20
Abraham ko Abimelek
1-2  Jenesis 12:13; 26:7Dughiar kamɨn Abraham Mamren nguibam ategha ghua Negevɨn danganimɨn amadaghan, Kades ko Surɨn nguibar tɨzimningɨn apera. Egha gɨn a uan amuim Sara ko ghua Gerarɨn nguibar ekiamɨn apera. Egha Gerarɨn gumazamizibav gɨa ghaze, “Sara nan amizim.” Ezɨ Gerarɨn atrivim Abimelek, uan ingangarir gumaziba amangizɨ me ghua Sara inigha a bagha izi.
Ezɨ dɨmangan God Abimelek irebamɨn a mɨgɨa ghaze, “Nɨ tizim bagha pam itir amizim ini. Kamagh amizɨ nɨ ovengam.”
Dughiar kam Abimelek tɨghar maghɨn Sara ko dakuam, egha kamaghɨn mɨgɨa ghaze, “Ekiam, gumazitam osɨmtɨzitam damighan koghtɨ, nɨ an ikɨzim ko me gasɨghasigham? Abraham uabɨ na mɨgɨa ghaze, Sara nan amizim. Ezɨ Sara ghaze, Abraham nan tuebam. Ezɨ kɨ amizir kam inigha ghaze, kɨ arazir aghuimɨn a ini. Egha kɨ osɨmtɨziba puvatɨ.”
Ezɨ God irebamɨn a ikaragha ghaze, “Are, kɨ fo, nɨ nɨghnɨzir aghuarim ikia kamagh ami. Ezɨ kɨ uabɨ nɨn amamangatɨzir puvatɨzɨ, nɨ a koma akuizir puvatɨgha nan damazimɨn arazir kuram gamizir puvatɨ. Gumazir kam, nan akam inigha izir gumazim, ezɨ nɨ datɨrɨghɨn amizim amadaghtɨ, a ua uan pam bagh mangɨ. Eghtɨ a nɨ bagh na ko mɨkɨmtɨ, nɨ oveghan kogham. Egh nɨ amizim amadaghtɨ a ua mangɨghan koghtɨ, nɨ uan gumazamiziba ko bar arɨmɨghiregham.”
Ezɨ amɨmzaraghan Abimelek uan ingangaribar garir gumazibar diagha, bizir Ekiam a mɨkemeziba bar me mɨkeme. Ezɨ me bar atiatingi. Ezɨ Abimelek Abrahamɨn diagha an azara, “Nɨ bar arazir manmaghɨram amizimɨn e gami? Kɨ arazir kurar manamra nɨ gamizɨ, nɨ na ko kɨ ativagha garir darasi, e gamizɨ osɨmtɨzir arazir kam e bato? Arazir nɨ e gamizir kam, a bar derazir puvatɨ.”
10 Egha Abimelek ua kamaghɨn mɨgɨa ghaze, “Nɨ nɨghnɨzir manamra ikia egha kamagh ami?”
11 Ezɨ Abraham a ikaragha ghaze, “Nan nɨghnɨzimra kara, kɨ ghaze nguibar kamɨn gumaziba Godɨn atiatir puvatɨ. Me ti nan amuim inisɨ na mɨsueghtɨ kɨ aremegham. 12 Egha kɨ ghaze, guizbangɨra Sara nan amizim. Ga afeziar vamɨra ikia, egha amebamning ighara. Egha gɨn a nan amuimɨn oto. 13 Kɨ uan afeziamɨn dɨpenimɨn ikiavɨra iti, God nguazir igharazibar mangasa nan deir dughiamɨn, kɨ Sara mɨgɨa ghaze, ‘Nɨ arazir aghuimɨn na damusɨ, egh ga danganir manabar mangɨ, nɨ gumazamiziba kamagh me mɨkɨm suam, Abraham nan tuebam.’ ”
14 Ezɨ Abimelek ua Sara isa Abraham ganɨngi. Egha puram sipsipba, bulmakauba, ingangarir gumaziba ko amiziba Abraham ganɨngi. 15 Egha Abraham mɨgɨa ghaze, “Nɨ gan, nguazir kabanang da bar nana. Nɨ tam dapisɨ ifuegh egh tam daperagh.”
16 Egha kamagh Sara mɨgei, “Kɨ 1,000 silvan dagɨar kaba isa osɨmtɨzir nɨ batozim akɨrasa, nɨn tuebam ganɨdi. Eghtɨ nɨ ko iti darazi kamaghɨn fogh suam, nɨ osɨmtɨzitam gamizir puvatɨ.”
17-18 Ezɨ Abimelek Abrahamɨn amuim Sara gamizir arazir kam bangɨn, God an adarazir amizibar naviba apuizɨ, me boriba batir puvatɨ. Ezɨ Abraham God ko mɨgeima, God Abimelek gamizɨ, a ua dera. Ezɨ Abimelekɨn amuim ko puram an ingangarir amiziba ua boriba bati.

20:1-2: Jenesis 12:13; 26:7