Ofa Gamir Gumazibar Ingangaribar Akɨnafarim
O
Levitikas
Akar faragha zuim
Akɨnafarir kam, a Livaibar ingangaribav gei, kar ikɨzir God ofa gamir ingangarim damuasa mɨseveziba, me Israelian arazir Godɨn ziam fer arazimɨn ganamin adarasi. Akɨnafarir kam, an Akar Gavgaviba ko Arazir ofa gamir gumaziba damuamibav gei. Egha uaghan an aven, akar gumazamiziba men ikɨrɨmɨrim akɨramiba, ko Godɨn ziam fer arazibar akaba, ko isar ekiabar dughiabar araziba iti, eghtɨ gumazamiziba deraghvɨra dagh fogh dar gɨn mangam.
Arazir kabar mɨngarim kamakɨn: God a bar zue. A bar arazir aghuiba ko voroghɨra itir arazibagh ami. Kamaghɨn amizɨ, a tuavim Israelian akazɨ, me uan ikɨrɨmɨrim deravɨram an gan, egh Godɨn boroghɨn ikiam. God uabɨ bar arazir aghuiba ko arazir voroghɨra itibagh ami, e uaghan a ko uari akuva, arazir a ifongezibar amuam. Bizir kam, a bizir bar faragha zuim, akɨnafarir kam a mɨgei.
Israelian gumazamizir igiaba Godɨn akabagh fofoghasa, me Ofa Gamir Gumazibar Ingangaribar Akɨnafarimɨn sapta 16 ko 7ɨn gari. Saptan kabar akar aghuir avɨriba, gumazamiziba isɨ arazir aghuibara amusɨ men sure damuam. Akar kabar mam, Iesus gɨn uaghan an gun mɨgei. Gumazamizir avɨriba sapta 19:18ɨn itir Arazibagh fo, “Nɨ uabɨra uabɨ gifongezɨ moghɨn, gumazamizir igharazibagh ifongegh.”
Ofabar Araziba
1
(Sapta 1--7)
1-2 Ikiavɨra Itir God, uabɨ bativamin Purirpenimɨn ikia, Israelia mɨkɨmasa Mosesɨn diazɨ a izi, ezɨ a kamaghɨn a mɨgei, “Ian gumazitam Ikiavɨra Itir God bagh, ofan tam inigh mangɨsɨ, a uan bulmakaun tam, o sipsipɨn tam, o memen tam inigh mangɨ.”
Ofan bar isia mɨghɨriba
Egha Moses ua kamaghɨn mɨgei, “Gumazitam izɨ ofan bar isia mɨghɨrim damusɨ, a uan bulmakaun okoruamɨn tongɨn bulmakaun apurir tam iniam, kar bulmakaun bar aghuir duaba an mɨkarzim gasɨghasɨghizir puvatɨzitam, a inigh mangɨ, Ikiavɨra Itir Godɨn navim an deraghsɨ, a bulmakaun kam inigh God bativamin Purirpenimɨn tiar akamɨn mangɨ. Egh ofan bar isia mɨghɨrim damusɨ uan dafarim isɨ, bulmakaun kamɨn dapanim gisɨn anetɨgh, eghtɨ Godɨn navim gumazir kamɨn deraghtɨ, an ofan kam inighɨva an arazir kuraba gɨn amadagham. Egh a Ikiavɨra Itir Godɨn damazimɨn, bulmakaun kam mɨsueghtɨ, Aronɨn otariba, me ofa gamir gumaziba, me bulmakaun ghuziba isɨ, God bativamin Purirpenimɨn tiar akamɨn boroghɨn itir ofa gamir dakozimɨn mɨriar 4plan da kavamang. Egh kamaghɨra me ghuzir kamɨn Ikiavɨra Itir God bagh ofa damu. Eghtɨ gɨn gumazir kam, ofan bar isia mɨghɨrimɨn bulmakaun kamɨn inim adegh, an tuziba aghorarɨgh. 7-9 Egh asɨzimɨn muriam ko suemning, a deraghvɨra da ruegh. Eghtɨ ofa gamir gumazim Aron, an ovavir boriba izɨ, daziba ofan bar isia mɨghɨrimɨn dakozim darigh, egh dar aborogh. Egh me dapanim ko ovim ko asɨzir oteviba bar da isɨ deraghvɨra avim darightɨ, avim dar isi mangɨtɨ da bar mɨghɨrightɨ, averenir kɨnim otogh. Eghtɨ Ikiavɨra Itir God ofan asɨzir kamɨn mughuriam baregh, a gifuegh navir aghuim an ikiam.
10 “Eghtɨ gumazitam ofan bar isia mɨghɨrim damusɨ, a uan asɨzibar okoruamɨn tongɨn sipsip o memen tam inigh, a sipsipɨn apurim o memen apurir bar aghuir duaba an mɨkarzim gasɨghasɨghizir puvatɨzitam inigh izɨ. 11 Egh Ikiavɨra Itir Godɨn damazimɨn an ofa gamir dakozimɨn boroghɨn danganir notɨn amadaghan iti naghɨn, asɨzim mɨsueghtɨ an aremegh. Eghtɨ Aronɨn otariba, me ofa gamir gumaziba, me izɨ asɨzir ghuziba inigh, ofa gamir dakozimɨn 4plan mɨriabar da kavamang. 12-13 Eghtɨ gumazir kam, asɨzim aghorarigh, egh an muriam ko suemning deragh aning ruegh. Eghtɨ ofa gamir gumazitam daziba ofa gamir dakozim darigh, dar aborogh, egh asɨzimɨn dapanim ko ovim, ko asɨzir naba ofa gamir dakozimɨn avimɨn deraghvɨra dar arɨkigh. Egh ofa gamir gumazim, ofan bar isia mɨghɨrir kam isɨ Ikiavɨra Itir God danɨngam, eghtɨ avim dar isi mangɨtɨ da bar mɨghɨrightɨ, averenir kɨnim otogh. Eghtɨ Ikiavɨra Itir God ofan asɨzir kamɨn mughuriam baregh, egh a gifuegh navir aghuim an ikiam.
14 “Eghtɨ gumazitam Ikiavɨra Itir God bagh kuarazimɨn ofan bar isia mɨghɨrizim damusɨ, a kuarazir me kamaghɨn dɨborim, bunbam a inigh ofa gamir gumazim bagh mangɨ. 15 Eghtɨ ofa gamir gumazim kuarazir bunbam inigh ofa gamir dakozimɨn mangɨ, egh an fɨrim ruivightɨ an aremegh. Egh a bunbamɨn dapanim asigh, egh ofa gamir dakozimɨn a tuaghtɨ avim an isi mangɨtɨ a bar mɨghɨrightɨ, averenir kɨnim otogh. Egh a bunbam ruivightɨ an ghuzim ofa gamir dakozimɨn mɨriam girɨ. 16 Egh a bunbamɨn arɨziba asigh, an forivtarir dagheba itim isɨ, aruem anadi naghɨn, danganir me ofa gamir dakozimɨn avereniba arɨzi naghɨn anetɨgh. 17 Egh gɨn ofa gamir gumazim bunbamɨn avɨzimningɨn suiragh, an namnam abɨkigh, egh an avɨzimning bar aning asian markɨ. Egh aneteghtɨ, avim bar an isi mangɨtɨ a bar mɨghɨrigh, averenir kɨnimɨn otogh. A kamaghɨn damutɨ, Ikiavɨra Itir God ofan bar isi mɨghɨramimɨn kuarazir kamɨn mughuriam baregh, egh a gifuegh navir aghuim an ikiam.”