39
Me ofa gamir gumazibar
korotiabar ingari
(Ua Me Ini 18:1-14)
Egha me tretɨn blupla ko, pɨghaghevim ko aghevir me sipsipɨn arɨzibar ingariziba inigha, ofa gamir gumazibar korotiar aghuibar ingarigha dar kurke, eghtɨ me Anogoroghezir Danganimɨn mangɨ ingangaribar amusɨ dar aghuam. Egha Ikiavɨra Itir God Moses mɨkemezɨ moghɨra, me Aron darugh ofa damuamin korotiamɨn ingari.
2-3 Egha me korotiar otevimɨn ingarasa, haman gol mɨsoghezɨ, an akɨnafarimɨn mɨn evari, ezɨ me a inigha aneghorezɨ a gol tretɨn mɨn oto. Ezɨ me inir ghurghurir aghuarim inigha, gol tret ko, tretɨn blupla, pɨghaghevim ko, tretɨn aghevir me sipsipɨn arɨzimɨn ingarizim, me inir kam kurkazir aghuibar a isami. Egha me inir sazir pumuning korotiamɨn suighasa a gisɨn aning isami, eghtɨ aning dɨpɨzimning gisɨn anang mangɨ akɨrimɨn inir otevir vongɨn itimɨn suigham. Ezɨ me gol tret, ko tretɨn blupla, pɨghaghevim, ko tretɨn aghevir me sipsipɨn arɨzibar ingarizim ko inir ghurghurir aghuarim inigha, egha inir ivariam gikamim adiarir aghuariba a garɨgha an ingari. Egh inir ivariam gikamim isa korotiar otevir azenan itir kamɨn mɨriamɨn porogha a isami, ezɨ bizir pumuning datɨrɨghɨn bizir vamɨran mɨn iti. Egha me Ikiavɨra Itir God Moses mɨkemezɨ moghɨn, tretɨn kaba inigha inir kam isami.
Egha me dagɨar pɨzir aghuarir pumuning inigh, Jekopɨn otarir 12plan ziaba aningɨn dar ghora da osiri. Egha me gol inigha dagɨamningɨn suighasa, golɨn kurkazir pumuningɨn ingari. Egha me dagɨar kamning isa, korotiar otevir azenan itim, an dɨpɨzimningɨn itir inir sazimning dukuagha aning isami, ezɨ aning Israelɨn 12plan anababar ababanimɨn mɨn iti. Me God Moses mɨkemezɨ moghɨra dagh ami.
Me ofa gamir gumazibar dapanim bagha, forivtarir nir an evarimɨn poroghav itim, an ingari
(Ua Me Ini 28:15-30)
Egha me ofa gamir gumazibar dapanimɨn evarim gikiasa forivtarir inimɨn ingari. Egha me kamaghɨra korotiar otevir azenimɨn itimɨn ingarizimɨn mɨrara, gol tret, ko tretɨn blupla, ko pɨghaghevim, ko tretɨn aghevir me sipsipɨn arɨzibar ingarizim ko inir ghurghurir aghuarim inigha, forivtarir inir muziarir kam bar deragha an ingarigha kamaghɨrama an kurke. Me forivtarir inir muziarir kamɨn ingarizɨ, an ruarim 44 sentimitan tuzɨ an arozim 22 sentimitan tu. Egha deravɨra tongɨra a remezɨ, a forivtarimɨn mɨn oto, ezɨ an otevibar ababaniba voroghɨra ghu, da bar 22 sentimitan tu. 10-14 Egha me dagɨar ivezim bar pɨn koziba isa, 12plan dagɨar kaba bar da vaghvagha Jekopɨn otaribar ziaba aghora da osiri, ezɨ dagɨaba vaghvagha 12plan anababar ababanimɨn mɨn iti. Me golɨn maba inigha dagɨabar suizir golɨn kurkazibar ingari, egha dagɨaba vaghvagha da afegha egha forivtarir inimɨn azenan da ike. Me 4plan abiar ruaribagh atɨgha forivtarir inir kam gike. Egha faragha itir abiamɨn, dagɨar me kamaghɨn dɨboriba, rubi, topas, ko ganet, da ike. Egha abiar an gɨrara itimɨn, dagɨar emeral, sapaia, ko daimon ike. Egha abiar mɨkezimɨn, dagɨar terkois, aget, ko ametis ike. Egha namba 4ɨn abiamɨn, dagɨar beril ko, dagɨar pɨzir aghuarim ko jaspan dagɨam ike.
15 Egha me golɨn aghuarim inigha tretɨn mɨn ikarɨzibagh irigha da nuavigha benir pumuningɨn ingarizɨ, aning forivtarir inir evarimɨn guraghav itimɨn suigham. 16-17 Egha me dagɨamningɨn suighasa golɨn kurukazir pumuning, ko gol ringɨn pumuningɨn ingarigha, ringɨn kamning isa evarimɨn itir forivtarir inimɨn mɨkebar pɨn itimningɨn aning gike. Egha me golɨn benimning isa, aningɨn otevimning, forivtarir inimɨn itir gol ringɨn kamning gike. 18 Egha me golɨn benir otevir igharazimning isa dɨpɨzimningɨn itir dagɨamningɨn suizir golɨn kurkazimning gike. Egha tuavir kamɨn forivtarir inir kam, korotiar otevir azenan itim a gike.
19 Egha me ua gol ringɨn pumuningɨn ingarigha, aning isa evarimɨn itir forivtarir inimɨn mɨkebar vɨn itimningɨn aning gike. Ringɨn kamning datɨrɨghɨn korotiar otevir azenan itimɨn boroghɨn iti. 20 Egha me gol ringɨn pumuning uam aningɨn ingarigha, aning isa korotiar otevir azenan itimɨn dɨpɨzimningɨn vɨn korotiar otevimɨn aning isami. Aning datɨrɨghɨn, inir ruarir me deravɨra kurkezimɨn pɨn, inimning uaningɨn akuizir danganimɨn boroghɨn iti. 21 Egha me benir sazir blupla inigha, evarimɨn itir forivtarir inimɨn ringning isa korotiar otevir azenan itimɨn ringning gike, ezɨ evarimɨn itir forivtarir inim, korotiar otevir azenimɨn itimɨn suiragha gavgafi, ezɨ forivtarir inim suaghirir puvatɨ. Me Ikiavɨra Itir God Moses mɨkemezɨ moghɨrama ami.
Me ofa gamir gumazibar
korotiar igharazibar ingari
(Ua Me Ini 28:31-43)
22 Egha me korotiar ruarir azenan itimɨn ingarizɨ, a korotiar otevir azenan itimɨn apengan iti. Me inir bluplan kɨnim, sipsipɨn arɨzimɨn ingarizimɨn an ingari. 23 Egha me korotiar kam torim a gatɨ, eghtɨ ofa gamir gumazim uan dapanim aghuam. Me inir avɨzir muziarir mam isa torir kam mɨdorozir korotiam isamizɨ moghɨn a ighuigha a isami, eghtɨ an torimɨn apɨniba gavgavightɨ torim bigh ekevegh mangan kogham. 24-26 Me tretɨn blupla ko pɨghaghevim ko tretɨn aghevir me sipsipɨn arɨzimɨn irɨghizim inigha, iter pomigranetɨn ovɨzibar mɨn biziba isami. Egha ofa gamir gumazibar dapanimɨn korotiar ruarir azenan itimɨn vɨn bizir kaba isami. Egha golɨn aghuimɨn ingarizir beloba vaghvagh pomigranetɨn ovɨzibar tizibar da isamizɨ, da ituighav iti. Eghtɨ ofa gamir gumazibar dapanimɨn korotiar kam arugh ofa gamir gumazimɨn ingangarim damuam. Me Ikiavɨra Itir God Moses mɨkemezɨ moghɨram ami.
27-29 Egha me Aron ko an otariba bagha inir ghurghurir aghuariba inigha korotiar ruarir aven azuiba isami. Egha Aronɨn dapanim darɨghasa inir ghurghurir aghuarim inigha, dapanir asuar ruarimɨn ingari. Egha Aronɨn otariba bagha inir ghurghurir aghuariba dapanir asuar otevibar ingari. Egha me inir ghurghurir aghuarim inigha, me bagha trausiziar oteviba isami. Egha inir ghurghurir aghuarim inigha, inir ghurghurir aghuarir ruarir ivariam gitimɨn ingarigha, egha tretɨn sipsipɨn arɨzibar irɨghizir blupla ko, pɨghaghevim ko, aghevim isa kurkazir aghuibar an da isami. Me Ikiavɨra Itir God Moses mɨkemezɨ moghɨra, me biziba bar dar ingari.
30 Egha me Ikiavɨra Itir God ua bagha mɨsevir ofa gamir gumazibar dapanim bagha, golɨn akuar aghuarir mam inigha medelɨn mamɨn ingari. Egha me akam kamaghɨn a gisɨn an osiri, “Kar Ikiavɨra Itir Godɨn Gumazimra.” 31 Egha me bluplan benim inigha, gol medelɨn kam inir dapanir asuar ruarimɨn an guam gituasa an ingari. Eghtɨ an ofa gamir gumazibar dapanimɨn dapanir asuamɨn guam gitoroghɨv ikɨ. Me Ikiavɨra Itir God Moses mɨkemezɨ moghɨrama ami.
Ingangariba bar gɨfa
(Ua Me Ini 35:10-19)
32 Egha me dughiar kamɨn God bativamin Purirpenimɨn ingangariba, bar da gɨfa. Egha Israelia Ikiavɨra Itir God Moses mɨkemezɨ moghɨra, me biziba bar dar ingari. 33 Egha me bizir kaba bar da inigha Moses bagha zui: Purirpenir kam ko, an biziba bar, an akeziba, dɨvazir aghariba, agharir ighuviba, dɨpenir akɨniba ko, boksiar dɨvazir aghariba ko akɨnibagh asamiba, 34 ko Purirpenim avamin avaver ekiar me sipsipɨn apuribar nir me aghevimɨn aghuizim, ko avaver ekiar me ongarimɨn itir asɨzir ekiabar inibar ingarizim, ko Bar Anogoroghezir Danganim modir inir ekiam, 35 ko Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavimɨn Boksiam, ko an asuam, kar arazir kuraba gɨn amadir danganim, ko boksiar kam aterasa iter pumuning, 36 ko bretba arɨzir dakozim, ko an ingangarim gamir biziba, ko Godɨn damazimɨn arɨzir bretba, 37 ko golɨn aghuarimɨn ingarizir lambar afamin aghorim, ko an lamɨn me danganibar afeziba, ko an ingangarim gamir biziba, ko angazangarim anɨngamin olivɨn borem, 38 ko golɨn ingarizir ofa gamir dakozim, ko biziba mɨsɨv ingiamin olivɨn borem, ko pauran mughuriar aghuim, ko Purirpenimɨn tiar akamɨn guamin inir ekiam, 39 ko brasɨn ingarizir ofa gamir dakozim, ko dakozir kam bagh brasɨn ingarizir abizimɨn mɨn garir bizim, ko ofa gamir dakozim ateramin itemning, ko ofa gamir dakozimɨn ingarir biziba, ko soroghafaribar ruer itarir ekiam, ko anefamin dakozim, me bar da inigha izi. 40 Egha uaghan, me Purirpenimɨn dɨvazim avɨnasa iniba, ko dɨvazimɨn dɨpenir akɨniba, ko boksiar akɨniba asamiba, ko dɨvazimɨn tiar akamɨn guamin inim, ko gavgavim dɨvazim danɨngamin beniba ko afughafughamiba, me God bativamin Purirpenimɨn aven ingangarim damuasa bizir kaba bar da inigha izi. 41 Aron, a ofa gamir gumazim, a uan otariba ko, me bagh korotiar aghuaribara isamigha da inigha izi. Eghtɨ me gɨn dar aghuigh, egh ofa gamir gumazimɨn ingangarim damuam. Kar, me daghuigh Anogoroghezir Danganimɨn aven mangamin korotiaba. 42 Ezɨ Israelia Ikiavɨra Itir God ingarasa Moses mɨkemezir biziba, me bar dar ingari. 43 Ezɨ Moses deraghavɨra bizir me ingarizibar gari, egha a fo, Ikiavɨra Itir God, mɨkemezɨ moghɨra me biziba bar dar ingari. Egha a dar ganigha gɨvagha, deraghvɨra me damuasa, kamaghɨn mɨgei, “Ikiavɨra Itir God, bar deraghvɨra ia damu.”