Jopɨn Akɨnafarim
O
Jop
Akar faragha zuim
Jopɨn Akɨnafarim, arazir aghuibagh amir gumazir mam geghari, gumazir kam osɨmtɨzir ekiam bato. An boriba bar ariaghire, ezɨ an bulmakauba ko bizir maba saram ovenge. Egha gɨn, a uabɨ arɨmariar ekiam bato. Kamaghɨn amizɨ, Jop osɨmtɨzir ekiamɨn aven ikia an navim bar oseme, ezɨ an namakar 3pla an apangkuvigha izava a ko iti. Egha Jop uan namakaba ko me osɨmtɨzir a batozir kamɨn mɨngarim bagha mɨgɨrɨgɨar ruarim gami.
Jopɨn namakaba Israelian nɨghnɨzir ghurimɨn gɨn zui. Me ghaze, gumazir arazir aghuibagh amibara, God deravɨra me gami. God osɨmtɨzim gumazim danɨngtɨ, e fogh suam, gumazir kam arazir kuram gamizɨ, God an arazir kuram akɨrasa osɨmtɨzim a ganɨdi. Kamaghɨn Jopɨn namakar 3plan kaba ghaze, Jop uan arazir kuram ateghtɨ, God faragha a gami moghɨn, ua deravɨram a damuam. Ezɨ Jop kamaghɨn fo, a gumazir Godɨn damazimɨn derazim. Egha Godɨn damazimɨn arazir kuratam gamizir puvatɨzɨ, God osɨmtɨzir kaba a ganɨngi.
Jop puvɨra God a gamizir bizir kabagh nɨghnɨgha, azangsɨzir ekiaba iti. Ezɨ da kamakɨn, “Godɨn Araziba manmaghɨn ti? An arazir aghuibaram ami, o? Nɨghnɨzir gavgavim Godɨn ikia an apengan itir arazim, an daghem manmaghɨn gumazamizibar ikɨrɨmɨrim bativam?” Jop uan nɨghnɨzir gavgavim ataghizir puvatɨ, egha a uan azangsɨziba God damuan atiatir puvatɨ. Jop, ziar aghuir kam, Godɨn damazimɨn derazir gumazim, a uam a iniasa bar ifonge.
God deragha bighavɨra Jopɨn azangsɨzir gavgaviba ikarazir puvatɨ. Egha a uan gavgavir ekiam ko uan fofozir ekiam Jopɨn aka. Ezɨ Jop, Godɨn mɨgɨrɨgɨar kam baregha ghaze, kɨ paza God gami. Nan anɨngagharim bar ekefe, ezɨ kɨ akar kurabar nɨ mɨkeme.
Akɨnafarir kam, bar abuan, God ua deravɨra Jop gamigha, Jopɨn namakabar atari. Nɨghnɨzir me Jopɨn osɨmtɨzimɨn mɨngarim gata mɨkemeziba, da derazir puvatɨ. Akɨnafarir kam kamaghɨn en akakasi, e kamaghɨn mɨkɨman kogham: E Godɨn nɨghnɨzim ko araziba bar moghɨra dagh fogha gɨfa. God an Ekiam. Ezɨ an nɨghnɨzim ko fofozim, e gumazamiziba, en nɨghnɨziba ko fofoziba bar dagh afira.
Jop dughiar kuram bato
1
(Sapta 1--3)
God ko Satan, Jopɨn arazibav gei
Jenesis 22:12; Esekiel 14:14; 14:20; Jems 5:11Bar fomɨra, Usɨn nguazimɨn itir gumazir mam, an ziam Jop. A gumazir bar aghuim, egha Godɨn damazimɨn arazir kuratam itir puvatɨ. A Godɨn atiatia an apengan ikiava an ziam fava, zurara akɨrim arazir kurabagh asi. An amuim a bagha otarir 7pla ko guivir 3pla bate. A uaghan 7,000plan sipsipba ko, 3,000plan kamelba ko, 1,000plan bulmakauba ko 500plan donkin amebaba iti. Egha a ingangarir gumazir avɨriba ko ingangarir amizir avɨriba iti. Bizir kaba bagha gumazamiziba bar an ziam fe, ezɨ a kantrin aruem anadi naghɨn itibar gumazibagh afiragha ziar bar ekiam iti.
Ezɨ Jopɨn otariba zurara ghua dughiar me vaghvagha uari bagha mɨsevezibar, uan dɨpenibar isar ekiabagh ami. Men tav isam damuamin dughiam, a uan aveghbuaba ko, uan amizir 3plan diaghtɨ me izɨ a ko damam. Isabar dughiabar gɨrara, Jop zurara akaba amadima, me an dɨpenimɨn izi. Egha me Godɨn damazimɨn zueghasa, a me bagha ofabagh ami. A bar mɨzaraghara dɨkavigh vaghvagh me bagha asɨziba bar isia mɨghɨrir ofabagh ami. A zurara arazir kam gami. A kamaghɨn nɨghnɨsi, me ti uan navir averiabar aven ti arazir kuram gamua paza Godɨn mɨkemeghama. Egha nɨghnɨzir kam bangɨn, a me bagha ofabagh ami.
Jenesis 6:2Dughiar mamɨn Godɨn Nguibamɨn itir enselba iza Ikiavɨra Itir Godɨn damazimɨn uari akufa. Ezɨ Satan uaghan iza men tongɨn iti. Ezɨ Ikiavɨra Itir God kamaghɨn an azara, “Nɨ managh ikegha izav oto?”
Ezɨ Satan kamaghɨn a ikara, “Kɨ nguazimɨn danganir vamɨran itir puvatɨ. Kɨ arua nguazir kamɨn danganiba bar dar mangɨgh izegh gami.”
Dɨboboniba 12:7; Josua 1:7; Jop 2:3; 42:7-8Ezɨ Ikiavɨra Itir God Satanɨn azara, “Nɨ ti nan ingangarir gumazim, Jopɨn ganiz, o? Jop, a bar gumazir aghuim, egha nan damazimɨn arazir kuraba puvatɨ. A nan atiatiava nan apengan ikia nan ziam fava, zurara akɨrim ragha arazir kurabagh asi. Nguazir kamɨn danganiba bar gumazitam an mɨn itir puvatɨ.”
Akar Mogomem 12:10Ezɨ Satan kamaghɨn Godɨn akam ikaragha ghaze, “Nɨ deravɨra Jop gami, kamaghɨn a nɨ baghavɨra iti. Nɨ ghaze, Jop nɨn dafarimɨn bizir aghuitam inighan kogh, egh ti nɨn apengan ikiam, o? Kɨ ghaze, ti puvatɨgham. 10 Nɨ zuraram a ko, an amuiroghboriba ko, an biziba deravɨra dar gari. Mati, gumazim dɨvazir bar gavgavimɨn aven iti. Nɨ zurara deravɨram a gamua bulmakauba ko asɨzir avɨriba a ganɨngizɨ, da a itir nguazim bar a gizɨfa. 11  Jop 2:5; 19:21Kamaghɨn, nɨ uan agharim amɨnegh, a da bizir aghuir kabagh asɨghasigh da agɨvagh, egh nɨ gantɨ an akar bar kurabar nɨ mɨkɨmam.”
12 Ezɨ Ikiavɨra Itir God kamaghɨn Satan mɨgei, “Nɨ gan! Kɨ bizir aghuir kaba bar da isa nɨn agharim gatɨ. Nɨ an biziba manmaghɨn dar amusɨ, dar amu. Egh Jop uabɨ, nɨ pazɨva a damuan markɨ.” Ezɨ Satan Ikiavɨra Itir Godɨn akam baregha anetegha ghu.
Dughiar namba 1ɨn Satan osɨmtɨzim Jop ganɨngi
13 Dughiar mamɨn, Jopɨn otariba ko guiviba, me uan avebamɨn dɨpenimɨn isar ekiam gamua dagheba ko wainɨn dɨpaba api. 14 Ezɨ ingangarir gumazir mam ivegha Jop bagha izegha kamaghɨn a geghari, “E akunimɨn ingarima, bulmakauba nguazim abɨzima, donkiba men boroghɨra graziba api. 15 Ezɨ Sabean gumaziba zuamɨram otivigha uan mɨdorozir sababar ingangarir gumazibav soghezɨ me ariaghire, ezɨ me bulmakauba ko donkiba inigha ghue, ezɨ kɨ uabɨra mɨseveaghɨrɨgha arav ghugha nɨ mɨkɨmasa izi.”
16 Gumazir kam mɨgɨavɨra itima, ingangarir gumazir igharazim otogha iza kamaghɨn mɨgei, “Onɨmarir dafam, Godɨn avimɨn mɨn overiamɨn ikegha taghtagha izaghira, sipsipba ko dagh eghuvir ingangarir gumaziba bar men isizɨ, me ariaghire. Ezɨ kɨ uabɨra osɨmtɨzir kamɨn mɨseveaghɨrɨgha arav ghugha nɨ mɨkɨmasa izi.”
17 Gumazir kam mɨgɨavɨra itima, ingangarir gumazir igharazir mam uam otogha iza kamaghɨn mɨgei, “Kaldian 3plan gumazir okoruaba iza nɨn kamelba okemegha, nɨn ingangarir gumazibav soghezɨ me ariaghire. Ezɨ kɨ uabɨra kɨ mɨseveaghɨrɨgha arav ghugha nɨ mɨkɨmasa izi.”
18 Gumazir kam mɨgɨavɨra itima, ingangarir gumazir igharazir mam uam otogha iza kamaghɨn mɨgei, “Nɨn otariba ko guiviba, nɨn otarir ivariamɨn dɨpenimɨn isar ekiam gamua dagheba ko wainɨn dɨpaba api. 19 Ezɨ amɨnir dafam zuamɨra dɨkavigha gumazamiziba puvatɨzir danganimɨn ikegha iza, me itir dɨpenimɨn 4plan mɨkebabagh ivarazɨ, a dɨpɨrigha me mɨsoghezɨ, me ariaghire. Ezɨ kɨ uabɨra mɨseveaghɨrɨgha arav ghugha nɨ mɨkɨmasa izi.”
20 Ezɨ Jop kamaghɨn oregha bar osemegha, dɨkavigha uan korotiar ruarim abigha uan dapanim gise. Egha Godɨn damazimɨn tevimning apɨrigha, uan guam nguazim mɨtuagha Godɨn ziam fe. 21  Jop 2:10; Fofozir Gumazim 5:15; 1 Timoti 6:7Egha a kamaghɨn mɨgei, “Nan amebam na batezir dughiamɨn, kɨ bizitam inigha izezir puvatɨ. Kɨ bibiamra ize. Egh kamaghɨra, kɨ aremegh pura mangam. Ikiavɨra Itir God uabɨ bizir kaba na ganigha, egha datɨrɨghɨn ua da ini. Kamaghɨn, kɨ an ziam fe.”
22 Egha osɨmtɨzir kamɨn aven, Jop paza Godɨn mɨkemegha arazir kuratam gamizir puvatɨ. An akatam God gasir puvatɨ.

1:1: Jenesis 22:12; Esekiel 14:14; 14:20; Jems 5:11

1:6: Jenesis 6:2

1:8: Dɨboboniba 12:7; Josua 1:7; Jop 2:3; 42:7-8

1:9: Akar Mogomem 12:10

1:11: Jop 2:5; 19:21

1:21: Jop 2:10; Fofozir Gumazim 5:15; 1 Timoti 6:7