10
Me God gɨfozir puvatɨzir amizibar ikian koghamin arazimɨn akam akɨri
Egha Esra, Godɨn Dɨpenimɨn tiar akamɨn boroghɨn ikia nguazir kamɨn guivibar ikiamin arazimɨn osemegha, God ko mɨgɨa nguazimɨn uabɨ ekunigha irɨghav ikia azia arazir kurar kabar gun mɨgɨavɨra iti. Ezɨ Israelian gumaziba ko amiziba, ko borir bar avɨrim, bar izava anekɨarugha uaghan puvɨrama aziava arai. Ezɨ Sekania, a Jehielɨn otarim, egha Elamɨn ikɨzimɨn mav, a iza kamaghɨn Esra mɨgei, “Bar guizbangɨra, e Godɨn akam batuegha God gɨfozir puvatɨzir amizibar iti. Ezɨ tuavir mam iti, eghtɨ Israelian gumazamiziba tɨghar ua nɨghnɨzir gavgavim Godɨn ikiam. E datɨrɨghɨn uan God ko akar gavgavim akɨrigh mɨkɨm suam, e uan amuir en gɨn zuir kaba ko men boriba, isɨ ua me amangightɨ, me ua uan nguibabar mangam. Nɨ ko gumazir Godɨn Akar Gavgavibar apengan itir igharaziba, ia e mɨkɨm. Eghtɨ Godɨn Araziba manmaghɨn damusɨ e mɨkɨmtɨ, e a damuam. Nɨ dɨkavigh tugh, kar nɨn ingangarir nɨ damuamim. E nɨ ko navir vamɨra ikia nɨn gɨrakɨrangɨn iti. Eghtɨ nɨ gavgavigh a damu.”
Kamaghɨn amizɨ, Esra dɨkavigha ofa gamir gumazibar, gumazir dapaniba ko Livaiba ko Israelia mɨkeme, eghtɨ me Sekania mɨkemezɨ moghɨn, akar dɨkɨrɨzim God ko a damuam. Egha me akar kam akɨri. Ezɨ Esra Godɨn Dɨpenimɨn tiar akam ategha Eliasipɨn otarim, Jehohanan itir danganimɨn ghugha, dɨmagarir kamɨn aziava, Israelian kalabus ategha ua izezibar arazir kurar kam gɨnɨghnɨgha, daghetam ko dɨpatam amezir puvatɨ.
Ezɨ me akam amadagha ghaze, Juda ko Jerusalemɨn itir kalabus ategha ua izezir gumaziba, me bar izɨ Jerusalemɨn uari akufagh. Ezɨ gumazir dapaniba ko ingangaribar garir gumaziba akar gavgavim me ganɨga ghaze, dughiar 3pla tɨghar otogh gɨvamimɨn, ia bar izɨ. Eghtɨ gumazitam izeghan koghtɨ, e an biziba a dama da iniam. Egh Israelian gumazamizibar tongɨn a batuegham.
Ezɨ 3plan dughiar kaba otogha gɨfa. Kar iakɨnir namba 9ɨn, an aruer namba 20, Judan anabamɨn gumazamiziba ko Benjaminɨn anabamɨn gumazamiziba bar iza Jerusalemɨn otifi. Egha me Godɨn Dɨpenimɨn boroghɨn uari akuvamin danganimɨn apia. Ezɨ maburan amozim arɨki. Me osɨmtɨzir kamɨn mɨgɨrɨgɨaba baraghasa nɨghnɨgha atiatia itima, amozim iza mamaghɨra iti, ezɨ me arugharugha nɨsi.
10 Ezɨ ofa gamir gumazim Esra dɨkavigha tugha kamaghɨn me mɨgei, “Ia nguazir kamɨn ikɨzibar amizir God gɨfozir puvatɨzibar iti, ezɨ arazir kamɨn, ia Godɨn akam batoke. Egha Israelian arazir kuram osɨmtɨzim gamima, a bar ekefe. 11 Ia oragh. Ia datɨrɨghɨn, uan arazir kurabar gun Ikiavɨra Itir Godɨn mɨkɨm, a ian inazir afeziabar God. Egh a ifongezir arazibara ia dar amu. Egh en nguazimɨn itir ikɨzibar gumazamiziba ko poghan markɨ. Egh uaghan God gɨfozir puvatɨzir amizir ia itiba batokegh.”
12 Ezɨ gumazamizir kaba bar pamtemɨn kamaghɨn mɨgei, “Bar guizbangɨra! E nɨ mɨgei moghɨra damuam.”
13 Egha me uaghan kamaghɨn mɨgei, “En avɨrim bar ekefe. Ezɨ amozim uaghan ekevegha pamten izi, eghtɨ e purama azenimɨn kamagh mɨtivigh ikɨ akam akɨran kogham. Osɨmtɨzir e amizir kam, e aruer vamɨra o aruer pumuningɨn anekɨrighan koghan. En avɨrim, arazir kurar kam uaghan an aven ti. Ezɨ e zuamɨra uari akɨrighan kogham. 14 Ia en amamangatɨghtɨma, en gumazir dapanibara ikɨva e bagh osɨmtɨzir kam akɨr. Ia dughiataba amɨseveghtɨ, gumazir amizir God gɨfozir puvatɨzibar itiba, vaghvagha izɨtɨ, nguibaba vaghvagh men gumazir dapaniba ko jasba, me ko bizir kam akɨram. Eghtɨ tuavir kamɨn en Godɨn anɨngagharir kuram e ataghɨragham.” 15 Gumaziba bar mɨgɨrɨgɨar kamɨn amamangatɨzɨ, Asahelɨn otarim Jonatan, ko Tikvan otarim Jasea, aning aghua. Ezɨ Livain gumazim Sabetai koma Mesulam, aning uaghan aghuagha Jonatan koma Jasean nɨghnɨzim bagha gavgafi.
16 Ezɨ kalabus ategha izezir darasi, nɨghnɨzir kam gifonge. Ezɨ ofa gamir gumazim Esra, gumazir dapaniba amɨsevegha men ziaba osiri, me vaghvagha uan anababar ikɨzibar gumazir dapaniba. Ezɨ namba 10ɨn iakɨnimɨn, an aruer faragha zuimɨn, me apiagha osɨmtɨzir kamɨn garava a tuisɨsi. 17 Ezɨ iakɨnir 3plan gɨn, gumazir ikɨzir igharazibar amizibar itiba, me men osɨmtɨzir kaba akɨrigha gɨfa.
Amizir God gɨfozir puvatɨzibar pabar ziaba
18 Kar, ofa gamir gumazir God gɨfozir puvatɨzir amizibar itiba, men ziabar kara:
 
Masea ko Elieser ko Jarip ko Gedalia. Me Josuan ikɨzim. Ezɨ Josua Jehosadakɨn otarim. 19 Me uan amuiba batueghasa, akar gavgavim akɨri. Me kamaghɨn fo, me arazir kuramɨn osɨmtɨzim iti. Egha men osɨmtɨzim bangɨn me vaghvagha sipsipɨn apurir mam inigha Godɨn ofa gami, eghtɨ God men arazir kuramɨn osɨmtɨzim gɨn amadagham.
20 Ezɨ Hanani ko Sebadaia, aning Imerɨn ikɨzimɨn ovavir otarimning.
21 Ezɨ Harimɨn ovavir boribar marasi, men ziabar kara: Masea, Elaija, Semaia Jehiel koma Usia.
22 Ezɨ Pasurɨn ovavir boribar marasi, men ziabar kara: Elioenai, Masea, Ismael, Netanel, Josabat koma Elasa.
 
23 Kar Livain gumazir amizir God gɨfozir puvatɨzibar itibar ziaba:
 
Josabat, Simei, Kelaia, an ziar mam, Kelita, ko Petahia, Juda ko Elieser.
 
24 Ezɨ Godɨn Dɨpenimɨn onger akabar faragha zuir gumazibar mav, a God gɨfozir puvatɨzir amizimɨn iti, a Eliasip, a uabɨra.
 
Ezɨ Godɨn Dɨpenimɨn tiar akar ekiamɨn garir gumaziba, God gɨfozir puvatɨzir amizibar itiba, men ziabar kara: Salum, Telem ko Uri.
 
25 Ezɨ Israelian gumazir igharaziba, me God gɨfozir puvatɨzir amizibar iti, men ziabar kara:
 
Ramia, Isia, Malkia, Mijamin, ko Eleasar ezɨ mav Malkia ko Benaia, kar Parosɨn ikɨzimɨn ovavir boriba.
26 Ezɨ Matania, Sekaraia, Jehiel, Apdi, Jeremot ko Elaija. Kar Elamɨn ikɨzimɨn ovavir boriba.
27 Ezɨ Elioenai, Eliasip, Matania, Jeremot, Sabat, koma Asisa. Kar Satun ikɨzimɨn ovavir boriba.
28 Jehohanan, Hanania, Sabai, ko Atlai. Kar Bebain ikɨzimɨn ovavir boriba.
29 Mesulam, Maluk, Adaia, Jasup, Seal ko Jeremot. Kar Banin ikɨzimɨn ovavir boriba.
30 Atna, Kelal, Benaia, Masea, Matania, Besalel, Binui, ko Manase. Kar Pahatmoapɨn ikɨzimɨn ovavir boriba.
31-32 Elieser, Isiya, Malkia, Semaia, Simeon, Benjamin, Maluk, ko Semaria. Kar Harimɨn ikɨzimɨn ovavir boriba.
33 Matenai, Matata, Sabat, Elifelet, Jeremai, Manase, ko Simei. Kar Hasumɨn ikɨzimɨn ovavir boriba.
34-42 Madai, Amram, Uel, Benaia, Bedea, Keluhi, Vania, Meremot, Eliasip, Matania, Matenai, Jasu, Bani, Binui, Simei, Selemia, Natan, Adaia, Maknadebai, Sasai, Sarai, Asarel, ko Selemian. Semaria, Salum, Amaria, ko Josep. Kar Banin ikɨzimɨn ovavir boriba.
43 Jeiel, Matitia, Sabat, Sebina, Jadai, Joel, ko Benaia. Kar Nebon ikɨzimɨn ovavir boriba.
 
44 Gumazir kabanang, bar God gɨfozir puvatɨzir amiziba inigha dar iti, ezɨ amizir kabar marazi boriba bategha gɨfa. Ezɨ Israelian gumazir kaba uan amuiba ko borir kaba batoghezɨ, me uamategha uan nguibabar ghue.* Hibrun akam deragha mɨgɨrɨgɨar kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ.

*10:44: Hibrun akam deragha mɨgɨrɨgɨar kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ.