5
Esta, atrivim ko Haman isar ekiam bagh mangasa, atrivimɨn azangsɨsi
Ezɨ Esta 3plan dughiabar dagheba ta. Egha bizir kamɨn gɨn a uan kwinɨn korotiaba aghuigha ghua atrivim iti naghɨn dɨvazimɨn boroghɨn tughav ikia, atrivim apiaghiri naghɨn gari. Kar atrivim itir danganir ekiam. Ezɨ atrivim uan dabirabim gaperaghav ikia tiar akamɨn azenan gari. Egha a gari, Kwin Esta azenan tughav ikia egha atrivimɨn nɨghnɨzim gekuigha uabɨ mɨkɨni, ezɨ a bar a gifonge. Egha atrivim uan golɨn atrivir fidizim Estan akuigha anemadazɨma, Esta izava an ruaghatevimɨn suira.
Ezɨ atrivim kamaghɨn mɨgɨa ghaze, “Kwin Esta, manmaghɨn amizɨ nɨ na bagha izi? Nɨ bizitam gifuegh na bagh izɨ egh na mɨkɨm, eghtɨ kɨ, ativagha garir nguibamɨn biziba, kɨ tongɨra da abighɨva egh akuatam nɨ danɨngam.”
Ezɨ Esta an akam ikaragha ghaze, “O atrivim, datɨrɨghɨn dɨmangan kɨ isar mam nɨ bagh a damuam. Eghtɨ nɨ ifueghɨva, nɨ ko Haman isar ekiar kam bagh izasa kɨ nɨn azangsɨsi.”
Ezɨ atrivim akar kam gifuegha, Haman bagha akam amaga ghaze, a zuamɨra izeghɨva aning Estan isamɨn mangɨva an azangsɨzir bizim damuam. Kamaghɨn amizɨ, atrivim Haman ko Estan isam bagha ghu.
Egha isamɨn me wain apa ghua, atrivim ua Estan azara, “Kwin Esta, bizir nɨ ifuegha na mɨkɨmasava amim, na mɨkɨm. Eghtɨ nguibar kɨ ativagha garim kɨ tongɨra anebigh egh akuatam nɨ danɨngam.”
Ezɨ Esta a ikaragha ghaze, “Atrivim, kɨ ti nɨn damazimɨn derazɨ nɨ na gifonge, egh nɨ nan azangsɨzimɨn gɨn mangɨsɨ ifongeghtɨ, Atrivim kɨ uam nɨn azangsɨsi, kɨ gurumzaraghan isar igharazim nɨ ko Haman bagh uam a damuam. Kɨ kamaghɨn ifonge, gua gurumzaraghan isar kamɨn ua izam. Dughiar kamɨn bizir kɨ ifongegha nɨ mɨkɨmasava amim, kɨ nɨ mɨkɨmam.”
Haman Mordekai mɨsueghtɨ
an aremeghasa tuavim akɨri
Ezɨ Haman dughiar kamɨn dagher danganim ategha bar akuegha navir amɨrizimɨn zui. Egha a ghua Mordekain garima an atrivimɨn dɨpenimɨn aven zuir dɨvazimɨn tiar akamɨn mɨn aperaghav iti. Egha tong dɨkavigha Haman gifuegha dughiam a ganɨdir puvatɨ. A tong an atiatir puvatɨ. An ganganir kam Haman gamizɨ an nɨghnɨzim ikuvizɨ a bar a basemegha puvɨram atari. 10 Egha Haman pura uan osɨmtɨzim abɨragha uan dɨpenimɨn ghu. Egha uan namakabar diazɨ me izi, ezɨ a uaghan uan amuim Seres mɨkemezɨma a uaghan me ko iti.
11 Ezɨ me otivigha gɨvazɨma Haman men damazimɨn uabɨra uan ziam fe. Egha me mɨgɨa ghaze, kɨ dagɨar avɨriba ko, bizir avɨriba ko, borir avɨriba iti. Egha ghaze, atrivim na isa pɨn na atɨgha ingangarir ekiam na ganɨngi. Ezɨ ingangarir gumazir igharaziba bar nan apengan iti.
12 Egha Haman ua kamaghɨn mɨgei, “Kwin Esta, uabɨ isar ekiar mam gamigha gumazir igharazitamɨn diazir puvatɨ. An atrivim ko narara inabazɨma ga ghu. Egha ghaze, guarara gurumzaraghan mangɨ a ko ua damam. 13 Egha kɨ Judabar adarazir gumazim Mordekain garima, an atrivimɨn dɨpenimɨn tiar akamɨn aperaghav iti. Ezɨ nan muriam a bagha bar ikufi. Ezɨ kɨ nɨghnɨzi, bizir aghuir kɨ mɨkemezɨ kaba pura biziba.”
14 Ezɨ Hamanɨn amuim Seres ko, an namakaba nɨghnɨzir mam batogha ghaze, “Nɨ nɨghnɨgh osɨman markɨ. Nɨ gumazibav kemeghtɨ, me temer ruaritam asaragh, eghtɨ an ruarim 20 mitan tugh. Eghtɨ nɨ gurum bar mɨzaraghara mangɨ atrivim mɨkemegh egh Mordekai inigh an fɨrim dafagh an eguraghtɨ an aremegh. Nɨ kamaghɨn damigh, navir amɨrizim inigh mangɨ damam.” Haman mɨgɨrɨgɨar kam gifuegha gumazibav kemezɨ, me Mordekai guasa temer mam asara.