Noa ko an adarazir eghaghanim
6
(Sapta 6--11)
Gumazamizibar arazir kuraba
Ezɨ datɨrɨghɨn gumazamizir avɨriba otiva nguazim gizɨvagha, guiviba bate. Ezɨ Godɨn otariba* Marazi kamaghɨn mɨgei, mɨgɨrɨgɨar otevir kam “Godɨn otariba,” kar me enselbav gei. gari, gumazamizibar guivir igiaba, men mɨkarzibar ganganiba bar men dera. Ezɨ me uan ifongiamɨn gɨn ghua, me isa men iti. Ezɨ God ghaze, “Gumazamiziba angamɨra ikiasa kɨ uan Duam me gatɨ. Ezɨ men mɨkarziba nguazir kamɨn biziba, kamaghɨn kɨ uan Duamɨn amamangatɨghtɨ, a me ko dughiar ruarimɨn ikian kogham. Hibrun akam deragha mɨgɨrɨgɨar kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ. Datɨrɨghɨn me 120plan azenibara ikegh egh ovengam.” Dɨboboniba 13:33Ezɨ dughiar kamɨn ikegha gɨn zuir dughiamɨn, gumazir bar dafar maba nguazimɨn ike. Gumazir kaba, kar gumazamizibar guivir igiaba Godɨn otariba ko akuizɨ otivizir boriba. Me ingangarir igharagha garibar amuamin gavgavim ikia egha dughiar kamɨn ziar ekiaba iti. Jenesis 8:21; Aghuzir Akaba 6:18; Matyu 15:19 Matyu 24:37; Luk 17:26; 1 Pita 3:20Ezɨ Ikiavɨra Itir God, nguazim bar an itir gumazamizibar gari, men arazir kuraba bar ikufi. Gumazamiziba dughiaba bar, uan navir averiamɨn aven arazir kuraba baghavɨra nɨghnɨgha dagh ifongeghavɨra iti. Ezɨ Ikiavɨra Itir God men arazir kurabagh nɨghnɨgha bar osemegha ikia navim bighiaghirɨgha, ghaze, mevzika, kɨ ti nguazimɨn itir gumazamizibar ingarizir puvatɨzɨ deraghai.
Egha Ikiavɨra Itir God ghaze, “Kɨ ingarizir bizir kaba bagha osemegha nan navim bɨki. Kamaghɨn, kɨ guizbangɨra gumazamizir kɨ ingarizibagh asɨghasɨghtɨ, men tav ua nguazimɨn ikian kogham. Eghtɨ kɨ asɨzir nguibamɨn itiba ko ruarimɨn itiba, ko kuaraziba bar, kɨ uaghan dagh asɨghasigham.” Ezɨ Noa uabɨra, Ikiavɨra Itir Godɨn damazimɨn deravɨrama oto, ezɨ a bar a gifonge.
9-10  Jenesis 7:1; Esekiel 14:14; 2 Pita 2:5Eghaghanir kam, a Noan eghaghanim. An otarir 3pla iti, men ziabar kara: Siem, Ham ko Jafet. Noa Godɨn damazimɨn bar gumazir aghuim, egha gumazamizibar damazibar dera. Egha a dughiaba bar Godɨn boroghɨn ikiava a ko roroam gami. 11  Esekiel 8:17Ezɨ God gumazamizir igharazibar gari, men araziba bar ikufi. Nguazir oteviba bar, mɨdorozir arazim ko orazir puvatɨzir arazim ghuavɨra iti. 12 God garima arazir kuram bar nguazim avara. Ezɨ a gari gumazamizir aghuaritam itir pu. Puvatɨ. Gumazamiziba bar arazir kurabaram amua iti.
God kurimɨn ingarasa Noa mɨgei
13 Kamaghɨn, God kamaghɨn Noa mɨgɨa ghaze, “Gumazamiziba bar uariv soghava orazir puvatɨzir arazim gami, ezɨ nguazir kam arazir kuram bar a gizɨfa. Kamaghɨn, kɨ nguazir kam sara, me gasɨghasɨghasa. Kɨ gumazamiziba bar me agɨvaghtɨ, me ua ikian kogham. 14 Kamaghɨn, nɨ temer aghuiba abighɨva ua bagh kurir tamɨn ingarigh. Egh an averimɨn danganitabar ingarighva koltan an averiam ko azenim aghefegh. 15 Nɨ kurir kam kamaghɨn an ingar: An ruarim 130 mitan tughtɨ, an baravim 22 mitan tugh, eghtɨ an siriam 13 mitan tugh. 16 Egh nɨ an siriamɨn ingartɨ, an siriam bar izighirɨ an mɨriam avan markɨ. Nɨ kurir siriam ko mɨriamɨn tongɨra toritam ateghtɨ, aruer angazangarim kurimɨn aven mangɨ. Hibrun akam deragha mɨgɨrɨgɨar kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ. Egh nɨ ghuriar 3pla kurimɨn aven dar ingarigh, tam vazimɨn, tam arɨghara, egh tam pɨn. Egh tiar akam an mɨriamɨn an ingarigh.
17 “Nɨ oragh! Kɨ aperiar ekiam damightɨ a nguazimɨn otogh, nguazimɨn itir bizir angamɨra itiba bar dar amightɨ da bar moghɨrama ovengam. 18 Eghtɨ kɨ nɨ ko, uan Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavim akɨrightɨ, nɨ deragh ikiam. Nɨ uan amuim ko, uan otariba ko men amuiba, ia kurir kamɨn aven mangɨ. 19 Egh nɨ asɨziba vaghvagh pumuning pumuningɨn me ini, amebar mam ko apurir mam. Egh me ovengan koghsɨ da inigh kurimɨn aven mangɨ. 20 Nɨ kuarazir igharagha gariba vaghvagh, dar pumuning pumuning, ko asɨzir muziariba ko ekiar igharagha gariba vaghvagh, dar pumuning pumuning inigh. Egh da ovengan koghsɨ, nɨ da inigh kurimɨn aven mangɨ. 21 Egh nɨ uan amuiroghboriba ko asɨzibagh nɨghnigh, dagher guar avɨriba bar da isɨ kurim darɨkigh.”
22  Hibru 11:7Ezɨ Noa God a mɨkemezɨ moghɨra bizir kaba bar dagh ami.

*6:2: Marazi kamaghɨn mɨgei, mɨgɨrɨgɨar otevir kam “Godɨn otariba,” kar me enselbav gei.

6:3: Hibrun akam deragha mɨgɨrɨgɨar kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ.

6:4: Dɨboboniba 13:33

6:5: Jenesis 8:21; Aghuzir Akaba 6:18; Matyu 15:19

6:5: Matyu 24:37; Luk 17:26; 1 Pita 3:20

6:9-10: Jenesis 7:1; Esekiel 14:14; 2 Pita 2:5

6:11: Esekiel 8:17

6:16: Hibrun akam deragha mɨgɨrɨgɨar kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ.

6:22: Hibru 11:7