God Ua Uan Gumazamiziba Inigha, Isipɨn Azenan Zui
O
Ua Me Ini
Akar faragha zuim
Akɨnafarir kam bar faraghavɨra Israelia batozir bizir ekiamɨn gun mɨgei. Bizir kam, a kamakɨn. Me Isipɨn kantri ataki, kar nguazir me pura ingangarir gumaziba ko ingangarir amizir kɨnibar ikia kalabusɨn ingangarim gamizim.
Akɨnafarir kam mɨgɨrɨgɨar akuar ekiar 3pla iti.
1. Sapta 1 ghua 18, akɨnafarir akuar faragha zuim, an Israelia Isipɨn kantri ategha fɨriaghɨregha gumazamiziba puvatɨzir danganimɨn ghua Sainain Mɨghsɨamɨn otozir darorim geghari.
2. Sapta 19 ghua 24, akɨnafarir akuar kam, God Israelia ko Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavim gamigha, an akar gavgaviba me ganɨga men sure gami, eghtɨ me uan daroriba ko araziba deravɨra dar ganam.
3. Sapta 25 ghua 40, akɨnafarir akuar kamɨn aven, Israelia Godɨn Purirpenimɨn ingari. Egha Godɨn ziam fer araziba ko akar igharaziba iti. Egha uaghan ofa gamir gumazibar ingangarim damuamin mɨgɨrɨgɨaba an iti.
Faraghavɨra zuir gumazir ekiam Moses, an mɨgɨrɨgɨaba akɨnafarir kamɨn aven iti. God uabɨ gumazir dapanimɨn ikɨ Isipia da ua Israelia iniasa a ginaba.
Nguazir kamɨn itir gumazamizir avɨrim, God Israelia ganɨngizir 10plan Akar Gavgavibagh fos. Akar Gavgavir kaba, sapta 20ɨn iti.
God uabɨ amizir biziba dar mɨgɨrɨgɨaba akɨnafarir kamɨn faraghavɨra iti. God uabɨ Israelian apaniba da, ua me ini. God uabɨ me gamizɨ me ikɨzir vamɨra ikia ziar ekiam iti, egha me an gumazamizibara ikiasa a me ginaba. God uabɨ me geghuva gavgavim me ganɨdi. Eghtɨ me ingangarir ekiar God ifongezibar amuam.
God ingangarim isa Moses ganɨngi
1
(Sapta 1--4)
Isipia pazavɨra Israelia gami
Jenesis 46:8-27Jekopɨn otariba an gɨn Isipɨn kantrin ghu, me uan adarazi sara, men ziabar kara: 2-4 Ruben, Simeon, Livai, Juda, Isakar, Sebulun, Benjamin, Dan, Naptali, Gat ko Aser. Josep men faraghavɨra ghugha Isipɨn iti. Gumazamizir kaba me Jekopɨn otivizir ovavir boriba. Me bar men dɨbobonim 70ɨn ghu.
Dughiar maba gɨvazɨma, Josep, ko an aveghbuaba bar, ko gumazamizir dughiar mɨtaghniar kamɨn ikeziba, me bar ariaghire. Aposel 7:17Ezɨ Israelɨn gumazamiziba borir avɨrim batima, men avɨrim bar ekevegha bar avɨrasemegha gavgavigha Isipɨn kantri bar a gizɨfa.
Aposel 7:18Azenir avɨribar gɨn, atrivir igiar mam Isipɨn kantrin atrivimɨn oto. Atrivir kam Josep gɨfozir puvatɨ. Egha a uan gumazamizibav gɨa ghaze, “Israelian gumazamiziba bar avɨraseme, ezɨ men avɨrim ko gavgavim bar en avɨrim ko gavgavim gafira. 10  Aposel 7:19Eghtɨ mɨdorozim otoghtɨ, me ti en apaniba ko uari akuvagh e ko mɨsoghɨva, en kantri ategh aregham. Kamaghɨn amizɨ, e tuavitam batogh me damightɨ, me otɨv arogh avɨrasemeghan kogham.”
11 Kamaghɨn Isipian atrivim uan apengan ingarir gumaziba ko, me ingangarimɨn ganamin gumazir maba mɨsevegha, ingangarim me ganɨngi. Men ingangarir kam, a kamakɨn, me puvɨra Israelia abɨn me damutɨ, me bar osɨmtɨzir dafaba sara ingangarir ekiabar amuam. Me Israelia gamima me nguibar ekiar pumuningɨn ingari, Pitomɨn nguibam ko Ramesesɨn nguibamning, kar nguibar ekiar atrivimɨn daghebar arɨghamimning.* Pitom ko Ramesesɨn nguibar ekiamning, me aning ingarigha, atrivimɨn dagher dɨpenir dafaba aningɨn aven ingari. Ezɨ Isipia dagheba otevir dughiamɨn araravim gamua dagher avɨrim aning garɨsi. 12 Isipia bar pazavɨra Israelia gamima, me uaghan bar avɨrasemegha Isip gizefi. Me kamaghɨn me gamua ghuavɨra iti me puvɨra ingarava, boriba bata ghuavɨra iti. Kamaghɨn amizɨ, Isipia men atiatia bar men aghua. 13 Isipia me gamima, me puvɨra ingarava, osɨmtɨzir ekiaba ateri, Isipia tong men apangkuvir pu. Bar puvatɨ. 14 Egha Isipia puvɨra me abɨra me gamima, me brighbar ingara dɨpenibar ingarava uaghan azenibar obarir ingangaribagh ami. Ezɨ ikɨrɨmɨrim bar men asɨghasɨki.
15 Ezɨ Isipɨn atrivim, Sifra ko Puan dia, aning Hibrun amizir otasava amibar, akurvazir amizimning. Egha an akar gavgavim aning ganɨga, ghaze, 16 “Gua Hibrun amizir otasava amibar akurvaghɨva gan, amizim otarim bateghtɨ, gua a mɨsueghtɨ an aremegh. A borir guivim bateghtɨ, gua aneteghtɨ a ikɨ.” 17  Ua Me Ini 1:21Ezɨ amizir kamning Godɨn atiatiava Isipɨn atrivim aning mɨkemezɨ moghɨn amir puvatɨ, egha otariba ataghɨrazima me iti.
18 Ezɨ Isipɨn atrivim aningɨn diagha aningɨn azara, “Gua tizim bagha otariba ataghizɨma me iti?”
19 Ezɨ amizimning kamaghɨn atrivim mɨgei, “Hibrun amiziba Isipian amizibar mɨn amir puvatɨ, me amizir gavgaviba. Me otɨsɨ, me bar zuamɨra otegham, kamaghɨn amizɨ, ga tɨghar maghɨn mangɨtɨ me otegh gɨvagham.” 20-21 Amizir kamning Godɨn atiati, kamaghɨn amizɨ God deragha aning gamima aning uaghan uaning bagha boriba bati. Kamaghɨn Israelɨn gumazamiziba bar otava arogha ghuavɨra ikia gavgafi.
22  Aposel 7:19Ezɨ gɨn atrivim kamaghɨn Isipɨn gumazamiziba bar me mɨgei, “Ia Hibrun otarir iririviba isɨ, Nailɨn Fanemɨn me akunigh. Egh guivir iririviba ateghtɨ, me ikɨ.”

1:1: Jenesis 46:8-27

1:7: Aposel 7:17

1:8: Aposel 7:18

1:10: Aposel 7:19

*1:11: Pitom ko Ramesesɨn nguibar ekiamning, me aning ingarigha, atrivimɨn dagher dɨpenir dafaba aningɨn aven ingari. Ezɨ Isipia dagheba otevir dughiamɨn araravim gamua dagher avɨrim aning garɨsi.

1:17: Ua Me Ini 1:21

1:22: Aposel 7:19