40
Me Purirpenim asaragha,
egha God baghavɨra a ginaba
Egha Ikiavɨra Itir God Moses mɨgɨa ghaze, “Nɨ orakigh. Ia iakɨnir namba 1 an dughiar namba 1, ia na bativamin Purirpenim asaragh. Egh ia nan Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavimɨn Boksiar dagɨar akuar pumuning aven itir kam inigh, Purirpenimɨn aven anetɨgh, egh boksiam mongsɨ inir ekiam aguragh. Egh bretba arɨzir dakozim inigh aven mangɨ anetɨgh, an biziba a gisɨn dar arɨkigh. Egh lambar afamin aghorim inigh izɨ anesaragh, egh lamba isɨ an agharibar arɨkigh. Egh golɨn ofa gamir dakozir me pauran mughuriar aghuim tuamim, a isɨ Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavimɨn Boksiar dagɨar akuar pumuning aven itir kamɨn, boroghɨn anetɨgh. Eghtɨ inir ekiar Boksiam modim aning abightɨ an azenan ikɨ. Egh Purirpenimɨn tiar akamɨn itir inir ekiam aguragh. Egh ia asɨziba bar isia mɨghɨrir ofa gamir dakozim isɨ, na bativamin Purirpenimɨn tiar akar azenan itimɨn anetɨgh. Egh na bativamin Purirpenim ko ofa gamir dakozir kamɨn tongɨra, soroghafariba ruer itarir ekiam atɨgh, egh dɨpam a datɨgh. Egh ia dɨvazimɨn mɨn inir ekiam aguraghtɨ a Purirpenim bar a gighuigham. Egh dɨvazimɨn tiar akamɨn inir ekiam aguragh.
“Egh gɨn ia biziba mɨsɨv ingiamin olivɨn borem inigh, egh Purirpenim ko an aven itir biziba bar dagh ingegh. Egh ia dagh ingeghtɨ, da bar nan bizibar mɨn ikɨ, bar na baghvɨra ikiam. 10 Egh ia borem isɨ, asɨziba bar isia mɨghɨrir ofa gamir dakozim ko an ingarir biziba bar dagh ingeghtɨ, ofa gamir dakozim na baghvɨra ikɨ, bar anogoregham. 11 Egh kamaghɨra soroghafariba ruer itarir ekiam ko anefamin dakozim damigh, eghtɨ bizir kaba uaghan na baghvɨra ikiam.
12 “Egh gɨn nɨ Aron uan otariba ko me inigh izɨ, na bativamin Purirpenimɨn tiar akamɨn me ruegh.
13 “Egh ofa gamir gumazibar korotiar aghuariba Aron daghuigh, egh biziba mɨsɨv dagh ingiamin borem isɨ a gingegh anemɨseveghtɨ, a ofa gamir gumazimɨn mɨn nan ingangarim damuam. 14 Egh nɨ an otariba inigh roghɨra izɨ, ofa gamir gumazibar korotiar ruarir aven itiba inigh, me daghuigh. 15 Egh nɨ men afeziam amɨsevezɨ moghɨn, nɨ borem me gingɨ egh me amɨseveghtɨ me na bagh ofa gamir ingangarim damu. Nɨ borem me gingegh me amɨseveghtɨ, gɨn me uari uan adarazi ko ofa gamir ingangarim damu mamaghɨra ikiam.”
16 Ezɨ Moses Ikiavɨra Itir God a mɨkemezɨ moghɨra a biziba bar dagh ami. 17 Dughiar me Isip ataghizimɨn gɨn, azenir an gɨn zuimɨn, iakɨnir faragha zuim, an dughiar namba 1ɨn, dughiar kamra me Godɨn Purirpenim asara. 18 Dughiar kamɨn Moses Purirpenimɨn asara. A boksiaba isa, nguazimɨn da arigha, dɨvazir aghariba isa boksiabagh ase, egha dɨvazimɨn agharir ighuviba da ikia, egha inir ekiam guasa dɨpenir akɨniba asi. 19 Egha Ikiavɨra Itir God Moses mɨkemezɨ moghɨra, me nir ekiam Purirpenimɨn agharim gisɨn anetɨgha, Purirpenim aver sipsipɨn apuriba ko ongarimɨn asɨzir ekiabar inir igharazir pumuning uam anevara. 20 Egha me dagɨar akuar God uan Akar Gavgaviba osirizimning inigha, Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavimɨn Boksiamɨn aning atɨ. Egha me aneteramin temer pumuning inigha Boksiamɨn ringbagh arugha, Boksiamɨn asuam isa Boksiam dukua. Ezɨ Boksiar asuar kam, kar arazir kuraba gɨn amadir danganim. 21 Egha me Ikiavɨra Itir God Moses mɨkemezɨ moghɨra, Boksiam Purirpenim gatɨgha, inim agurazɨ a Boksiam modo.
22 Egha me bretba arɨzir dakozim isa, God bativamin Purirpenimɨn, notɨn amadaghan Anogoroghezir Danganimɨn aven anefa. 23 Egha Ikiavɨra Itir God Moses mɨkemezɨ moghɨra, me bret inigha Ikiavɨra Itir Godɨn damazimɨn dakozim gisɨn deraghavɨram anetɨ. 24 Egha lambar afamin aghorim inigha, God bativamin Purirpenimɨn, sautɨn amadaghan, bretba arɨzir dakozimɨn vongɨn anesara. 25 Egha Ikiavɨra Itir God Moses mɨkemezɨ moghɨra, me lamba isa dar agharibagh arɨki. Egha Ikiavɨra Itir Godɨn damazimɨn dagh aboi. 26 Egha me golɨn ingarizir ofa gamir dakozim isa God bativamin Purirpenimɨn aven, Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavimɨn Boksiamɨn boroghɨn nir ekiamɨn azenan anefa. Ezɨ inir ekiam aning abigha guraghav ikia Boksiam modo. 27 Egha Ikiavɨra Itir God Moses mɨkemezɨ moghɨra, me ofa gamir dakozir kamɨn pauran mughuriar aghuim tuezɨma, mɨgharir mughuriar aghuim zuim otifi. 28 Egha me inir ekiam Purirpenimɨn tiar akamɨn anegura.
29 Egha Ikiavɨra Itir God Moses mɨkemezɨ moghɨra, me gɨn asɨziba bar isia mɨghɨrir ofa gamir dakozim isa, God bativamin Purirpenimɨn tiar akamɨn boroghɨn azenan anetɨ. Egha ofa gamir dakozir kamɨn, Moses dughiar kamra ofan mɨn asɨziba tue da bar isia mɨghɨri. Egha uaghan witɨn plaua inigha ofan mɨn da tue. 30 Egha me soroghafariba ruer itarir ekiam isa, ofa gamir dakozir asɨziba tue da bar isia mɨghɨrim ko, God bativamin Purirpenimɨn tiar akamɨn tɨzimɨn anefagha, dɨpam a ginge. 31 Ezɨ Moses, Aron ko an otariba, me uan soroghafariba dɨpar kamɨn da rue. 32 Guizbangɨra, me God bativamin Purirpenimɨn aven mangasa, o me ofa gamir dakozimɨn mangɨsɨ, me zurara faragha uan soroghafariba rue. Me amir araziba, Ikiavɨra Itir God Moses mɨkemezɨ moghɨra, me dagh ami. 33 Egha me inir ekiaba isa, Purirpenim ko asɨziba bar isia mɨghɨrir ofa gamir dakozim avɨnigha a gighuigha, dɨvazimɨn tiar akamɨn inim agura. Egha Moses gumaziba ko, me bizir kaba bar dagh ami, ezɨ Purirpenimɨn ingangariba bar gɨfa.
Ghuariam Godɨn Purirpenim gisɨn iti
34  1 Atriviba 8:10-11; Aisaia 6:4; Esekiel 43:4-5; Akar Mogomem 15:8Egha ingangariba bar gɨvazɨ, ghuariam maghɨra iza God bativamin Purirpenim avarazɨ, Ikiavɨra Itir Godɨn angazangarir ekiam Purirpenim bar a gizɨfa. 35 Bar guizbangɨra, Ikiavɨra Itir Godɨn ghuariam bar Purirpenim avarazɨma an angazangarim a gizɨvazɨma, kamaghɨn Moses God bativamin Purirpenimɨn aven mangan ibura.
36 Israelian tuavir daroriba, me kamaghɨn ami: ghuariar ekiar kam Godɨn Purirpenim ategh pɨn sɨvaghsɨvagh mangɨtɨ, me an ganigh, egh dɨkavigh biziba inigh an gɨn mangam. 37 Egh me ganam, ghuariam Godɨn Purirpenim gisɨn ikɨvɨra ikɨtɨ, me danganir kam ateghan kogham. Puvatɨgham, me ikɨvɨra ikɨ mangɨ ghuariam sɨvaghsɨvagh mangɨtɨ, me mangam. 38 Guizbangɨra, Israelian tuavimɨn daroribar, ghuariar Ikiavɨra Itir God aven itim, an aruebar Purirpenim gisɨn iti. Ezɨ me aruebar ghuariamɨn gari, egha dɨmagaribar me garima, an avimɨn mɨn isia ghuariamɨn aven iti. Ghuariar kam kamaghɨra ikia me ko ghua Ikiavɨra Itir God me danɨngamin kantrin oto.

40:34: 1 Atriviba 8:10-11; Aisaia 6:4; Esekiel 43:4-5; Akar Mogomem 15:8