5
Adamɨn ovavir boribar ziaba,
kar men eghaghanim
(1 Eghaghaniba 1:1-4)
1-2  Jenesis 1:27-28; Matyu 19:4; Mak 10:6Adamɨn eghaghanim kamaghɨra ghu.
God gumazamizibar ingarizɨma me an mɨrara gari. A me gamizɨma, men marazi gumazibar mɨn otivizɨ, marazi amizibar mɨn otifi. A men ingarigha gɨvagha, deravɨra me damuamin akar aghuim me ganɨngi. Egha ziam me gatɨgha ghaze, “Gumazamiziba.”
Ezɨ Adamɨn ovavir boribar ziaba kamaghɨn zui.
Adam 130plan azeniba iti, ezɨ an otarim otogha, bar uan afeziam mɨrara gari. Ezɨ a ziam, “Set,” a gatɨ. Set otogha gɨvazɨma, Adam uam 800plan azenibar ikia, dar aven otariba ko guivir igharaziba ini. Ezɨ 930plan azeniba gɨvazɨma, Adam areme.
Ezɨ Set 105plan azeniba itima, an otarim Enos oto. Enos otogha gɨvazɨma, Set uam 807plan azenibar ikia, dar aven otariba ko guivir igharaziba ini. Ezɨ 912plan azeniba gɨvazɨma, Set areme.
Ezɨ Enos 90plan azeniba itima, an otarim Kenan oto. 10 Kenan otozɨma, Enos uam 815plan azenibar ikia, dar aven otariba ko guivir igharaziba ini. 11 Ezɨ 905plan azeniba gɨvazɨma, Enos areme.
12 Egha Kenan azenir 70pla itima, an otarim Mahalalel oto. 13 Mahalalel otogha gɨvazɨma, Kenan uam 840plan azenibar ikia, dar aven otariba ko guivir igharaziba ini. 14 Ezɨ 910plan azeniba gɨvazɨma, Kenan areme.
15 Ezɨ Mahalalel 65plan azeniba itima, an otarim Jaret oto. 16 Jaret otozɨma, Mahalalel uam 830plan azenibar ikia, dar aven otariba ko guivir igharaziba ini. 17 Ezɨ 895plan azeniba gɨvazɨma, Mahalalel areme.
18 Ezɨ Jaret 162plan azeniba itima, an otarim Enok oto. 19 Enok otozɨma, Jaret uam 800plan azenibar ikia, dar aven otariba ko guivir igharaziba ini. 20 Ezɨ 962plan azeniba gɨvazɨma, Jaret areme.
21 Ezɨ Enok 65plan azeniba itima, an otarim Metusela oto. 22 Metusela otogha gɨvazɨma, Enok uam 300plan azenibar ikia, dar aven dughiaba bar Godɨn boroghɨra ikia a ko roroam gamigha, otariba ko guivir igharaziba ini. 23 Enok 365plan azeniba bar adar ike. 24  Hibru 11:5; Jut 1:14Enok Godɨn boroghɨn ikia, egha a ko roroam gami. Ezɨ God a inigha uan Nguibam ghuavanabozɨ an aremezir puvatɨ. Ezɨ gumazamiziba a buriava, an apizir puvatɨ.
25 Ezɨ Metusela 187plan azeniba itima, an otarim Lamek oto. 26 Lamek otogha gɨvazɨma, Metusela ua 782plan azenibar ikia, egha otariba ko guivir igharaziba ini. 27 Ezɨ 969plan azeniba gɨvazɨma, Metusela areme.
28 Ezɨ Lamek 182plan azeniba itima, an otarim oto. 29 Ezɨ Lamek ghaze, “Fomɨra Ikiavɨra Itir God nguazir kam gasɨghasɨgha ghaze, dagheba deragh an otivan kogham. Eghtɨ kamaghɨn e ingangarir dafabar amutɨ, dagheba deragh otivam. Eghtɨ otarir kam nguazim damutɨ dagheba deragh otivtɨ e tong avughsɨ, egh puvɨra ingaran kogham.” Kamaghɨn, Lamek ziam Noa, uan otarim gatɨ.* Hibrun akamɨn ziar kam, “Noa,” mɨgɨrɨgɨar kamɨn mɨn ghu, “avughsi.” Nɨ Jenesis 9:20ɨn gan. 30 Noa otogha gɨvazɨma, Lamek ua 595plan azenibar ikia, dar aven otariba ko guivir maba ini. 31 Ezɨ 777plan azeniba gɨvazɨma, Lamek areme.
32 Ezɨ Noa 500plan azeniba itima, an otarir 3pla oto, men ziaba, Siem, Ham, ko Jafet.

5:1-2: Jenesis 1:27-28; Matyu 19:4; Mak 10:6

5:24: Hibru 11:5; Jut 1:14

*5:29: Hibrun akamɨn ziar kam, “Noa,” mɨgɨrɨgɨar kamɨn mɨn ghu, “avughsi.” Nɨ Jenesis 9:20ɨn gan.