Bar Faraghavɨram Otivizir Bizibar Eghaghanim
O
Jenesis
Akar faragha zuim
Akɨnafarir kam bar faraghavɨram otivizir bizibar mɨngaribagh eghari. An overiam ko nguazimɨn mɨngarim geghara, egha uaghan gumazamizibar mɨngarim geghara, egha arazir kuraba ko osɨmtɨziba ko mɨzazir nguazir kamɨn itibagh eghari. A God uabɨ nguazir kamɨn gumazamiziba ko ingarasa tuavim amɨsevegha a geghari.
E akɨnafarir kam tuiragha an akuar pumuning gami.
1. Sapta 1--11. Akɨnafarir akuar kam, God overiam ko nguazimɨn ingari, egha a uaghan bar faraghavɨram otivizir bizibagh eghari, dughiar gumazamiziba otivizim. Adam ko Iv, ko Kein ko Abelɨn eghaghanim uaghan iti. Egha akɨnafarir akuar kam uaghan Noa ko aperiar nguazir kamɨn otozim ko Babelɨn taua geghari.
2. Sapta 12--50. Akɨnafarir akuar kam, a Israelian ovavibagh eghari.
Faragha itir ovavim, Abraham. Abraham bar Godɨn ifongiamɨn apengan iti, egha a gumazamizir nɨghnɨzir gavgavim Godɨn itibar nedazimɨn ababanim gami. Akɨnafarir akuar kam uaghan Aisak ko an borim Jekop, ko an 12plan otaribagh eghari. Ezɨ gumazir kam Jekop, an ziar mam Israel, egha an 12plan otarir kaba me Israelɨn 12plan anababagh amizɨ da otifi. Ezɨ akɨnafarir akuar kamɨn saptan avɨriba, da Josep geghari, a Jekopɨn otarir mam. Bizir otivizir kaba Israelia gamizɨ, me ghua Isipɨn kantrin iti. Akɨnafarir kam deravɨra dar gun mɨgei.
Ezɨ gumazamizibar eghaghanir avɨrim akɨnafarir kamɨn aven iti. Ezɨ bizir ekiar bar faragha itim, akɨnafarir kam a mɨgei, kar God uabɨ amizir biziba. God uabɨ faragha biziba bar dar ingari, egha gɨn gumazamiziba arazir kurabagh amima God fofozim me ganɨga bar me gasɨghasɨki. Egha Noan adarazi ataghizɨ me iti. Egha ua gɨn, God Abraham amɨsevegha, Abraham ko an ovavir boriba deragh me damuasa akar dɨkɨrɨzim gami.
Akɨnafarir kam a God gegharavɨra iti. A gumazamizibar afeziamra, a men araziba tuisɨgha, gumazamizir arazir kurabagh amibagh asɨghasɨsi. Egha a deraghavɨra gumazamizir bar an apengan itiba, me gativagha men gari. Akɨnafarir kam a gumazamizir fomɨra itibar nɨghnɨzir gavgavim geghari, eghtɨ gɨn izi darasi, me uaghan an osiziribar ponɨva nɨghnɨzir gavgavim ikiam.
God bizibagh amizɨ da bar otifi
1
(Sapta 1--2)
God bizibagh amizɨ da bar otivizir eghaghanim
Aisaia 44:24; Jon 1:1; 1:3; Hibru 1:10Bar faraghavɨra God overiam ko nguazimɨn ingarigha aningɨn itir biziba bar dagh amizɨma, da otifi. Faragha zuir dughiar kam, nguazim e datɨrɨghɨn iti moghɨn garir pu. Puvatɨ. A bar pura ikia egha an ganganim ighara. Mɨtater dafam ongarir ekiaba avarazɨma, Godɨn Duam pura dɨpam gisɨn arui.
2 Korin 4:6Ezɨ God kamaghɨn mɨgei, “Angazangarim otogh.” Ezɨ angazangarim oto. Ezɨ God angazangarimɨn gari, a derazɨma, a bar akonge. Egha mɨtatem ko angazangarim tuira. Egha angazangarim ziar kam, “Aruem,” a gatɨ. Egha mɨtatem ziar kam, “Dɨmagarim,” a gatɨ. Ezɨ amɨnim pɨrigha ua tirazɨma, kar dughiar bar faraghavɨra zuim.
6-7  2 Pita 3:5Egha gɨn God kamaghɨn mɨgei, “Avavetam otogh dɨpam avɨnightɨ, dɨpam akuar pumuningɨn ikɨ.” Ezɨ avaver kam oto. God avaver kam gamizɨma, a dɨpar pɨn itim ko apengan itim abɨki. Egha God avaver kamɨn ziam, “Overiam,” a gatɨ. Ezɨ amɨnim pɨrigha ua tirazɨma, kar dughiar namba 2.
Egha gɨn God kamaghɨn mɨgei, “Dɨpar overiamɨn apengan itim sɨvagh mangɨ danganir vamɨran uabɨ akuvaghtɨ, nguazir mɨsɨngizim otogh.” Ezɨ nguazir mɨsɨngizim oto. 10 Ezɨ God nguazir mɨsɨngizir kam ziam, “Nguazim,” a gatɨ. Egha dɨpar danganir igharazimɨn uari akuvaziba, a ziam, “Ongariba,” dagh atɨ. Egha God bizir kabar gari da bar derazɨma, a bar akonge. 11 Egha gɨn God kamaghɨn mɨgei, “Nguazim, temer guar avɨriba ko nguazimɨn aver beniba ko dagheba a gisɨn aghung.” Ezɨ bizir kaba otifi. 12 Ezɨ temer ber guar avɨriba ko benir nguazimɨn aveba ko dagher apiba bar nguazimɨn vaghvagha aghui moghɨn aghua, egha da be moghɨn be. Ezɨ God bizir kabar garima da derazɨma, a bar akonge. 13 Ezɨ amɨnim pɨrigha ua tirazɨma, kar dughiar namba 3.
14 Egha gɨn God kamaghɨn mɨgei, “Angazangariba overiamɨn otifigh, aruem ko dɨmagarim abɨkigh. Eghtɨ dughiaba ko azeniba ikɨtɨ, me angazangarir kabar ganɨva dughiabagh fogham. 15 Eghtɨ angazangarir kaba otivigh angazangarim nguazim danɨngam.” Ezɨ angazangariba otifi. 16 Egha God angazangarir ekiar pumuning gamizɨma aning oto. Angazangarir ekiam, an aruem, egha isiragha gara aruemɨn angazangarim anɨdi. Ezɨ dozim, a iakɨnim, a isiragha dɨmagarimɨn angazangarim anɨdi. Egha God mɨkovezibagh amizɨ da otifi. 17 Egha God nguazim angazangarim a danɨngasa, angazangarir kaba overiamɨn da arɨki. 18 Egha aruem isiragh ganamin dughiam atɨgha, uaghan dɨmagarim otivamin dughiam atɨ, eghtɨ aruem ko dɨmagarim deravɨra uaning abɨgham. Ezɨ God bizir kabar gari da derazɨma, a bar akonge. 19 Ezɨ amɨnim pɨrigha ua tirazɨma, kar dughiar namba 4.
20 Egha gɨn God kamaghɨn mɨgei, “Ongarimɨn aven, bizir angamɨra itir avɨriba an ikɨva a gizɨvagham. Eghtɨ kuaraziba otivigh overiamɨn pɨn tintinibar mɨghɨ.” 21 Ezɨ God ongarimɨn osirir dafaba ko kuruzir dafabar ingarizɨ da otifi, ongarimɨn itir bizir guar avɨriba, ko kuarazir guar avɨriba uaghan, vaghvagha gari moghɨra gari. Ezɨ God bizir kabar gari da derazɨma, a bar akonge. 22 Egha bizir kaba deraghasa, God mɨgɨrɨgɨar aghuir kam dagh ami, “Ia ongarimɨn itir bizir guar avɨriba, ia avɨrasemegh, ongarim bar a gizɨfagh. Eghtɨ ia kuaraziba, ia nguazimɨn bar avɨrasemegh.” 23 Ezɨ amɨnim pɨrigha ua tirazɨma kar dughiar namba 5.
24 Egha gɨn God kamaghɨn mɨgei, “Nguazim bizir angamɨra itir guar avɨribar amutɨ da vaghvagha gari moghɨram an otiv. Egh nguibamɨn itir asɨziba ko, ruarimɨn itir asɨzir ekiaba ko doziba sara damutɨ da otiv.” Ezɨ asɨziba otifi. 25 God nguibamɨn asɨzir guar avɨriba ko ruarimɨn asɨzir ekiaba ko dozibar ingarizɨ, da vaghvagha gari moghɨra otifi. Ezɨ God bizir kabar gari da derazɨma, a bar akonge.
26  Jenesis 5:1; 9:6; Onger Akaba 100:3; 1 Korin 11:7; Efesus 4:24Egha God kamaghɨn mɨgɨa ghaze, “Datɨrɨghɨn e gumaziba ko amizibar ingarightɨ me en mɨrara ganam. Egh e me atɨghtɨ, me en mɨn ikɨ, ongarimɨn itir osiriba ko, overiamɨn itir kuaraziba ko, asɨzir guar avɨriba ko nguazimɨn itir biziba bar, me dar gan dagh ativagham.” 27  Matyu 19:4; Mak 10:6 Jenesis 5:1-2Egha God gumazamizibar ingarizɨ, me Godɨn mɨrara gari. God me gamizɨma, me an nedazimɨn mɨn oto. A me gamizɨma, men marazi gumazibar mɨn otivizɨ, marazi amizibar mɨn otifi.
28 Ezɨ God me deraghasa, mɨgɨrɨgɨar aghuim me gamua kamaghɨn mɨgei, “Ia avɨrasemegh mangɨ nguazir oteviba bar dar apiagh egh bizir nguazimɨn itiba bar dar gan. Kɨ osiriba ko, kuaraziba ko, nguazimɨn itir asɨzir guar avɨriba ian dafarim darɨgham.”
29 Egha God mɨgɨa ghaze, “Kɨ nguazir kamɨn itir dagheba batamin temeba, ko nguazimɨn aven otivir dagher avɨriba, kɨ bar da ia ganɨdi. Eghtɨ ia bizir kabar dagheba iniam. 30 Egha ter afarir gariba kɨ daghebar mɨn, da isa angamɨra itir asɨziba bar, dagh anɨdi, eghtɨ da dar amam. Kar, nguibamɨn itir asɨziba ko ruarimɨn itir asɨzir ekiaba ko doziba ko, overiamɨn itir kuaraziba bar.” Ezɨ bizir kaba God mɨkemezɨ moghɨrama otifi. 31 Ezɨ God bizir kaba bar dar gari da bar derazɨma, a bar akonge. Ezɨ amɨnim pɨrigha ua tirazɨma, kar dughiar namba 6.

1:1: Aisaia 44:24; Jon 1:1; 1:3; Hibru 1:10

1:3: 2 Korin 4:6

1:6-7: 2 Pita 3:5

1:26: Jenesis 5:1; 9:6; Onger Akaba 100:3; 1 Korin 11:7; Efesus 4:24

1:27: Matyu 19:4; Mak 10:6

1:27: Jenesis 5:1-2