9
Judaba uan apanibagh asɨghasɨki
Adarɨn iakɨnimɨn, an aruer namba 13 oto. Dughiar kamra atrivim faragha akar gavgavim kamaghɨn anetɨgha ghaze, apaniba Judabagh asɨghasɨgh me abɨraghasa. Ezɨ puvatɨ, dughiar kam otozɨ Judaba ua raghɨrɨgha me gasɨghasɨgha me gafira. Dughiar kamɨn atrivim garir provinsbar aven itir nguibaba, Judaba bar dar aven ikia uari akufa. Egha uan apanibar mɨdoroziba ikarvaghasa uariv gɨa egha biziba akɨra iti. Ezɨ atrivim garir nguibabar gumazamiziba bar Judabar atiatigha bizitam me damuan ibura. Egha provinsba garir gumazir dapaniba ko, gumazir aruaba ko, gavmanɨn gumazir dapaniba ko, atrivimɨn ingangaribar garir gumaziba, me bar Mordekain atiati. Kamaghɨn amizɨ, me bar Judabar akurvasi. Kantrin kamɨn gumazamiziba bar fo, Mordekai datɨrɨghɨn atrivimɨn dɨpenimɨn aven gavgavir ekiam atrivimɨn apengan a ini. Ezɨ dughiar kamɨn an gavgavim ekɨva ghuavanagavɨra iti. Kamaghɨn amizɨ, Judaba uan ifongiamɨn gɨn ghua uan apaniba puvɨra me mɨsuagharɨsi. Me mɨdorozir sababar suigha me ko uariv sogha me mɨsozi me ariaghiri.
Egha Susan nguibar ekiamra me gumazir 500pla mɨsoghezɨ me ariaghire. 7-10 Judaba uaghan Hamanɨn otarir 10pla bar me mɨsoghezɨ me ariaghire. Haman a Judabar apanim gamir gumazim, a Hamedatan otarim. An otaribar ziabar kara: Parsandata ko, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai ko, Vaisata. Me ariaghirezɨma, Judaba men bizitam okemezir puvatɨ.
11 Ezɨ dughiar kamra Susan nguibar ekiamɨn aven ariaghirezir gumazibar dɨbobonimɨn eghaghanim ghua atrivim bato. 12 Egha gɨn atrivim kamaghɨn Kwin Esta mɨgɨa ghaze, “Susan nguibamra Judaba gumazir 500pla mɨsoghezɨ me ariaghire. Ezɨ Hamanɨn 10plan otariba uaghan ariaghire. Ezɨ nguibar ekiar igharaziba e fozir puvatɨ, ingangarim manmaghɨn ghuama!”
Egha atrivim ua kamaghɨn Estan azara, “Nɨ datɨrɨghɨn bizir tizim uam a gifonge? Nɨ ifongezir bizim bagh na mɨkemegh, eghtɨ kɨ nɨ danigham.”
13 Ezɨ Esta atrivim ikaragha ghaze, “Nɨ nan azangsɨzim gifuegh, egh a ikaragh. Egh Judan Susan itibar amamangatɨghtɨ me datɨrɨghɨn amizɨ moghɨn gurumzaraghan ua kamaghɨra damu. Egh Hamanɨn otarir ariaghirezibar kuaba inigh temer Haman asarazimɨn men fɨribar afegh me aguigh.” 14 Ezɨ atrivim me kamaghɨn damuasa a ifonge. Egha an akar kam Susan itir Judan gumaziba bagha anemada. Ezɨ me dughiar kamɨn azenara gumazibar damazibar Hamanɨn otaribar kuaba tememɨn me agui. 15 Ezɨ Adarɨn iakɨnimɨn, an aruer namba 14ɨn Judaba Susan nguibar ekiamɨn uari akufa. Egha 300plan gumaziba nguibar ekiamɨn me mɨsoghezɨ me ariaghire. Me ariaghirezɨma Judaba men bizitaba okemezir puvatɨ. 16 Ezɨ atrivim garir provinsɨn igharazibar itir Judaba, me uaghan uarira uari akuva deravɨra ikiasa mɨghɨgha mɨsosi. Me uan apaniba ko uariv sogha uan mɨdoroziba ikarvasi. Egha gavgavigha mɨsogha egha 75,000plan gumazir men aghuazibav soghezɨma me ariaghire. Ezɨ me ariaghirezɨma me men bizitam okemezir puvatɨ. 17 Me Adarɨn iakɨnimɨn namba 13ɨn aruemɨn, me apanibav soghezɨ me ariaghire. Ezɨ aruer namba 14ɨn mɨdorozitam uam otozir puvatɨ, ezɨ Judaba dughiar kamɨn avughsa bar akuegha isar ekiam gami. 18 Ezɨ Judan Susan nguibar ekiamɨn itiba, me Adarɨn iakɨnimɨn aruer namba 13 ko 14ɨn uan apanibav sogha me agɨva ghuavɨra iti. Egha Adarɨn iakɨnimɨn namba 15ɨn aruemɨn me avughsa bar akuegha isar ekiam gami. 19 Bizir kam bagha, Judan gumazamizir nguibar dozibar itiba bar bizir kam gɨnɨghnɨgha, Adarɨn iakɨnimɨn aruer 14ɨn avughsa bar akuegha isar ekiam gamir dughiam. Me dughiar kamɨn uaghan uan bizir aghuiba uari ikarvagha uari ganɨdi.
Me Purim arɨzir isar ekiam
20 Ezɨ Mordekai bizir otivizir kaba bar ada osirigha gɨvagha, Persian nguibar Judaba itibar ada mangɨ. Nguibar roghɨra itiba ko saghon itiba uaghara. 21 Egha a me mɨgɨa ghaze, Adarɨn iakɨnimɨn namba 14ɨn aruem ko 15ɨn aruem, kar ia zurara bar akuegh ikiamin dughiam. 22 Aruer kamningɨn Judaba uan apaniba agɨfa. Ezɨ iakɨnir kamra men osɨmtɨzim ko arareba gɨfa, ezɨ Judabar naviba derazɨ me bar akonge. Ezɨ Mordekai me mɨgɨa ghaze, ia isar ekiabav kɨm dar amu egh dar ikɨ. Egh dagher aghuiba uari ikarvagh uari danɨng, egh gumazir biziba puvatɨziba ia uaghan biziba me danɨng. 23 Ezɨ Judaba Mordekai me mɨkemezɨ moghɨn ami. Ezɨ dughiar kamɨn azeniba vaghvagha me avughsa ikia isam gamuava apa, egha biziba uari ikarvagha uari ganɨdir arazir kam, a men arazir me zurara damuamimɨn mɨn oto.
24  Esta 3:7Me fo, fomɨra Judabar apanim gamir gumazim Haman a Hamedatan otarim, egha Agakɨn adarazir mav. A Judabar apanim gamua, egh me mɨsueghtɨ me arɨmɨghirasa fofoghasa ikararer mam gamua egha dughiar mam bato. Ezɨ Hibrun akam me fofoghasa ikararem gamimɨn mɨngarim kamakɨn, dughiar kam “Purim,” a garɨsi. Dughiar kam, Haman Judaba bar me gasɨghasɨghasa a dɨboro.
25 Ezɨ Esta atrivim bagha ghuzɨ atrivim akɨnafarir gavgavim osiri. Egha ghaze, “Fomɨra Haman Judaba bar me gasɨghasɨghasa akam atɨ, ezɨ datɨrɨghɨn osɨmtɨzir kamra uamategh izɨ a bativam.” Ezɨ me temer an asarazimram aneguragha, uaghan an otariba gui. 26 Egha me bizir me bativizir kabagh nɨghnɨgha kamaghɨn ami. Ezɨ Mordekai akɨnafarim amaga ghaze, me dughiar kamɨn avughsam. Ezɨ kamaghɨn, me avughsazir dughiar kamning dɨbora ghaze, “Purimɨn Dughiar Ekiam.” Ezɨ ziar kam Purim, an mɨngarim kara, Satun Ikararem. 27 Ezɨ Judaba dughiar kam gamizɨma, a me azenibar zurara damuamin arazimɨn mɨn iti, eghtɨ men ovavir borir gɨn otivamiba ko gumazamizir igharazir Judabar aven izamiba uaghan arazir kamɨn gɨn mangam. Egh azeniba bar, dar dughiar pumuningɨn Judaba Mordekai me mɨkemezir dughiar kam gɨnɨghnɨgham. 28 Egha me ghaze, Judan adarazir aven dɨpeniba vaghvagh men ovavir borir gɨn otivamiba ko, gumazamizir provinsba bar dar itiba ko, nguibar bar ekiabar itiba bar, me Purimɨn dughiam gɨnɨghnɨgh egh azeniba bar me avughsam.
29 Egha Abihailɨn guivim Kwin Esta, ko Mordekai, aning akɨnafarir igharazir mam osiri. Ezɨ Purimɨn Avughsamimɨn mɨgɨrɨgɨam an iti. Ezɨ akɨnafarir kamɨn Kwin Esta mɨgɨa, Mordekai faragha uabɨra osirizir akɨnafarim, gavgavim a ganɨdi. 30 Egha aning Judan 127plan provinsɨn Persian kantri aven itiba bagha akɨnafarir kaba amangi. Akɨnafariba kamaghɨn mɨgɨa ghaze, “Ua mɨdoroziba puvatɨ, ezɨ ia bar guizbangɨra naviba amɨragh dabirabir aghuimɨn ikɨ. 31 Egh ia uan ovavir borir gɨn otivamiba ko, ia Purimɨn Dughiar Ekiaba dar suighvɨra ikɨ. Mati ia faragha arava naviba osɨava dagheba ataghɨrazir arazimɨn gɨn mangɨ. Kɨ Mordekai ko Kwin Esta, ga akar gavgavir kam bar moghɨra ia ganɨngi.” 32 Ezɨ Estan akar a Purimɨn Dughiar Ekiam bagha mɨkemezim gavgavim Purim ganɨdi. Ezɨ me akɨnafarir mamɨn an osirigha anetɨzɨma a iti.

9:24: Esta 3:7