10
Atrivim Serksis ko Mordekai ziar ekiam iti
Ezɨ Atrivim Serksis ongarir dadarimɨn boroghɨn itir gumazamiziba ko, uan kantrin aven itir gumazamiziba inigha, me gamizɨ, me a garir nguazibar ingara iti. Ezɨ bizir ekiaba ko bizir aghuir atrivim amiziba ko, mɨgɨrɨgɨar arazir a Mordekai gamizɨ a gumazir ekiamɨn otoziba, me bar da isa Persian atriviba ko Midian atrivibar akɨnafaribar ada osiri. Ezɨ Judan gumazim Mordekai a uabɨ atrivimɨn apengan ikia ingari, ezɨ Atrivim Serksis uabɨra an gumazir dapanimɨn iti. Ezɨ Judaba bar a gifuegha an ziam fe. Ezɨ a ingangarim gamima Judabar dabirabim bar dera. Kamaghɨra, me atiatingan kogham. Eghtɨ men ovavir borir bar gɨn otivamiba men dabirabim deraghvɨra ikɨ mangɨvɨra ikiam.