Esra Osirizir Akɨnafarim
O
Esra
Akar faragha zuim
Akɨnafarir Esra osirizim, a Judan Atrivibar 2 Eghaghaniba uam adagh ivɨragha, eghaghanir maba uam ada osiri. 2 Eghaghanibar Akɨnafarimɨn aven, e gari, osɨmtɨziba Israelia bativizɨ, men avɨrim ghua Babilonɨn kantrin kalabusɨn iti. Ezɨ Godɨn Dɨpenir Jerusalemɨn itim ko Jerusalemɨn nguibar ekiam uabɨ bar ikuvigha iti. Ezɨ Ezran Akɨnafarimɨn, Judan marazi Babilonɨn kalabus ategha uamategha uan nguazimɨn Judan Distrighɨn ize. Egha me ua Godɨn Dɨpenir igiam Jerusalemɨn an ingari.
Esran Akɨnafarimɨn aven, an akuar pumuning ko mɨkezim iti.
1. Persian Atrivim Sairus mɨkemezɨ, Judan marazi faragha Babilonɨn kalabus ategha uamategha Judan Distrighɨn ize (Sapta 1--2).
2. Judaba ua Godɨn Dɨpenimɨn ingarigha, nɨmɨra nɨmɨra ua Godɨn ziam fer arazibar gɨn zui (Sapta 3--6).
3. Ezɨ azenir maba gɨvazɨ, Judan marazi uamategha Jerusalemɨn izezɨ, Esra men gumazir dapanimɨn iti. Esra Godɨn Arazibagh fofozir gumazir mam. Egha Godɨn ziam fer arazibar gɨn mangɨva, an apengan ikɨva, deragh dapiasa me mɨgei (Sapta 7--10).
Israelia uamategha
Juda ko Jerusalemɨn izi
1
(Sapta 1--2)
Atrivim Sairus ghaze, Judaba uamategh uan nguazimɨn mangam
(2 Eghaghaniba 36:22-23)
Jeremaia 25:11-14; 29:10Sairus kantri Persian atrivimɨn itir dughiamɨn, an azenir faraghavɨra zuimɨn, Ikiavɨra Itir God, akam inigha izir gumazim Jeremaia mɨkemezir akam damightɨ, a guizɨn otivasa, Sairusɨn nɨghnɨzim fezɨ, an akar kam osirigha, a isa nguazir an ativagha gariba bagha bar da amangi. Eghtɨ akar kam nguazir an ativaziba bar dar mangɨtɨ, gumazir akar kam inigha zuiba, gumazamiziba bagh a dɨponam.
Aisaia 44:28Kar Persian Atrivim Sairusɨn mɨgɨrɨgɨam, “Ikiavɨra Itir God, a Godɨn uan Nguibamɨn itim, a nguazimɨn itir kantriba bar na ganɨngizɨ, kɨ dagh atifa. Egha Judan Distrighɨn aven Jerusalemɨn nguibar ekiamɨn, uan Dɨpenimɨn ingarasa na amɨsefe. Eghtɨ gumazir manaba ian tongɨn ikɨ, God me ko ikɨtɨ, me ateghtɨ, me Jerusalemɨn mavanang Ikiavɨra Itir Godɨn Dɨpenimɨn ingar. A Israelian God, egha Jerusalemɨn itir God. Eghtɨ danganir manabar itir Israelian varazira, ia bar moghɨra men akuragh bizir aghuiba me danɨngtɨ, me da inigh mangɨ. Ia silva ko gol, dagheba, asɨziba, ingangarir biziba, ko bizir me Godɨn Dɨpenimɨn ofa damuamin taba, uan ifongiamɨn gɨn mangɨ da isɨ pura me danɨng. Kar Godɨn Dɨpenir Jerusalemɨn nguibamɨn ikiamim.”
Ezɨ Judan anabam ko Benjaminɨn anabamɨn adarazir gumazir dapaniba, ko ofa gamir gumaziba ko Livain anabamɨn adarasi, me gumazamizir God men duaba fezɨ me uamategh Jerusalemɨn mangasa ifongeziba, bar dɨkavigha, Ikiavɨra Itir Godɨn Dɨpenim uam an ingarsɨ mangasava ami. Ezɨ men boroghɨn itir darasi, men akurvagha silvan itarir ekiaba ko gol ko dagheba me ganɨngi. Egha uaghan bizir aghuir ivezim bar pɨn koziba sara me ganɨngi. Egha Godɨn Dɨpenimɨn ofa damuamin asɨziba sara pura me ganɨngi. Egha biziba aterir asɨziba sara uaghan pura me ganɨngi. Ezɨ Atrivim Sairus uaghan, Ikiavɨra Itir Godɨn Dɨpenimɨn itir itarir aghuiba ko, itarir dɨpam apiba sara me ganɨngi. Itariba ko itarir dɨpam apiba, Atrivim Nebukatnesar fomɨra ghua Israelia ko mɨsogha me abɨragha Jerusalemɨn da inigha izegha, da isa uan asebar dɨpenim gatɨ. Persian Atrivim Sairus datɨrɨghɨn bizir kaba isava Mitredat ganɨngi, an atrivimɨn dagɨar dɨpenimɨn garir gumazim. Ezɨ Mitredat da mengegha da isa Sesbasar ganɨngi, a Judan anabamɨn gumazir dapanir bar ekiam.
9-10 Bizir kabar dɨbobonim a kamakɨn: 30plan golɨn itarir ofa damuamiba, ko 1,000plan silvan itarir ofa damuamiba, ko 29plan itarir igharaziba, ko 30plan golɨn itarir muziariba, ko 410plan silvan itarir muziariba, ko 1,000plan itariba ko dɨpaba apir itarir guar igharaziba.* Ves 9 ko 10ɨn aven, Hibrun akam deragha mɨgɨrɨgɨar kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ.
11 Gol ko silvan itarir kaba, bar moghɨra dar dɨbobonim 5,400ɨn tu. Ezɨ Sesbasar bizir kaba inigha, Israelian igharaziba ko Babilonɨn nguibar ekiam ategha Jerusalemɨn zui.

1:1: Jeremaia 25:11-14; 29:10

1:2: Aisaia 44:28

*1:9-10: Ves 9 ko 10ɨn aven, Hibrun akam deragha mɨgɨrɨgɨar kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ.