Adam ko Iv ko
aningɨn adarazir eghaghanim
3
(Sapta 3--5)
Gumazim ko amizim Godɨn akam batoke
Akar Mogomem 12:9; 20:2Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgavim asɨziba bar adar ingari, ezɨ kuruzimra, an akar asuiba ko akar ifavaribagh amuava, arazir kamɨn asɨzir igharaziba bar dagh afira. Egha kuruzim kamaghɨn amizimɨn azara, “God ti azenir kamɨn itir iter ovɨziba bar dar aman guan anogoroke?”
Ezɨ amizim kamaghɨn an akam ikaragha ghaze, “Ga azenir kamɨn itir ter ovɨzibar amam. Ezɨ iter bar vamɨran azenimɨn torimɨn tughav itimra, Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgavim, an ovɨzitam aman bar gan anogoroke. A kamaghɨn ga mɨgɨa ghaze, ‘Gua bar iter kamɨn ovɨzitam aman markɨ, egh uaghan an suighan markɨ. Gua kamagh damigh ovegham.’ ”
Ezɨ kuruzim kamaghɨn amizim mɨgei, “Puvatɨ. Gua oveghan kogham. Gua iter kamɨn ovɨzim amegh, guan damaziba kuighirɨghtɨma gua arazir aghuiba ko arazir kurabagh foghfogh, egh Godɨn mɨraram otogham. God bizir kam gɨfogha iter kamɨn ovɨzim aman guan anogoroke.”
Ezɨ amizim iter kamɨn ovɨzimɨn gari, an ganganim bar deragha damamin dagher aghuiba an iti. Ezɨ amizim kamaghɨn nɨghnɨsi, “Kamaghɨn deragham, kɨ iter kamɨn ovɨzim amegh egh fofozir aghuir kaba iniam.” Kamaghɨn, amizim iter kamɨn ovɨzir mam inigha aneme. Dughiar kam an pam a ko iti, ezɨ amizim temer ovɨzir maba isa uan pam ganɨngizɨ, an pam uaghan da ame. Ezɨ aningɨn damazimning kuaghirezɨma aning uaningɨn gari, aning bibiamra iti. Kamaghɨn aning fighɨn iter afariba isa inibar mɨn da isamigha, uan mɨkarzimning avara.
Ezɨ guaratɨzir orangtɨzimɨn, aning orazima Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgavim, an azenir kamɨn arua izi, ezɨ aning temebar tongɨn modo. Ezɨ Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgavim gumazimɨn dɨa ghaze, “Nɨ managh iti?”
10 Ezɨ gumazim an akam ikaragha kamaghɨn mɨgei, “Kɨ bibiamra iti. Kɨ nɨ barazi, nɨ azenir kamɨn arua izi, kamaghɨn kɨ atiatigha modo.”
11 Ezɨ God an azara, “Nɨ manmaghɨra fo, nɨ bibiamra iti? Tina nɨ mɨkeme? Nɨ, iter ovɨzir kɨ gua daman anogoroghezir kam, nɨ ti an ovɨzitam anemeghama?”
12 Ezɨ gumazim a ikaragha kamaghɨn mɨgei, “Amizir nan roroamɨn mɨn ikiamin nɨ na ganɨngizim, anarɨra iter kamɨn ovɨzir mam na ganɨngizɨ, kɨ aneme.”
13  2 Korin 11:3; 1 Timoti 2:14Ezɨ Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgavim kamagh amizimɨn azara, “Nɨ manmaghsuavɨra bizir kam gami?”
Ezɨ amizim an akam ikaragha ghaze, “Kuruzim na gifarazɨ, kɨ iter kamɨn ovɨzir kam ame.”
God akar gavgavim gumazim ko amizim ko kuruzim ganɨngi
14 Ezɨ Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgavim kamaghɨn kuruzim mɨgei, “Nɨ arazir kurar kam a gamizɨ, kɨ datɨrɨghɨn nɨ abɨnamin akar gavgavim iti. Nɨ osɨmtɨzir bar ekiam ikiam. Osɨmtɨzir nɨ iniamim, an osɨmtɨzir asɨzir igharaziba iniamim gafiragham. Egh nɨ zurara uan navimɨn nguazimɨn davarva, nguazimɨn mɨnezibar amɨ ikiam. 15 Egh kɨ nɨ damightɨ nɨ amizimɨn apanimɨn ikɨtɨ, amizim nɨ apanimɨn ikiam. Eghtɨ kɨ nɨn ovavir boribar amightɨ, me amizimɨn ovavir boribar apanimɨn ikiam. Egh an ovavir borir mam nɨn dapanim dɨkaragham, eghtɨ nɨ an dagarir gɨnkevim giviam.”* Fofozir gumazir maba ghaze, Krais a Satanɨn gavgavim abɨnam, eghtɨ Satan an adarazi ko apanim damuam. Kar an akar isɨn zuim. Nɨ Akar Mogomem 12:17ɨn gan.
16 Ezɨ God kamaghɨn amizim mɨgei, “Nɨ navim asangamin dughiamɨn, kɨ osɨmtɨzim nɨ danɨngam. Egh nɨ borim batamin dughiam, nɨ mɨzazir dafamra iniam. Egh nɨ uan pam gifueghɨvɨra ikɨtɨ, a nɨ gativagh nɨn ganvɨra ikiam.”
17  Hibru 6:8Egha God kamaghɨn Adam mɨgei, “Nɨ uan amuimɨn akam baregha, temer ovɨzir nɨ daman kɨ nɨn anogoroghezim ame. Kamaghɨn nɨ amizir arazir kam bangɨn, kɨ datɨrɨghɨn nguazim gasɨghasightɨ, dagheba deragh an otivan kogham. Egh nɨ zurara nguazir kamɨn ikiamin dughiamɨn, nɨ dagheba deragh otivsɨ, ingangarir dafabara nguazimɨn dar amuam. 18-19 Eghtɨ benir ataghatariba ko benir kuraba otiv, nɨn azenimɨn aghung anevaragham. Egh nɨ dagheba inisɨ, ingangarir ekiabar amutɨ, doriba nɨn agham. Egh nɨ zurara kamaghɨra puvɨra ingar mangɨ, ovegh uamategh nguazimɨn mangam. Guizbangɨra, kɨ nguazimɨn nɨn ingari, ezɨ nɨ uamategh nguazimɨn mangam.”
20 Ezɨ gumazim kamaghɨn nɨghnɨsi, an amuim, gumazamiziba bar men ovavir amizimɨn otogham. Kamaghɨn, a ziam, “Iv,” a gatɨ. Hibrun akamɨn ziar kam, “Iv,” an mɨngarim mong kamaghɨn ghu, “Gumazamiziba ko bizir angamɨra itibar amebam.” 21 Ezɨ gɨn Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgavim asɨzimɨn inim inigha korotiamningɨn ingari, egha Adam uan amuim ko aning ganɨngizɨ, aning da aghui.
God Adam ko Iv Idenɨn Azenimɨn aning batoke
22  Akar Mogomem 22:14Egha gɨn Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgavim ghaze, “Gumazim arazir aghuim ko arazir kuramɨn fofozim ikia, en mɨraram oto. Egh e aneteghtɨ a temer ikɨrɨmɨrir zurara itim anɨdim boroghɨn mangan kogham. E fo, a temer kamɨn ovɨzitam ramegh ikɨrɨmɨrir zurara itir kam ikiam.” 23 Kamaghɨn Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgavim, gumazim Idenɨn Azenimɨn a batoke. Egha God nguazir an ingarizimra anemadazɨma, an azenimɨn ingarasa zui. 24 Egha God gumazim ko amizim batuegha, enselɨn bar gavgaviba amɨsefe, eghtɨ me Idenɨn Azenimɨn aruem anadi naghɨn tuivigh an ganam. Egha uaghan mɨdorozir sabam atɨ. Sabar kam, angazangarim ikia avir mɨzariar gavgavimɨn mɨn pamtem isia, danganibar bar uabɨ gɨghavkɨra gari. Dughiabar zurara enselɨn kaba ko mɨdorozir sabar kam azenir kamɨn gara iti, eghtɨ gumazitam temer ikɨrɨmɨrir angamɨra itim anɨdir kamɨn boroghɨn mangan kogham.

3:1: Akar Mogomem 12:9; 20:2

3:13: 2 Korin 11:3; 1 Timoti 2:14

*3:15: Fofozir gumazir maba ghaze, Krais a Satanɨn gavgavim abɨnam, eghtɨ Satan an adarazi ko apanim damuam. Kar an akar isɨn zuim. Nɨ Akar Mogomem 12:17ɨn gan.

3:17: Hibru 6:8

3:20: Hibrun akamɨn ziar kam, “Iv,” an mɨngarim mong kamaghɨn ghu, “Gumazamiziba ko bizir angamɨra itibar amebam.”

3:22: Akar Mogomem 22:14