Nehemia Osirizir Akɨnafarim
O
Nehemia
Akar faragha zuim
Fomɨra, Nehemian Akɨnafarim, a Esran Akɨnafarir akuar mamɨn mɨn iti. Kamaghɨn amizɨ, akɨnafarir kam uaghan, Judan Atrivibar Eghaghanir Namba 2 uam a givɨragha, eghaghanir maba uam ada osiri. Nehemian Akɨnafarim akuar 3pla iti.
1. Persian atrivim, Judabar ganasa Nehemia amɨsefe, ezɨ Nehemia Jerusalemɨn ghugha, an dɨvazir bar mɨtiar gavgavim uam an ingarasa Judabar arira. Egha uaghan men dabirabim ko Godɨn ziam fer ingangariba akɨrava men akurvasi (Sapta 1--7).
2. Esra Godɨn Akar Gavgaviba dɨborima, gumazamiziba uan arazir kuraba aghuri (Sapta 8 ko 9).
3. Nehemia Jerusalem gativagha amizir bizibar eghaghanir igharaziba, da uaghan iti (Sapta 10--13).
Akɨnafarir kamɨn danganir avɨriba da Nehemian arazibagh eghari. A gumazir Ikiavɨra Itir Godɨn apengan ikia zurara a ko mɨgeim.
Nehemia ua Jerusalemɨn dɨvazir bar mɨtiar gavgavimɨn ingari
1
(Sapta 1--7)
Jerusalem ikuvighavɨra iti, ezɨ bizir kam bangɨn, Nehemia bar oseme
Eghaghanir kam, Hakalian otarim Nehemia an osiri.
Bar fomɨra Artaserksis atrivimɨn itima, an azenir 20ɨn aven, Kislevɨn iakɨnim oto. Ezɨ kɨ Nehemia kɨ Susan nguibar ekiamɨn iti, a gavmanɨn faragha zuir nguibar ekiam.* Iakɨnim Kislev, a Israelian iakɨnir namba 9, egha an en iakɨnimning Novemba ko Disemban otifi. Ezɨ dughiar kamɨn Hanani nan aveghbuar mam ko gumazir bɨzir maba, Judan kantrin ategha iza Susan nguibar ekiamɨn otifi. Ezɨ kɨ me batogha fofoghasa kamaghɨn men azara, Judan gumazamizir Babilonɨn kalabuziam ategha ghueziba, me ti Jerusalemɨn nguibamɨn otivigha deragha iti, o puvatɨ? Ezɨ Jerusalemɨn nguibam uaghan deragha iti, o puvatɨ?
Ezɨ me kamaghɨn mɨgei, “Puvatɨ. Gumazamizir Babilonɨn kalabus ategha uan nguazimɨn ghuezir varazira, me osɨmtɨzir ekiam iti. Ezɨ Ekiam gɨfozir puvatɨgha Jerusalemɨn boroghɨn itiba, me paza me gamizɨ me aghumsɨzir ekiam iti. Ezɨ Jerusalem avɨnizir dɨvazir bar mɨtiar gavgavim ikuvighavɨra iti. Ezɨ dɨvazir tiar akar avim fomɨra isiziba, da uaghan kamaghɨra iti. Jerusalemia dar ingarizir puvatɨ.”
Ezɨ kɨ akar kam baregha aperaghav ikia puv azi. Egha bar osemegha dughiar maba kɨ dagheba tagha, Godɨn Uan Nguibamɨn Itim ko mɨgɨavɨra iti. Egha kɨ kamaghɨn God ko mɨgei:
 
“O Ikiavɨra Itir Godɨn Uan Nguibamɨn Itim, nɨ gavgavir ekiam itima, gumazamiziba nɨn atiatia nɨn apengan iti. Nɨ Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavim e koma a gamua, an gɨn ghua, egh nɨ akar dɨkɨrɨzir kam ateghan kogham. Eghtɨ gumazamizir nɨ gifongegha nɨn Akar Gavgavibar gɨn zuiba, nɨ zurara bar men apangkuvavɨra iti. O God, kɨ nɨn ingangarir gumazim, arueba ko dɨmagariba kɨ Israelian akurvaghasa nɨn azangsɨsi, me nɨn ingangarir gumazamiziba. Kamagh amizɨ kɨ kamaghɨn ifonge, nɨ kuarim atɨgh deravɨra nan azangsɨzim baragh. Kɨ guizbangɨra kamaghɨn nɨn damazimɨn mɨgɨa ghaze, kɨ uan inazir afeziaba ko, arazir kuram gamigha gɨfa. Ezɨ erara pu. Puvatɨ, Israelian gumazamiziba bar uaghan arazir kuram gami. Godɨn Araziba 28:14; Daniel 9:5E nɨn damazimɨn arazir kuram gami. Fomɨra nɨ uan Akar Gavgaviba, ko arazir nɨ ifongeziba, ko bizir nɨ damuasa e mɨkemeziba, nɨ e bagha uan ingangarir gumazim Moses ganɨngi, ezɨ e datɨrɨghɨn dar gɨn zuir puvatɨ.
8-9  Ofa Gami 26:33; Godɨn Araziba 12:5; 30:1-5“Akar Gavgavir nɨ fomɨra isa Moses ganɨngizim, nɨ a gɨnɨghnɨgh, egh a gɨn amangan markɨ. Nɨ kamaghɨn mɨgɨa ghaze, ‘Ia Israelian gumazamiziba akɨrim na gasaraghtɨ, kɨ ia batueghtɨ, ia tintinibar mangɨ Kantrin Igharazibar Gumazamizibar tongɨn ikiam. Egh gɨn, dughiar ia saghon itir kantrin kamɨn, ia navibagh iragh ua na bagh izɨ nan akamɨn gɨn mangam. Eghtɨ kɨ nguazir ua bagha mɨsevezim, a nan ziam famin danganim, kɨ ian aku an mangam. Ia kantrin bar saghon itibar ikɨtɨ, kɨ ua ia inigh izam.’ E ua nɨ bagha ize, kamaghɨn kɨ nɨn azai, nɨ uan akar dɨkɨrɨzimɨn gɨn mangɨ en akurvagh.
10 “E Israelia nɨn ingangarir gumazamizibar mɨn iti. Egha e nɨn gumazamizibara. Nɨ uan gavgavir ekiamɨn, nɨ apanibar agharibar uam e inizɨ e ariaghirezir puvatɨ. 11 O Ekiam, e Israelia, e nɨn ingangarir gumazamiziba, e bar nɨ gifongegha egha nɨn ziam fe. Kɨ kamaghɨn ifonge, nɨ Israelian azangsɨziba baragh. Egh kɨ uaghan, kamaghɨn ifonge, nɨ nan azangsɨzim baragh, kɨ nɨn ingangarir gumazim. Kɨ mangɨ atrivimɨn ganamin dughiamɨn, nɨ atrivim damightɨ, a nan apangkuvigh egh nan akuragh.”
 
Kɨ atrivimɨn ingangarir gumazimɨn itir dughiamɨn, kɨ kamaghɨn God ko mɨgei. Nan ingangarim kamakɨn, kɨ atrivimɨn wainɨn dɨpamɨn gara a bagha a inigha izima an anepi.

*1:1: Iakɨnim Kislev, a Israelian iakɨnir namba 9, egha an en iakɨnimning Novemba ko Disemban otifi.

1:7: Godɨn Araziba 28:14; Daniel 9:5

1:8-9: Ofa Gami 26:33; Godɨn Araziba 12:5; 30:1-5