2
Dughiar namba 2 Satan osɨmtɨzim Jop ganɨngi
Dughiar igharazir mam, enselba ua iza Ikiavɨra Itir Godɨn damazimɨn uari akufa. Ezɨ Satan iza uaghan men tongɨn ti. Ezɨ Ikiavɨra Itir God an azara, “Nɨ managh ikegha izav oto?”
Ezɨ Satan kamaghɨn a ikara, “Kɨ nguazimɨn danganir vamɨran itir puvatɨ. Kɨ arua nguazir kamɨn danganiba bar dar mangɨgh izegh gami.”
Jop 1:1; 1:8; 9:17; 27:5-6Ezɨ Ikiavɨra Itir God an azara, “Nɨ nan ingangarir gumazim Jopɨn ganiz, o puvatɨ? A gumazir bar aghuim, egha nan damazimɨn arazir kuraba puvatɨ. A nan apengan ikia nan ziam fava, zurara akɨrim ragha arazir kurabagh asi. Nguazir kamɨn danganiba bar, gumazitam an mɨn itir puvatɨ. Ezɨ nɨ na apezepera na abɨrazɨ, kɨ nɨ ataghizɨ nɨ puram osɨmtɨzim a gatɨ. Ezɨ a na ataghizir puvatɨ. A fomɨram ami moghɨn nan gɨn ghua kamaghɨra iti. An arazir kuratam gamir puvatɨ.”
Ezɨ Satan kamaghɨn a ikaragha ghaze, “Guisɨ? Kɨ ghaze, gumazitam deravɨra ikɨsɨ, uan biziba bar da ateghɨva ua uan ikɨrɨmɨrim givezam. Kamaghɨn, kɨ ghaze, nɨ uan agharim amɨnegh an namnam ko agharibagh asɨghasigh, egh nɨ gantɨ, an nɨn damazimɨn bar pazɨvɨra nɨ mɨkemegham.”
Ezɨ Ikiavɨra Itir God kamaghɨn Satan mɨgei, “A dera, kɨ a isa nɨn agharim gatɨ. Nɨ arazir manamɨn a damusɨ ifuegh, nɨ a damu. Egh nɨ a mɨsueghtɨ an aremeghan bar markɨ.”
Egha Satan Ikiavɨra Itir God ategha azenan ghua duar bar gavgaviba Jopɨn mɨkarzim garɨki. Da an dagarimningɨn apengan ikegha ghua an dapanimɨn tu. Ezɨ Jop dɨkavigha nguibar ekiamɨn azenan, uan osɨmtɨzim akaghasa danganir me bizir kuraba makurimɨn ghua, averenimɨn tongɨn aperaghav iti. Egha nguazir mɨner akuar mamɨn suiragha uabɨ isavɨra iti. Ezɨ an amuim ghua an gara kamaghɨn a mɨgei, “Manmaghɨn amizɨ nɨ Godɨn suiraghavɨra iti? Nɨ anetakigh, egh an ziam gasɨghasigh, egh aremegh.”
10  Jop 1:21-22; Onger Akaba 39:1; Jems 5:10-11Ezɨ Jop kamaghɨn uan amuim ikara, “Bar puvatɨgham. Nɨ amizir onganir mamɨn mɨn mɨgei. E bizir aghuariba God dama da isi. Egh manmaghsu an osɨmtɨziba uaghan e danɨngtɨ, e da inian kogham?”
Guizbangɨra, osɨmtɨzir kaba Jop bativizir dughiamɨn aven, an akar kuratam God mɨkemezir puvatɨ.
Jopɨn namakar 3pla izava an gari
11 Ezɨ Jopɨn namakar 3pla, osɨmtɨzir kurar a batozim baregha, a bagh mangɨ an ganasa akam mɨsoke. Men ziabar kara: Elifas a Teman nguibar ekiamɨn gumazir mam, ezɨ Bildat a kantri Suhan gumazir mam, ezɨ Sofar a kantri Naman gumazir mam. Me dɨkavigha uan nguibaba ategha uari akuvagha Jopɨn apangkuva gavgavim a danɨngasa zui. 12 Me izavɨra ikia saghuiamɨn tuivigha an garima, an mɨkarzim bar ikuvizɨ, me deravɨram a gɨfozir puvatɨ, a guizbangɨra Jop o, gumazir igharazim. Egha me puvɨra pamten azia, uan korotiar ruariba abigha nguazir mɨneziba isa pɨn da akurima, da izaghiri men dapanibagh isɨn iri. 13 Egha me a ko 7plan arueba ko 7plan dɨmagaribar nguazimɨn apiaghav ikia garima, a mɨzazir dafam isi. Kamaghɨn amizɨ, me a ko mɨgɨrɨgɨar tam gamir puvatɨ.

2:3: Jop 1:1; 1:8; 9:17; 27:5-6

2:10: Jop 1:21-22; Onger Akaba 39:1; Jems 5:10-11