50
Ezɨ Josep kamaghɨn uan afeziamɨn garima, an aremezɨ, a uan afeziam gisɨn irɨgha a muigha bar an apangkuvigha azia uan afeziamɨn tori. Egha gɨn Josep doktabav geima, me marasinba ko borer igharagha gariba, an afeziamɨn mɨkarzim gaghui. Eghtɨ, an mɨkarzim ikuvighan kogham. Ezɨ doktaba Josep mɨkemezɨ moghɨram ami. Isipian kuabagh amir arazimra kara, me marasin kuamɨn mɨkarzim daghu mangɨ 40plan dughiabar tugham. Kamaghɨn me ingangarir kam 40plan dughiabar Jekopɨn kuam gami. Ezɨ Isipia Jekop bagha azia ghua 70plan dughiabar tu. Ezɨ aghuimazim ko azirakam gɨvazɨma, Josep atrivimɨn gumazir dapanibav gɨa ghaze, “E uari, ia na gifueghɨva, ia nan akam inigh atrivim bagh mangɨ. Akar kam kamakɨn, Jenesis 47:29-31‘Atrivim, nan afeziam aremeghasava amua, a na gamizɨ, kɨ akar dɨkɨrɨzim gamua ghaze, kɨ an kuam inigh mangɨva dagɨar mozir a uabɨ okorezim, a Kenanɨn nguazimɨn iti, kɨ an anefam. Kamaghɨn, nɨ nan amamangatɨghtɨ, kɨ uan afeziamɨn kuam inigh mangɨ anefagh egh gɨn kɨ ua izam.’ ”
Ezɨ atrivim Josepɨn akam baregha kamaghɨn a ikaragha ghaze, “Nɨ uan afeziam ko akar dɨkɨrɨzir amizir kamɨn gɨn mangɨ, egh an kuam inigh mangɨva anefagh.”
Ezɨ Josep uan afeziam mozimɨn anefasa zui. Ezɨ atrivimɨn gumazir dapaniba, ko an dɨpenimɨn gumazir ekiaba, ko Isipian gumazir aruaba, me bar Josepɨn gɨn zui. Ezɨ Josepɨn adarazi, ko an aveghbuaba, ko an afeziamɨn adarasi, me bar ghue. Ezɨ borir doziba ko, sipsipba, memeba ko bulmakauba, darara Gosenɨn Distrighɨn iti. Ezɨ karisba ko gumazir hoziabagh apiaziba, me uaghan Josep ko zui. Guizbangɨra, gumazir bar avɨrim ghue.
10 Egha me ghua Atatɨn nguibamɨn otifi, Jordanɨn Fanemɨn aruem anadi nakɨn. Kar me witɨn iniba kua dar dagheba isir danganim. Ezɨ Josep aghuimazir arazim gamua azia ghua 7plan dughiaba gɨfa. Dughiar kam, me bar, azirakar dafam gamua pamtemɨn azi. 11 Ezɨ Kenania, me Atatɨn itir gumazamizir kabar gari, me aghuimazimɨn ikiava azima, me kamaghɨn mɨgei, “Isipia aghuimazimɨn ikia azirakar ekiam gami.” Kamaghɨn me danganir kam dɨbora ghaze, “Abel Misraim.” Ezɨ danganir kam, a Jordanɨn Fanemɨn, aruem anadi naghɨn iti.* Hibrun akamɨn, ziar kam, “Abel Misraim,” an mɨngarim kamakɨn, “Isipia aziava arai.” 12 Ezɨ Jekopɨn boriba an akamɨn gɨn ghua a mɨkemezɨ moghɨram ami. 13  Aposel 7:16Ezɨ me an kuam inigha Kenanɨn nguazimɨn ghugha, Makpelan nguazimɨn itir dagɨar mozimɨn anefa, a Mamren nguibamɨn boroghɨn iti. Abraham fomɨra Efron da nguazir kam givese, a Hitian mav, eghtɨ nguazir kam, an adarazir kuabar afamin danganimɨn mɨn ikiam. 14 Ezɨ Josep uan afeziam afagha gɨvagha, uan aveghbuaba ko, a ko ghuezir darasi, me uamategha Isipɨn ghue.
Josep uan aveghbuabar arazir kuraba gɨn amada
15 Ezɨ men afeziam aremezɨ, Josepɨn aveghbuaba gɨn kamaghɨn mɨgei, “Manmaghɨn ami? Josep ti en ataravɨra ikiama, egha arazir kurar e a gamiziba ikarvaghasa?”
16 Kamaghɨn, me Josep bagha akam amada. Akar kam kamakɨn, “En afeziam tɨghar ovengamin dughiamɨn, an akar mamɨn e mɨkeme. 17 An akar kam nɨ danɨngasa e mɨkeme, ‘Josep, nɨn aveghbuaba arazir bar kuraba nɨ gamua, bar pazavɨra nɨ gami. Ezɨ kɨ nɨn azai, ga uaning, nɨ men arazir kurar kaba, gɨn amadagh.’ Ezɨ e datɨrɨghɨn, en afeziamɨn Godɨn ingangarir gumaziba, e nɨn azai, e uari, nɨ en arazir kurar ekiar kam, a gɨn amadagh.” Ezɨ Josep akar kam baregha azia iti.
18 Egha gɨn Josepɨn aveghbuaba ghuava an gara egha uan guaba avigha ghuaghira Josepɨn suemningɨn boroghɨn nguazim giregha, kamaghɨn a mɨgei, “E pura nɨn ingangarir gumazir kɨnibar otifi.”
19 Ezɨ Josep kamaghɨn me mɨgei, “Ia atiatingan markɨ. Kɨ Godɨn danganim inighɨva, ia kotiam darɨghan kogham. 20  Jenesis 37:26-27; 45:5-7Bar guizbangɨra, ia na gasɨghasɨghasa akam mɨsoke. Ezɨ kɨ fo, God ian amamangatɨzɨ, ia arazir kam gami. Guizbangɨra, God gumazamizir avɨribar akurvaghasa ifonge, eghtɨ me ikuvighan kogham. Ezɨ ia God amizir ingangarir kam gɨfogha gɨfa. 21 Kamaghɨn, ia atiatingan markɨ. Kɨ ia ko ian boribar ganam.” Josep akar bar aghuir kamɨn uan aveghbuaba mɨkemegha men navibagh amima, me navir amɨrizim ini.
Josep areme
22 Egha Josep Isipɨn kantrin uan afeziamɨn adarazi ko iti. Egha a 110plan azenibar bar moghɨra nguazir kamɨn ike. 23 Egha Efraimɨn boriba ko an igiabar boribar gani. Ezɨ Makirɨn boriba otivizɨ, me uaghan men akua Josep bagha ghuzɨma, a men suiragha me isa uan apozim dafa. Makir, a Manasen borim. 24 Egha gɨn Josep kamaghɨn uan aveghbuabav gɨa ghaze, “Kɨran oveghangɨn, kɨ aremegham. Eghtɨ God ian ganam, egh gɨn ian aku kantrin kam ategh mangam. Ia fo, a fomɨra Abraham, Aisak ko Jekop nguazir mam me danɨngasa akar dɨkɨrɨzir gavgavim gami. Egh a gɨn ia inigh nguazir kamra, an mangam.”
25  Ua Me Ini 13:19; Josua 24:32; Hibru 11:22Ezɨ gɨn Josep kamaghɨn Israelɨn otaribav gɨa ghaze, “Ia kamaghɨn na ko akam akɨrigh, dughiar God ia bagh izamim, ia danganir kamɨn nan aghariba inigh mangɨ.” Egha Josep uan aveghbuabagh amima, me guizbangɨra pɨn akagha mɨkeme, me an akar kamɨn gɨn mangam. 26 Ezɨ Josep 110plan azenibar ikegha an areme. Ezɨ Isipian doktaba marasin ko borer avɨribar an mɨkarzim gaghui, eghtɨ an mɨkarzim ikuvighan kogham. Ezɨ me an kuam isa boksiar mam gatɨ, egha Isipɨn kantrin itir danganir mam gatɨ.

50:5: Jenesis 47:29-31

*50:11: Hibrun akamɨn, ziar kam, “Abel Misraim,” an mɨngarim kamakɨn, “Isipia aziava arai.”

50:13: Aposel 7:16

50:20: Jenesis 37:26-27; 45:5-7

50:25: Ua Me Ini 13:19; Josua 24:32; Hibru 11:22