9
God Noa ko
Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavim gami
Jenesis 1:28Dughiar kamɨn, God arazir aghuim Noa uan otariba ko, me damuasa kamaghɨn me mɨgɨa ghaze, “Ia borir avɨriba batɨtɨ, ian adarazi nguazir kam bar a gizɨvaka. Eghtɨ ruarimɨn itir asɨzir muziariba ko ekiaba, ko kuaraziba, ko osiriba bar moghɨra ian atiatightɨ, ia me gativagh men ganam. Kɨ faragha ia damasa zuravaribara daghebar mɨn ia ganɨngi. Egha datɨrɨghɨn nguibamɨn asɨziba, ko ruarimɨn itir asɨziba, ko zuravariba sara bar da isa ia ganɨngi eghtɨ, ia bar dar amam. Ofa Gami 7:26-27; 17:10-14; 19:26; Godɨn Araziba 12:15-23Guizbangɨra, ghuzim ivemara ikɨrɨmɨrir angamɨra itim anɨdi. Kamaghɨn, ia ghuziba ikiavɨra itir asɨzitam aman markɨ. Ia asɨzim mɨsueghtɨ, an ghuzim faragh bar iregh gɨvaghtɨma, ia gɨn anemɨ. Eghtɨ tina gumazimɨn ghuzim damutɨ, a ireghtɨ an aremegham, eghtɨ kɨ gumazir kamɨn arazir kuram ikarvagham. Guizbangɨra, asɨzitam o gumazitam gumazir mam mɨsueghtɨ an aremegham, kɨ uaghan osɨmtɨzir kuram a danightɨ an aremegham. Jenesis 1:26; Ua Me Ini 20:13Kɨ God, kɨ uabɨ gumazimɨn ingarizɨma a nan mɨrara gari. Kamaghɨn gumazir manam igharazitav mɨsoghezɨ an areme, egh a uabɨ gumazibar dafaribar ovengam.”
Jenesis 1:28Egha God ua kamaghɨn mɨgei, “Eghtɨ iarara, ia borir avɨriba batɨtɨ, ian boriba bar avɨrasemegh nguazimɨn otɨvarogham.”
Egha God Noa ko an otaribav gɨa ghaze, “Ia oragh! Kɨ datɨrɨghɨn ia ko, ian borir gɨn otivamiba ko Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavim gami. 10 Egha uaghan bizir angamɨra ia ko kurimɨn ikezir kaba, kuaraziba, nguibamɨn asɨziba ko, ruarimɨn asɨzir ia ko itiba, da bar, kɨ me ko Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir kam gami. 11  Jenesis 8:21; 9:15; Aisaia 54:9Kɨ datɨrɨghɨn ia koma Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavim gamigha kamaghɨn mɨgɨa ghaze, Guizbangɨra, kɨ datɨrɨghɨn uam aperiar ekiatam damightɨ a izɨ bizir angamɨra itibagh asɨghasighan kogham. Eghtɨ aperiar ekiatam nguazir kam ua bar gasɨghasɨghan kogham.”
12 Egha God ghaze, “Kɨ arazir kam akaghtɨ, ia ganigh fogh suam, kɨ Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavim ia ko, bizir angamɨra ia ko itiba, ko ian gɨn otivamin boriba, kɨ ia bagha bar a gamigha gɨfa. 13 Ezɨ arazir kam kamakɨn, kɨ ababanim ian akagha, overiamɨn pɨn ekianim atɨ. Kar nan ababanim, a ghaze, Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir kɨ nguazimɨn itir biziba bagha amizim, a ikɨvɨra ikiam. 14 Eghtɨ kɨ amozim amadaghtɨ a izeghtɨ an gɨn ghuariar ekiaba ikɨvɨra ikɨtɨ, dughiar kamɨn ekianim overiamɨn otogham. 15 Eghtɨ kɨ an ganigh uan Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir, bizir angamɨra itiba ko ia bagha amizim a gɨnɨghnɨghvɨra ikiam. Eghtɨ bizitam ua kamaghɨn otivan kogham, aperiatam uam nguazimɨn angamɨra itir bizibagh asɨghasighan kogham. 16 Egh kɨ pɨn ekianimɨn ganɨva, nguazimɨn angamɨra itir biziba ko amizir Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir kam gɨnɨghnɨghvɨra ikɨtɨ, a ikɨ mamaghɨra ikiam.”
17 Egha God Noa mɨgei, “Ekianir kam, kar nan ababanim, kɨ nguazimɨn angamɨra itir biziba bagha Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavim gamigha aneka.”
Noa uan otarim Hamɨn atari
18 Kar Noan otarir 3plan a ko kurimɨn ikegha azenan izezibar ziaba: Siem, Ham ko, Jafet. Ezɨ Hamɨn otarimɨn ziam, Kenan. 19 Ezɨ Noan otarir 3plan kabanang, me datɨrɨghɨn nguazim gizɨvazir gumazamiziba bar men ovaviba.
20 Ezɨ aperiar ekiamɨn gɨn Noa azenim oparir gumazimɨn mɨn otogha faraghavɨra wainɨn azenir mam opari. 21 Egha dughiar mamɨn a wainɨn dɨpar onganir maba amegha ongani. Ezɨ an iniba paghirezɨma a bibiamra uan purirpenim girɨghav iti. 22 Ezɨ Kenanɨn afeziam Ham, ghua uan bibiamra itir afeziamɨn ganigha uam azenan ghua uan aveghbuamning mɨkeme. 23 Ezɨ Siem ko Jafet inir mam inigha an onegha uan dɨpɨzimning gatɨ. Egha aning purirpenim akɨrim ragha a gasaragha nɨmɨra itimra ghua uan afeziamɨn mɨkarzim avara. Aning uan guamning igharagha mɨsuegha uan afeziamɨn mɨkarzim avara. Egha uan afeziamɨn mɨkarzir mogomemɨn ganizir puvatɨ.
24 Ezɨ Noan nɨghnɨzim derazɨ a ua dɨkavigha an otarir abuananam Ham, an mɨkarzir mogomemɨn ganizir bizim baraki. 25 Egha a ghaze, “Osɨmtɨzir ekiam Kenan ko ikɨtɨ, a uan aveghbuabar ingangarir gumazimɨn bar men apengan ikiam.” 26 Egha Noa ua kamaghɨn mɨgei, “E Ikiavɨra Itir Godɨn ziam fam, a Siemɨn God. Egha kɨ kamaghɨn Godɨn azai, Kenan pura Siemɨn ingangarir gumazimɨn ikiam. 27 Eghtɨ God Jafetɨn adarazir amightɨ me avɨrasemegh, Siemɨn adarazi ko deragh dapiam. Eghtɨ Kenan pura Jafetɨn ingangarir gumazimɨn ikiam.”
28 Aperiar ekiam gɨvazɨma, Noa uam 350plan azenibar ike. 29 Egha 950pla azeniba ikiava areme.

9:1: Jenesis 1:28

9:4: Ofa Gami 7:26-27; 17:10-14; 19:26; Godɨn Araziba 12:15-23

9:6: Jenesis 1:26; Ua Me Ini 20:13

9:7: Jenesis 1:28

9:11: Jenesis 8:21; 9:15; Aisaia 54:9