Judaba deravɨra ikiamin
tuavim bato
6
(Sapta 6--10)
Atrivim ziar ekiam isa Mordekai ganɨngi
Ezɨ dɨmagarir kamra atrivim deravɨrama akuizir puvatɨ. Egha akɨnafarimɨn aven eghaghanir bizir an kantrin otivizɨ me osiriziba bagha me mɨgei, eghtɨ me da inigh izɨ a bagh dar ponam. Esta 2:21-22Egha me Biktana ko Teresɨn eghaghanim dɨbori, aning atrivimɨn danganir a itimɨn garir gumazimning. Gumazir kamning atrivim mɨsueghtɨ an aremeghasa tuavir mam bato. Ezɨ gɨn Mordekai aningɨn nɨghnɨzim gɨfogha aningɨn gun mɨkeme.
Ezɨ atrivim kamaghɨn mɨgɨa ghaze, “E bizir aghuir manamra Mordekai amizir ingangarir kam bagha a ikara?”
Ezɨ gumaziba kamaghɨn mɨgɨa ghaze, “E bizitam guizbangɨra a ganɨngizir puvatɨ.”
Ezɨ atrivim kamaghɨn men azara, “Nan ingangarir gumazitaba dɨpenir kamɨn iti, o puvatɨ?” Ezɨ bar datɨrɨghɨra Haman atrivimɨn dɨpenir tiar akamɨn azenan tughav iti. An atrivimɨn azaragh egh mangɨ Mordekai temer a kuazazimɨn an fɨrim dafagh a guasa. Kamaghɨn Haman uabɨ atrivimɨn dɨpenimɨn dɨvazimɨn aven izi.
Ezɨ ingangarir gumaziba an ganigha kamaghɨn atrivim mɨgei, “Haman izegha gɨvagha nɨ mɨzua kagh iti. A nɨn ganasa.” Ezɨ atrivim ghaze, a inigh aven izɨ.
Ezɨ Haman aven izima atrivim a mɨgɨa ghaze, “Gumazir mam iti, ezɨ kɨ ziar ekiam a danɨngasa. Egha kɨ fozir pu, kɨ bizir aghuir manatam a danɨngam. Ezɨ nɨn nɨghnɨzim, kɨ manmaghɨram a damuam?”
Ezɨ Haman uabɨra uabɨ gɨnɨghnɨgha ghaze, “Atrivim tinara bizir aghuir kamɨn a damuam? Ua gumaziba puvatɨ, kar kɨrara.”
7-8 Egha Haman kamaghɨn atrivimɨn akam ikara, “Nɨ mɨkɨmtɨ, me korotiar nɨ uabɨ azuim inigh mangɨ gumazir kam darugh. Egh nɨ uan hoziar mam inigh, atrivimɨn dapanir asuam isɨ hoziamɨn dapanim uaghan anesɨngigh. Egh nɨ uan ingangarir gumazir faragh zuitam a mɨseveghtɨ, a gumazir kam nɨn korotiamɨn anesɨngam. Eghtɨ gumazir kam hoziam daperaghtɨ, nɨn ingangarir gumazir kam a inigh nguibar ekiamɨn danganir uari akuvimɨn mangɨ. Egh aning mangamin dughiam ingangarir gumazim kamaghɨn dɨm mɨkɨm, ‘Ia bar gumazir kamɨn gan. Atrivim ziar ekiam a ganɨngi. Egh arazir aghuir atrivim a gamimɨn gan!’ ”
10 Ezɨ atrivim akar kam baregha Haman mɨgɨa ghaze, “Bar dera! Nɨ zuamɨra mangɨ korotiam ko hoziam inigh, egh ziar ekiam Judabar gumazim Mordekai danɨngigh, a gumazir nan dɨpenir tiar akamɨn ingarim. Egh bizir nɨ mɨkemeziba, nɨ bar dar amigh.”
11 Ezɨ Haman atrivimɨn korotiam inigha iza Mordekai garu. Ezɨ Mordekai hoziam gaperazɨ Haman a inigha ghua nguibar ekiamɨn uari akuvi naghɨn ghu. Aning ghuavɨra ikia Haman kamaghɨn gumazibar dɨa ghaze, “Ia bar gumazir kamɨn gan. Atrivim ziar ekiam a ganɨngi. Egh arazir aghuir atrivim a gamimɨn gan!”
12 Aning kamaghɨn amigha gɨvagha, gɨn Mordekai uamategha atrivimɨn ingangarim bagha ghu. Ezɨ Haman bar aghumsɨgha navim bar a basemezɨ, a uan guam avaragha ara uan dɨpenimɨn ghu.
13 Egha a uan amuim ko namakaba bizir a bativizibar gun bar me mɨkeme. An amuim ko an namakar fofozir avɨriba itiba, me kamaghɨn a mɨgei, “Datɨrɨghɨn nɨn ziam ko gavgavim Mordekai nɨ dama a iniasa. A Judan gumazim, nɨ anebɨnsɨ damuva avegham. A nɨ dɨkabɨragh nɨ agɨvagham. Eghtɨ nɨ puram an guraghav ikiam.”
Esta Hamanɨn gun atrivim mɨgei
14 Egha me uariv gɨavɨra itima, atrivimɨn dɨpenimɨn aven ingarir gumaziba otifi. Egh Haman inigh Estan isam bagh zuamɨra mangasa.

6:2: Esta 2:21-22