2
Ezɨ arazir kamra, God overiam ko nguazim ko aningɨn itir bizir avɨribar ingari. Hibru 4:4; 4:10 Ua Me Ini 20:11Ezɨ aruer namba 7ɨn, God garima an ingangariba bar gɨvazɨ, a dughiar kamɨn avughse. Ezɨ God dughiar namba 7 gɨnɨghnɨgha deragh a damuasa ghaze, kar an dughiamra. Egha akar gavgavim arɨgha dughiar namba 7ɨn anogorogha ghaze, a biziba bar dar ingari, egha dughiar kamɨn avughse, ezɨ kamaghɨn wighɨn vamɨran vaghvagha dar namba 7ɨn dughiaba, kar an dughiar ekiaba. Ezɨ arazir God overiam ko nguazim ko biziba bar dagh amizɨ da otivizir eghaghanir kam, a kamaghɨra ghu.
Ikiavɨra Itir God
Idenɨn Azenimɨn ingari
Dughiar kam, Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgavim overiam ko nguazim gamizɨma aning otozɨma, an amozim amadazɨma a izir puvatɨ. Ezɨ nguazimɨn azenimɨn ingaramin gumazamiziba puvatɨ. Kamaghɨn, graziba ko temeba tɨghar nguazimɨn otivam. Ezɨ guizbangɨra amozim izir puvatɨzɨ, dɨpam nguazimɨn averiamɨn ikiava otiva iza nguazim bar a gizɨfa.
Jenesis 3:19; Jop 33:4; Onger Akaba 103:14; Fofozir Gumazim 12:7; Aisaia 64:8; 1 Korin 15:45Egha gɨn Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgavim nguazim inigha gumazir mamɨn ingari. Egha uan ikɨrɨmɨrir angamɨra itim anɨdir amɨnim isa, gumazimɨn atinimɨn a giverezɨma, an an aven ghu, ezɨ gumazim angamɨra iti. Egha Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgavim azenir mam aruem anadi naghɨn an ingarizɨ a Idenɨn nguazimɨn iti. Egha azenir kamɨn gumazir kam atɨzɨma, a iti. Akar Mogomem 2:7; 22:2; 22:14Ezɨ Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgavim temer guar avɨribagha amizɨ da nguazimɨn otivigha, dar ovɨziba daghemɨn bar dera. Temer kabar ganganim bar moghɨra dera. Azenir kamɨn torimra temer mam iti, a ikɨrɨmɨrir zurara itim anɨdir temem. Ezɨ temer igharazir mam uaghan iti, kar temer nɨghnɨzir aghuim anɨngtɨ gumazamiziba arazir aghuim ko arazir kuram gɨfoghamim.
10 Ezɨ faner mam dɨpam Idenɨn Azenim danɨngasava oto. Dɨpar kam 4plan aguabar bɨaghire. 11-12 Ezɨ faner faragha zuimɨn ziam Pison, a kantri Havilan aven dɨpɨragharui. Kantri Havila golɨn bar aghuim iti. Egha temer borer mughuriar aghuim zuir mam iti. Egha a dagɨar aghuir mam itima, an ivezim bar pɨn iti. Me kamagh a dɨbori, kanilian. 13 Ezɨ faner namba 2ɨn ziam Gihon, a kantri Kusɨn ghua an aven dɨpɨragharui. 14 Ezɨ namba 3ɨn fanemɨn ziam Taigris, an aruem anadi naghɨn kantri Asirian aven iti. Ezɨ namba 4ɨn fanemɨn ziam a Yufretis.
15 Ezɨ Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgavim kamaghɨn ifonge, gumazir a ingarizir kam Idenɨn Azenimɨn ikɨ an ingar an ganam. Kamaghɨn, ana isa azenir kamɨn anetɨ. 16 Egha Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgavim kamaghɨn gumazim mɨgɨa ghaze, “Nɨ azenir kamɨn itir temeba bar dar ovɨzibar amɨ. 17 Egh nɨ, temer fofozir arazir aghuim ko arazir kuram anɨdim, an ovɨzim aman bar markɨ. Nɨ anemegh, zuamɨram ovegham.”
18 Egha Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgavim mɨgɨa ghaze, “Gumazir kam uabɨra iti, kamaghɨn derazir puvatɨ. Kɨ a bagh roroatamɨn ingarightɨ an an mɨn ikɨ an akurvagham.” 19-20 Egha Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgavim nguazim inigha, ruarimɨn itir asɨziba ko overiamɨn itir kuaraziba bar dar ingari. Egha kamaghɨn foghasa, gumazir kam ziar manaba asɨziba ko kuaraziba vaghvagh dar arɨgham. Kamaghɨn, an asɨziba ko kuaraziba gumazim bagha da inigha zui. Ezɨ gumazim ziaba isa asɨziba ko kuaraziba vaghvagha me garɨghizɨ, dar ziaba kamaghɨra iti. Gumazim asɨzir nguibamɨn itiba ko, ruarimɨn itiba ko, kuarazir overiamɨn itiba, ziaba vaghvagha dagh arɨsi. Ezɨ guizbangɨra asɨzir kabar tongɨn, tam Adamɨn akuraghamin roroatam bar itir puvatɨ.* Hibrun akamɨn, ziar kam “Adam,” an mɨngarimra kara, “Gumazim.”
21 Kamaghɨn Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgavim gumazim gamizɨ, an akuava ongani. Egha gumazim akuavɨra itima, a gumazimɨn ivir agharir mam inigha an danganimɨn uam an inim a dukua. 22 Egha Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgavim agharir a gumazimɨn inizimɨn amizir mamɨn ingari, egha gɨn amizim inigha gumazim bagha zui. 23 Ezɨ gumazim amizimɨn ganigha mɨgɨa ghaze:
 
“Ame! Datɨrɨghɨn, kar guizbangɨra nan roroam.
An agharim, kar nan agharim,
ezɨ an tuzim, kar nan tuzim.
Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgavim nan agharimɨn an ingarizɨ,
kɨ datɨrɨghɨn kamagh a dɨponam,
‘Amizim.’ ” Adam garima, Iv an mɨrara gari, ezɨ a ziam, “amizim,” a gatɨ. Hibrun akam akar kam, “amizim,” “gumazim,” ko aning magh ghu.
 
24  Matyu 19:5; Mak 10:7-8; 1 Korin 6:16; Efesus 5:31Kamaghɨn, gumazim uan ameboghfeziaba ategh mangɨ, uan amuim ko aning uaningɨn porogham. Egh aning inivafɨzir vamɨram otogham.
25 Ezɨ gumazim uan amuim ko, aning bibiamra ikia, egha aghumsɨzir puvatɨ.

2:2: Hibru 4:4; 4:10

2:2: Ua Me Ini 20:11

2:7: Jenesis 3:19; Jop 33:4; Onger Akaba 103:14; Fofozir Gumazim 12:7; Aisaia 64:8; 1 Korin 15:45

2:9: Akar Mogomem 2:7; 22:2; 22:14

*2:19-20: Hibrun akamɨn, ziar kam “Adam,” an mɨngarimra kara, “Gumazim.”

2:23: Adam garima, Iv an mɨrara gari, ezɨ a ziam, “amizim,” a gatɨ. Hibrun akam akar kam, “amizim,” “gumazim,” ko aning magh ghu.

2:24: Matyu 19:5; Mak 10:7-8; 1 Korin 6:16; Efesus 5:31