8
Atrivim Judabav gɨa ghaze, me uan apanibar mɨdoroziba ikarvagham
Ezɨ Judabar apanim Haman ovengezir dughiamra, Atrivim Serksis an dɨpenim ko an biziba bar ada isa Kwin Esta ganɨngi. Ezɨ Esta atrivim mɨgɨa ghaze, Mordekai na ko e ikɨzir vamɨra, a kamaghɨn atrivim mɨkemezɨ Mordekai iza atrivimɨn guamɨn tu. Ezɨ atrivim uan dafarimɨn ring suegha a isa Mordekai ganɨngi. Ringɨn kam atrivimɨn ziamɨn ababanim an iti. Ringɨn kamra Haman faragha uan dafarim garɨsi, ezɨ atrivim a inigha, Mordekai ganɨngi. Ezɨ datɨrɨghɨn Esta Mordekai a mɨsevezɨma, a Hamanɨn dɨpenim ko an biziba bar dagh ativagha dar gari.
Egha gɨn Esta atrivim bagha ua ghugha, an dagarimningɨn boroghɨn irɨ, egha azia temeriba ira iti. Egha a gumazir arazir kurar kam gamiziba bagha atrivimɨn azangsɨsi, eghtɨ an apangkuvim ikɨ me mɨkemeghtɨ me uam arazir kurar Haman Judabar amuasa mɨkemezim damuan kogham. Ezɨ atrivim uan golɨn atrivir fidizim isa Estan amadazɨma, a dɨkavigha ghaze, “Atrivim, kɨ ua nɨn azangsɨsi, nɨn ifongiam nan azangsɨzimɨn ikɨ, egh nɨ na gifongegh, egh nɨ nan akam gifongeghtɨ, kɨ nɨn damazimɨn deragham, kamaghɨn nɨ nan azangsɨzim ikaragh. Egh akɨnafarir gavgavitam osirigh egh uan nguibar ekiaba bagh ada amadagh. Eghtɨ me fogham, Haman a Agakɨn adarazir mav, a Hamedatan otarim, a Judabagh asɨghasɨghamin nɨghnɨzir kam me anetegh a damuan markɨ. Osɨmtɨzir kam nan adarazi bativan kɨ bar aghua. Egh me nan adarazi bar me gasɨghasightɨ, nan dabirabim manmaghɨn deragh ikɨvɨra ikiam?”
Ezɨ Atrivim Serksis kamaghɨn Kwin Esta ko Judabar gumazim Mordekai mɨgei, “Gua fo, Haman Judabagh asɨghasɨghasava amima, kamaghɨn kɨ tememɨn anegurazɨma an areme. Ezɨ kɨ an biziba bar da isa Esta ganɨngi. Ezɨ datɨrɨghɨn guarara uan ifongiamɨn gɨn mangɨ akatam osirigh uan adarazi Judaba, me bagh anemangɨsɨ anemang. Gua akɨnafarim osirɨva nan ziamɨn gavgavim ko nan ringɨn itir nedazim isɨ akɨnafarimɨn porogh, eghtɨ nɨn akaba gavgavim adar ikiam. Gumazamiziba bar fo, akɨnafarir nan ringɨn nedazim itim, tav anebɨghan gavgaviba bar puvatɨgham.”
Ezɨ Mordekai atrivimɨn akɨnafariba osirir gumazibav keme. Ezɨ me akɨnafariba osirigha da isa Judaba ko, gumazir dapanir ekiaba ko, nguibar ekiabar garir gumazir dapaniba ko, 127plan provinsbar garir gumazir ekiaba, provinsɨn kaba da Indian provinsɨn ikegha ghua Itiopian provinsɨn tu, me me bagha vaghvagha da amada. Mordekai osirir gumazibav gɨa ghaze, ia da osirɨva men nguibabar akabar me osirir arazimɨn akaba vaghvagh me bagh da osirigh, egh uaghan Judaba mɨgeir akamɨn me bagh osirigh. Mordekai amir bizir kam, a iakɨnir namba 3 an ziam Sivan, an 23 aruemɨn oto.* Judabar kalendan iakɨnir namba 3 Sivan, kar Pentikosɨn dughiam. Ezɨ en iakɨnimɨn dughiar kam kar Mei ko Jun. 10 Egha Mordekai atrivimɨn ziamɨn akɨnafariba osirigha gɨvagha, atrivimɨn ringɨn nedazimɨn dar poke. Egha gumazir akɨnafariba inigh mangamiba, me hoziar aghuir atrivimɨn ingangarimram amiba inigha, akɨnafarir kaba inigha zuamɨra nguibaba bar dar ghue.
11 Ezɨ akɨnafarir kabar osiziribar averiabar, atrivimɨn akar gavgavim dar iti. Da kamaghɨn mɨgɨa ghaze, nguibar an ativagha garibar aven, Judaba ko mɨsoghsɨ izɨ uari uari akɨrɨva uari bagh gan, egh uarir akurvagham. Eghtɨ atrivim garir nguibabar dar mɨdorozir gumazir manaba, me izɨva Judaba mɨsoghsɨ izɨtɨ, atrivim Judabar amamangatɨgham. Eghtɨ me uan ifongiamɨn gumaziba ko, amiziba ko, boriba ko mɨsogh me agɨvagh men biziba bar ada iniam. 12 Egha Haman faragha Persian nguibar ekiamɨn akar kam akɨri, iakɨnir namba 12, an ziam Adar, an aruer 13ɨn, a Judabagh asɨghasɨghasa dughiar kam atɨ. Ezɨ bizim ua raghɨrɨ, ezɨ dughiar Haman atɨzir kamra, Judaba uan apanibav sogham. 13 Ezɨ akɨnafarir kam a atrivimɨn akar dɨkɨrɨzir gavgavim an iti, egh bar moghɨra nguibabar mangam, eghtɨ gumazamiziba bar oregh fogham. Eghtɨ Judabar apaniba izɨ, me mɨsoghamin dughiam, akar gavgavim uaghan men amamangatɨgha ghaze, Judaba uaghan men mɨdorozim ikarvagham. 14 Ezɨ atrivim mɨgeima gumazir akɨnafariba inigha zuiba atrivimɨn hoziabagh apiagha ivemara bar zuamɨra ghue. Egha me akar gavgavir kam bar Susan nguibar ekiamɨn aven uaghan anekuri.
15 Ezɨ me Mordekai atrivimɨn korotiar ghurghurim ko blupla a garu. Egha inir pɨghaghevir ruarir mam uaghan a garu. Egha gɨn atrivimɨn dapanir asuar aghuim a garu. A uabɨ asɨngigha atrivimɨn dɨpenim ategha azenan zui. Ezɨ Susan gumazamiziba an ganigha bar akuegha pamten diava arai. 16 Ezɨ Judabar naviba derazɨma me amɨragha iti. Me bar moghɨra bar akuegha fo, me uan apanim abɨragha gɨfa. 17 Ezɨ nguibaba ko provinsba bar dar aven atrivimɨn akar gavgavim otozɨ Judaba bar a baraki. Egha Judaba bizir kam bagha, dughiar kamɨn isar ekiam gamigha avughsa ikia apa bar akuegha iti. Ezɨ Judabar azenan itir gumazir avɨriba atiatigha iza men tongɨn ikia Judabar mɨn otiva Judabar arazibar gɨn zui.

*8:9: Judabar kalendan iakɨnir namba 3 Sivan, kar Pentikosɨn dughiam. Ezɨ en iakɨnimɨn dughiar kam kar Mei ko Jun.