4
Mordekai uabɨn akurvaghasa Estan azangsɨsi
Mordekai kamaghɨn oregha bar atiatingi. Kamaghɨn a uan korotiaba abigha bar oseme. Egha azirakar korotiar bɨbɨziba aghuigha averenim isa uan dapanir arɨzim gaghui, egha tuavir kamɨn men akaghasa, a bar oseme. Egha a nguibar ekiamɨn aven arua pamten azirakar ighiabagh ami. A ghua atrivimɨn dɨpenimɨn tiar akamra tu, egha aven ghuzir puvatɨ. A fo, gumazim aven mangɨsɨ, azirakar korotiar bɨbɨziba aghuigh, aven mangan kogham. Ezɨ dughiar kam atrivimɨn akɨnafarim kantrin kamɨn provinsba bar a dar ghuzɨ me oraki, ezɨ Judan gumazamizibar naviba bar osemezɨ me pamten diava arava azir ighiabagh ami. Me arava daghetam apir puvatɨ. Egha Judan gumazamizir avɨriba azirakar korotiar bɨbɨziba aghuigha averenim gakui.
Ezɨ Estan ingangarir amiziba ko an garir gumaziba a bagha ghua Mordekai amir arazibar gun a mɨgei. Ezɨ Kwin Esta dɨgavir kuram gamigha osemegha nɨghnɨghava avenge. Egha a korotiar maba Mordekai bagha da amaga danganir uari akuvimɨn ghaze, an azirakar korotiar maba suegh egh korotiar aghuir kabar aghuigh. Ezɨ Mordekai ada inian aghua. Kamaghɨn Esta Hatakɨn diazɨ an a bagha izi. Hatak ana amizibar garir gumazir mam, atrivim faragha Hatak amɨsevegha ghaze, a Estan ingangarim damuam. Hatak izezɨma, Esta anemaga ghaze, nɨ mangɨ nguibar ekiamɨn tiar akamɨn Mordekai batogh. Egh an azaragh deragh fogh, a manmaghsua arazir kabagh ami?
Ezɨ Hatak nguibar ekiamɨn tongɨn atrivimɨn dɨpenimɨn tiar akamɨn ghua Mordekai bato. Ezɨ Mordekai bizir Haman mɨkemeziba ko a gamiziba ko, Judaba ovengeghtɨ, dagɨar Haman mɨkemezir moghɨra gavmanɨn dɨpenim datɨghamba, bar dar gun Hatak mɨkeme. Egha akɨnafarir me Susan nguibar ekiamɨn osirigha provinsba bar dar amadaziba, Mordekai dar mam inigha Hatak ganɨngi. Akɨnafarir kam Judan gumazamizibagh asɨghasɨghamin mɨgɨrɨgɨaba an iti. Egha Mordekai a mɨgɨa ghaze, akɨnafarimɨn mɨngarim Esta gegharagh a mɨkemegh. Hatak Esta mɨkemeghtɨ a mangɨ uan gumazamiziba bagh atrivim gaghonɨva kamaghɨn an azaragham, a Estan adarazir apangkuvightɨ me ovengan kogham.
Ezɨ Hatak uamategha ghua bizir Mordekai a mɨkemeziba, bar adar gun Esta mɨkeme. 10 Ezɨ Esta Mordekai bagha mɨgɨrɨgɨam uam Hatak ganɨngizɨ an a inigha ghua Mordekai ganɨngi. 11 A ghaze, “Atrivimɨn akar dɨkɨrɨzir gavgavim kamaghɨn iti, gumazamiziba bar a gɨfo. A ghaze, nɨ tina pura uan nɨghnɨzimɨn atrivimɨn gansɨ, tiar akar aven itimɨn mangɨghan kogham. Bar puvatɨ. Nɨ kamaghɨn damigh nɨ ovegham. A uabɨ nɨn diaghtɨ nɨ mangɨva an ganam. Tuavir vamɨra kamagh iti, nɨ aven mangɨtɨ atrivim nɨn ganigh uan golɨn atrivir fidizim feghtɨ, nɨ oveghan kogham. Ezɨ datɨrɨghɨn, atrivim nan diazɨ kɨ an ganasa aven ghuzir puvatɨzɨ iakɨnir vamɨra gɨfa.”
12 Ezɨ Mordekai Estan mɨgɨrɨgɨam baregha, 13 a ikaragha nɨghnɨzim a ganɨga kamaghɨn a mɨgei, “Nɨ ghaze, nɨ atrivimɨn dɨpenimɨn iti, egha ghaze nɨ deraghvɨra ikiam. Nɨ Judaba en mɨn uaghan mɨzazim iniam. 14  Jon 12:27Nɨ aghumra kamaghɨn uabɨn asugh ikɨtɨma, akurvazir igharazim pɨn ikegh izighirɨ Judan adarazir akuraghtɨ me osɨmtɨzir kam gitagham.* Estan akɨnafarimɨn aven me Godɨn ziam dɨborozir puvatɨ, ezɨ mɨgɨrɨgɨar otevir kam, “akurvazir igharazim pɨn ikegh izighirɨ Judan adarazir akuraghtɨ me osɨmtɨzir kam gitagham,” an akar isɨn zuimɨn mɨn iti. A kamagh mɨkɨmasa, “God tuavir igharazitam batoghtɨ a en akuragham.” Nɨ oveghtɨ nɨn afeziamɨn adarazi uaghan gɨvagham. Eghtɨ tina fogham? Nɨ ti tizim bagha kantrin kamɨn kwinɨn oto? Nɨ kwinɨn otozir bizir kam, ka ti dughiar aghuir nɨn adarazi osɨmtɨzimɨn iti, ezɨ kar men akurvaghamin dughiar aghuim.”
15 Ezɨ Esta a bagha kamaghɨn akam uam anemada, 16 “Nɨ mangɨ Judan Susan nguibamɨn itiba bar me inigh me akuvagh, egh kamaghɨn damu. Ia aruer 3pla ko dɨmagarir 3plan dagheba, ataghɨragh na bagh nɨghnɨgh. Eghtɨ kɨ uan ingangarir amiziba ko e uaghan kamaghɨra damuam. Eghtɨ bizir kamɨn gɨn, kɨ atrivim bagh mangam. E fo, kɨ mangamin arazir kam, kar kɨ atrivimɨn akar dɨkɨrɨzir gavgavim abɨgham. Egh kɨ kamaghɨn damigh ovengsɨ ovegham, akaba pu, a dera.”
17 Ezɨ Mordekai atrivimɨn dɨpenimɨn tiar akam ategh ghua Esta a mɨkemezɨ moghɨra a biziba bar dagh ami.

4:14: Jon 12:27

*4:14: Estan akɨnafarimɨn aven me Godɨn ziam dɨborozir puvatɨ, ezɨ mɨgɨrɨgɨar otevir kam, “akurvazir igharazim pɨn ikegh izighirɨ Judan adarazir akuraghtɨ me osɨmtɨzir kam gitagham,” an akar isɨn zuimɨn mɨn iti. A kamagh mɨkɨmasa, “God tuavir igharazitam batoghtɨ a en akuragham.”