7
1-2 Ezɨ kar namba 2ɨn dughiam atrivim ko Haman ghugha Esta koma api. Me wain apa egha daghemɨn tongɨn atrivim uam Estan azara, “Kwin Esta, bizir nɨ ifuegha na mɨkɨmasava amim, nɨ na mɨkɨm. Eghtɨ, nguibar kɨ ativagha garim, kɨ tongɨra anebigh egh akuatam nɨ danɨngam.”
Ezɨ Esta a ikaragha ghaze, “Atrivim, kɨ nɨn azangsɨsi, nɨn ifongiam nan azangsɨzimɨn ikɨtɨ, nɨ nan azangsɨzim ikaragh. Ezɨ nan azangsɨzimra kara, kɨ ko nan adarasi, e ovengan kɨ aghua. E angamɨra ikiasa. Kɨ kamaghɨn oraki, gumazir mam kɨ uan adarazi ko e mɨsueghtɨ e aremeghamin tuavim atɨgha gɨfa. Me bar e kuavaremeghasa. Egh me kɨ uan adarazi ko e isɨ, pura kalabuziar amiziba ko gumazibar mɨn ikɨsɨ, e iniam, eghtɨ kɨ nɨ mɨkɨmamin akaba puvatɨgham. Kɨ osɨmtɨzim nɨ danɨngan aghua. Ezɨ me bar e kuvarɨmasa, kamaghɨn kɨ bizir kamɨn gun mɨgei.”
Ezɨ Atrivim Serksis kamaghɨn oregha Estan azara, “Tina atiatiba puvatɨgha, nɨ mɨgeir bizir kabar amutɨ da otivasa. Ezɨ gumazir kam managh iti?”
Ezɨ Esta a ikaragha ghaze, “Kɨ Haman mɨgei. A en apanim damu egh e gasɨghasɨghasa.” Ezɨ Haman, Atrivim Serksis ko Kwin Esta, aningɨn guamningɨn bar aguaghfagha bar atiatingi. Ezɨ atrivim puvɨra atara dɨkavigha pura dagher dakozim ategha azenan ghua uan dɨpenimɨn dɨvazimɨn aven itir plauan azenimɨn ghu. Guizbangɨra Hamanɨn ganganim, atrivim bizir kam bagh osɨmtɨzim a danɨngam. A ua bagh Kwin Esta mɨkɨmɨva a gaghorasa. A ghaze, an apangkuvim nan ikɨ, egh atrivim na bagh mɨkɨmtɨ, a na gasɨghasɨghan kogham. Kamaghɨn a dɨpenimɨn aven ikiavɨra iti.
Egha a bar osemegha dakozir Esta aperaghav itimɨn uabɨ ekunigha uabɨn akurvaghasa Esta gaghori. Ezɨ datɨrɨghɨra atrivim azenimɨn ikegha aven iza kamaghɨn ganigha, pamten tuaragha mɨgei, “Gumazir kam ti nan dɨpenimɨn nan damazimɨn arazir kurabar kwin damuasa?”
Atrivim mɨkemezɨ, an ingangarir gumaziba maghɨra iza, Hamanɨn guam avara, arazir kamɨn me gumaziba bar men akaghasa, atrivim Haman mɨsueghtɨ an aremegham. Ezɨ atrivimɨn dɨpenimɨn ingangarir gumazir mam an ziam Harbona, a kamaghɨn mɨgɨa ghaze, “Haman temer akɨnir mam uan dɨpenimɨn boroghɨn anesara. Ezɨ an ruarim 20 mitan tu. A Mordekai dafagh aneguasa ingarizir bizim, gumazir fomɨra atrivimɨn akurazɨma an ovengezir puvatɨzim.”
Ezɨ atrivim akam amaga ghaze, “Ia mangɨ Haman isɨ temer akɨnir kamɨn an fɨrim dafagh aneguraghtɨ, an aremegh.” 10 Ezɨ me Haman inigha, a Mordekai aguasa asarazir tememram Haman agura. Me kamaghɨn amigha gɨvazɨma atrivim navir amɨrizim isi.