:3-6; 9:15; 22:6-10; 26:13-18; Rom 1:1; 11:13; Galesia 2:7

1:18: Jo 1:42, Ap 9:26-30

1:18: Aposel 9:26-30

1:19: Mt 13:55

1:19: Matyu 13:55

1:21-23: Aposel 9:30