Haman Judabagh asɨghasɨghasa
3
(Sapta 3--5)
Haman Judaba kuvarɨmasa akam mɨsoke
Egha gɨn Atrivim Serksis gavmanɨn faragh mangasa gumazir mam amɨsefe, an ziam Haman, Haman a Hamedatan otarim, egha Agakɨn adarazir mav. Egha atrivim ingangaribar faragha zuir gumazibav gɨa ghaze, me Haman bagh teviba apɨrɨva an ziam fam. Me bar moghɨra atrivim mɨkemezɨ moghɨn ami, ezɨ Mordekai uabɨra puvatɨ. Mordekai bar moghɨra Haman bagh teviba apɨran aghua.
Ezɨ atrivimɨn ingangaribar faragha zuir gumazir igharaziba ganigha kamaghɨn an azara, “Nɨ tizim bagha atrivimɨn mɨgɨrɨgɨabar gɨn mangan aghua?”
Dughiar avɨribar me Mordekain arazir kam bagha a mɨgei, ezɨ Mordekai men akaba baraghan aghua. Mordekai kamaghɨn me mɨgɨa ghaze, “Kɨ Judan adarazir gumazir mam, kamaghɨn kɨ Haman bagh uan tevimning apɨrighan kogham.”* Haman, a Agakɨn adarazir mav, Agak, a Amalekian gumazim. Ezɨ Amalekia me Judabar apanim gami. Kamaghɨn amizɨ, Mordekai a bagh tevimning apɨran aghua. Nɨ Ua Me Ini 17:8-16 ko Godɨn Araziba 25:17-19ɨn gan. Ezɨ ingangaribar faragha zuir gumaziba Mordekain mɨgɨrɨgɨar kamɨn gun Haman mɨkeme. Kamaghɨn me gan foghasa, Haman ti Mordekai ateghtɨ a kamaghɨra damuam, o puvatɨgham.
Ezɨ Haman gari Mordekai a bagha teviba apɨri puvatɨgha an ziam feir puvatɨ, ezɨ an a bagha an muriam bar an ikufi. Haman gɨn kamaghɨn fo, Mordekai a Judabar mav, kamaghɨn a Mordekai gasɨghasɨghasa akam mɨsoke. Mordekai uabɨra puvatɨ. Haman tuavitam gɨnɨghnɨgh egh Judan Persian kantrin itir darazi bar moghɨra me mɨsueghtɨ me arighireghasa nɨghnɨsi.
Dughiar kam Serksis atrivimɨn itima an namba 12 azenir kamɨn iakɨnir farazim Nisan, Haman ghaze, me satu gikararang egh iakɨnim ko dughiar aghuir Judabagh asɨghasɨghamim gɨfogham. Me ikararegha gɨvagha kamaghɨn fo, namba 12 iakɨnim Adar, Iakɨnim Nisan, a en iakɨnimning Mas ko Eprilɨn mɨn iti. Ezɨ Adarɨn iakɨnim a en iakɨnimning Februari ko Masɨn mɨn iti. Kamaghɨn amizɨ, Haman damuasa mɨgeir bizim bagh mɨzuam mangɨtɨ namba 11 iakɨnim otoghtɨ an a damuam. an dughiar namba 13ɨn, Haman Judabagh asɨghasɨgham.
Egha Haman ghua kamaghɨn atrivim mɨgei, “Gumazamizir igharazibar marazi nɨn kantrin nguibaba tintinibar dar aven iti. Egha kagh iti darazi amir araziba me ko dagh amir puvatɨ. Me bar ighara, egha atrivimɨn arazibar gɨn zuir puvatɨ. Kamaghɨn nɨ me ateghtɨ me ikɨvɨra ikɨtɨ, bizir kam nɨn akuraghan koghtɨ, nɨn kantri deragh mangan kogham. Ore atrivim, nɨ ifuegh akam gumazamiziba bagh anemadaghtɨ, me bar gumazamizir kabav sueghtɨ me arɨmɨghiregh. Kɨ guizbangɨra nɨ mɨgei, nɨ ifueghɨva akam gumazamiziba bagh anemadaghtɨ, me gumazamizir kabav sueghtɨ me arɨghiregh. Kɨ guizbangɨra nɨ mɨgei, nɨ kamaghɨn damightɨ kɨ 10 tausen silvan dagɨaba isɨ nɨn dagɨar dɨpenim datɨgham, eghtɨ me dagɨar kabar atrivimɨn ingangarir kam damuam.”
10 Atrivim Serksis dafarim gazuir ringɨn mam iti, ringɨn kam atrivimɨn ziam ko nedazim an ikia egha an arazir an amiba gavgavim dagh anɨdi. Ezɨ atrivim mɨgɨrɨgɨar kam baregha ringɨn kam suegha Judabar apanim gamir gumazim Haman ganɨngi. 11 Egha atrivim a mɨgɨa ghaze, kɨ ifonge dagɨaba ateghtɨ da ikɨ. Bizir tizim nɨ gumazamizir kabar amusɨ, a dera nɨ puram a damu.
12 Ezɨ iakɨnir faragha zuimɨn dughiar namba 13ɨn, Haman gumazir atrivimɨn akɨnafariba osiribar diazɨma me izi. Ezɨ a uan mɨgɨrɨgɨaba bar me mɨkemezɨ me a mɨkemezɨ biziba bar ada osiri. Me Atrivim Serksis garir nguibar kaba, me bar me bagha men nguibabar akabar me osirir arazimɨn mɨn da osiri. An akɨnafariba gumazir dapanir ekiaba ko provinsbar garir gumazir dapaniba ko nguibabar garir gumazir ekiaba bagha da osiri. Ezɨ akɨnafariba bar Atrivim Serksis dafarim gazuir ringɨn ababanim dar iti. Ringɨn ababanir kam kamaghɨn akagha ghaze, atrivim uabɨ akɨnafarir kaba osiri. 13 Ezɨ gumazir akɨnafarir kaba inigh mangamiba, me dɨkavigha atrivim garir nguibar kaba bar adar ghu. Akɨnafarir kaba bar kamaghɨn mɨgɨa ghaze, “Adarɨn iakɨnimɨn namba 13ɨn dughiamɨn ia Judan adarazi bar me mɨsueghtɨ me arɨmɨghiregh. Gumazir igiaba ko, gumazir ghuriba ko, amiziba ko, boriba dughiar kamra bar me kuavaremegh, egh men apangkuvan markɨ. Dughiar kamra bar me kuavaremegh egh bar men biziba inigh. 14 Eghtɨ gumazir dapaniba provinsba bar dar aven itir gumazamiziba bagh akɨnafarir kam dɨpontɨ, me bar moghɨrama a baragh. Eghtɨ dughiar kam otivtɨ, me maghɨrama Judabav soghtɨ me arɨmighiram.”
15 Ezɨ gumazir akɨnafarir kam inigha zuiba, me zuamɨra ghua kantrin kamɨn nguibaba bar a adagh arui. Egha me Susan nguibar ekiamɨn uaghan akɨnafarimɨn akam akuni, ezɨ gumaziba bar oraki. Ezɨ atrivim ko Haman, uaningra ikia wain apava uaning mɨgɨava eghari. Ezɨ Susan itir gumazamiziba mɨgɨrɨgɨar kam baregha dɨgavir kuram gamigha nɨghnɨghava avenge.

*3:4: Haman, a Agakɨn adarazir mav, Agak, a Amalekian gumazim. Ezɨ Amalekia me Judabar apanim gami. Kamaghɨn amizɨ, Mordekai a bagh tevimning apɨran aghua. Nɨ Ua Me Ini 17:8-16 ko Godɨn Araziba 25:17-19ɨn gan.

3:7: Iakɨnim Nisan, a en iakɨnimning Mas ko Eprilɨn mɨn iti. Ezɨ Adarɨn iakɨnim a en iakɨnimning Februari ko Masɨn mɨn iti. Kamaghɨn amizɨ, Haman damuasa mɨgeir bizim bagh mɨzuam mangɨtɨ namba 11 iakɨnim otoghtɨ an a damuam.