8
Aperiam gɨfa
Ezɨ dughiar kamɨn God Noa ko asɨzir a ko kurimɨn itiba gɨn amadazir puvatɨ, a me gɨnɨghnɨghavɨra ikiava amɨnim amadazɨ a dɨpam gisɨn ivaima dɨpam sɨvagha uaghiri. Ezɨ dɨpar nguazimɨn averiamɨn izim uam anadir puvatɨ. Ezɨ overiamɨn amozim izir tuaviba pɨrizɨ, amozim ua izaghirir puvatɨ. Ezɨ dɨpam ghuaghira ghua, 150plan dughiaba gɨvazɨma dɨpam daka uaghiravɨra iti. Ezɨ iakɨnir namba 7ɨn dughiar namba 17ɨn kurim Araratɨn Mɨghsɨabar itir danganimɨn mɨghsɨar mamɨn apera. Ezɨ dɨpam, daka uaghiravɨra ikia ghua iakɨnir namba 10ɨn dughiar namba 1ɨn tuzɨ, dughiar kamra mɨghsɨabar ghuaba otifi. 6-7 Ezɨ 40plan dughiaba gɨvazɨma, Noa kurimɨn windua kuigha, kuarazir ziam kotkot amadazɨma, a ghugha ua izezir puvatɨ. A mɨgha aruavɨra ikiav itima dɨpam dakezɨ nguazim mɨsɨngi. Ezɨ Noa foghasa, nguazim mɨsɨngis, o puvatɨ. Egha kamaghɨn, kuarazir ziam bunbam amadazɨma, a zui. Ezɨ dɨpam nguazim avaragha ikiavɨra itima, kuarazir bunbam dapian danganibagh asa, kamakɨn dɨpam mong pɨn ikiavɨra iti. Ezɨ a uamategha kurimɨn ghuzɨ, Noa dafarim amadagha uam a inigha aven ghu.
10 Ezɨ 7plan dughiaba gɨvazɨma, Noa ua kuarazir bunbam amada. 11 Ezɨ dughiar kamɨn bar guaratɨzimɨn kuarazir bunbam uamategha a bagha izi. Egha uan akamɨn olivɨn temer dafarir igiar mam iviragha izi. Ezɨ Noa kamaghɨn fo, dɨpam dakegha gɨfa. 12 Egha a 7plan dughiabar uam orarkegha kuarazir bunbam uam anemada. Ezɨ kuarazir bunbam ua izezir puvatɨ.
13 Ezɨ Noa dughiar kamɨn 601plan azeniba iti, ezɨ iakɨnir namba 1, an dughiar namba 1 otozɨ dɨpam mɨdɨi. Ezɨ a kurimɨn siriam mɨkɨnizir avavem asigha azenan danganiba bar deravɨra dar gari, nguazim mɨsɨngi. 14 Egha ghua iakɨnir namba 2ɨn, namba 27ɨn dughiam otozɨ, nguazim bar mɨsɨngi.
15 Ezɨ God Noa mɨgɨa ghaze, 16 “Nɨ, uan amuim ko, nɨn otariba uan amuiba ko, ia kurim ategh magɨrɨ. 17 Egh angamɨra itir asɨziba bar, kuaraziba ko asɨzir ruarim ko nguibamɨn itiba, nɨ bar moghɨra da inigh magɨrɨ. Eghtɨ da bar otɨv arogh avɨrasemeghɨva nguazir kam bar an angɨ.” 18 Ezɨ Noa uan amuim ko an otariba, uan amuiba ko uaghiri. 19 Ezɨ kuaraziba ko asɨzir avɨrir guar magh gariba vaghvagha uari uari abɨgha uari akuva egha azenan izi.
Noa ofa isa Ikiavɨra Itir God ganɨdi
20 Egha Noa Ikiavɨra Itir Godɨn ziam fasa ofa damuamin danganir mamɨn ingari. Egha Godɨn damazimɨn zuezir asɨzir guar avɨriba, dar vamɨra vamɨra inigha, kuarazir Godɨn damazimɨn zueziba dar vamɨra vamɨra inigha dav suegha God bagha ofa gami. Egha da tuezɨ da bar isigha mɨghɨri. 21  Jenesis 6:5; Jeremaia 17:9; 2 Korin 2:15; Efesus 5:2Ezɨ Ikiavɨra Itir God Noa amizir mughuriar aghuim zuir ofa bagha bar ifuegha ghaze, “Kɨ ua gumazamizibar arazir kuraba bagh nguazim gasɨghasɨghan kogham. Guizbangɨra, gumazamiziba boribar mɨn ikia ghua asangizir dughiamɨn, me bar arazir kuram damuamin nɨghnɨziba iti. Ezɨ bizir kam bagha, kɨ biziba bar dagh asɨghasɨki. Egh kɨ dughiar kamɨn amizir arazir kamɨn mɨrara, uamategh angamɨra itir biziba bar dagh asɨghasɨghan kogham. 22 Eghtɨ nguazim ikɨvɨra ikɨtɨ dughiar kaba uaghan otivɨra ikiam, dughiar dagheba opariba ko dagheba iniamba, dughiar orangtɨziba ko fefeba, dughiar amoziba iziba ko arueba gariba ko dɨmagariba ko arueba. Dughiar kaba gɨvaghan kogh mangɨ nguazim gɨvamin dughiam otogham.”

8:21: Jenesis 6:5; Jeremaia 17:9; 2 Korin 2:15; Efesus 5:2