7
Aperiar ekiam oto
Jenesis 6:8; Esekiel 14:14; 2 Pita 2:5Egha Ikiavɨra Itir God kamaghɨn Noa mɨgei, “Kɨ nɨn gari, nɨrara nguazimɨn gumazamizibar tongɨn nan damazimɨn dera. Kamaghɨn, nɨ uan amuim ko, nɨn otariba uan amuiba ko, ia bar kurimɨn aven mangɨ. Egh nɨ asɨzir nan damazimɨn zuezir igharagha gariba vaghvagh, 7plan amebaba ko 7plan apuriba inigh. Egh asɨzir nan damazimɨn zuezir puvatɨzir igharagha gariba, nɨ vaghvagh amebam ko apurimra inigh, kurimɨn aven mangɨ. Kamaghɨra nɨ kuarazir igharagha garibar 7plan amebaba ko apuriba ini. Nɨ kamaghɨn damightɨ da arɨmɨghireghan koghtɨ, dar nguziba gɨn nguazimɨn otivigh bar avɨrasemegham. Eghtɨ dughiar 7pla gɨvaghtɨ, kɨ amozim nguazimɨn anemadaghtɨ, a 40plan arueba ko dɨmagaribar arigh mamaghɨra ikiam. Eghtɨ bizir kɨ ingarizɨ angamɨra itiba, kɨ dagh asɨghasɨghtɨ, da bar arɨmɨghiregham.”
Ezɨ Noa God a mɨkemezɨ moghɨra, biziba bar dagh ami.
Noa 600plan azeniba itima, aperiar kam oto. Matyu 24:38-39; Luk 17:27Dughiar kam, Noa uan amuim ko, an otariba uan amuiba ko, aperiam otogh me gasɨghasɨghan koghasa, me kurimɨn aven ghue. 8-9 Ezɨ God Noa mɨkemezɨ moghɨra, asɨzir Godɨn damazimɨn zueziba ko, asɨzir mɨzɨrɨziba ko, kuaraziba ko, asɨzir muziariba, asɨzir igharagha gariba bar, da vaghvagha apurir mam ko amebar mam, pumuning pumuningɨn Noa bagha iza, ghua kurimɨn ghuavanangi. 10 Dughiar 7pla gɨvazɨma, aperiar ekiam otogha nguazim gizefi.
11  2 Pita 3:6Dughiar kam Noa 600plan azeniba iti, ezɨ azenir kamɨn iakɨnir namba 2ɨn, dughiar namba 17ɨn, nguazim akam akarizɨma, dɨpar nguazimɨn averiamɨn itir ekiam akariaghɨrɨgha zuamɨram anabo. Ezɨ amozim izaghira mati me dɨpam fusfusi. 12 Ezɨ amozir ekiam 40plan arueba ko dɨmagaribar izaghira mamaghɨra iti.
13 Ezɨ Amozim arɨghizir dughiamra, Noa, uan amuim ko, an otarir 3pla, Siem, Ham, Jafet, uan amuiba ko, me kurimɨn aven ghue. 14 Ezɨ nguibamɨn asɨzir guar avɨriba bar, ko ruarimɨn asɨzir ekiaba ko dozir guar avɨriba, ko kuaraziba bar vaghvagha Noan adarazi ko kurimɨn aven ghue. 15-16 Ezɨ God mɨkemezɨ moghɨn, bizir angamɨra itiba, da vaghvagha apurir mam ko amebar mam, pumuning pumuningɨn Noa bagha iza, a ko kurimɨn aven zui. Noa aven ghugha gɨvazɨma, Ikiavɨra Itir God tiam asara. 17 Ezɨ 40plan aruebar dɨpam izɨvavɨra ikia, kurim asirafa. Ezɨ kurim nguazim ategha pɨn iti. 18 Ezɨ dɨpam nguazim gisɨn sɨvaghsɨvagha ghuavanadima kurim a gisɨn deravɨra iti. 19 Ezɨ nguazim gisɨn dɨpam sɨvaghsɨvagha ghuavanagavɨra ikia mɨghsɨar overiamɨn apengan itiba bar ada ave. 20 Egha abuan dɨpam nguazim bar anevaragha, sɨvagha pɨn ghua overiamɨn apengan itir mɨghsɨar ekiaba bar dagh afiragha 7 mitan tu. 21 Ezɨ nguazimɨn angamɨra itir bizir kaba, kuaraziba ko, nguibamɨn asɨziba, ruarimɨn asɨzir ekiaba ko doziba ko gumazamiziba, me bar ariaghire. 22 Ezɨ nguazimɨn itir bizir angamɨra itiba bar ariaghire. 23  1 Pita 3:20; 2 Pita 2:5; 3:6Ezɨ nguazimɨn itir bizir kaba bar, gumazamiziba, nguibamɨn itir asɨziba, ruarimɨn itir asɨziba, ko kuaraziba, Ikiavɨra Itir God bar me kuavareme. Ezɨ Noa ko bizir kurimɨn aven itiba merara angamɨra iti.
24 Ezɨ dɨpam bar ekevegha nguazim bar anevaragha ghua 150plan dughiabar ike.

7:1: Jenesis 6:8; Esekiel 14:14; 2 Pita 2:5

7:7: Matyu 24:38-39; Luk 17:27

7:11: 2 Pita 3:6

7:23: 1 Pita 3:20; 2 Pita 2:5; 3:6