21
Sara Aisak bate
Ezɨ Ikiavɨra Itir God Sara mɨkemezɨ moghɨn deragha a gami. Hibru 11:11Ezɨ Abraham bar ghurizir dughiamɨn, Sara otarim bate. A God inabazir dughiamrama, otarim bate. Ezɨ Abraham kamaghɨn uan otarim ziam, “Aisak,” a gatɨ. Jenesis 17:12; Aposel 7:8Sara Aisak batezɨ, 8plan dughiam otozɨ, Abraham Godɨn mɨgɨrɨgɨamɨn gɨn ghua borimɨn mɨkarzir mogomemɨn inim atu. Ezɨ Abraham 100plan azenibar otozɨma, Sara Aisak bate.
Egha Sara kamaghɨn mɨgei, “God arazir aghuim na gamizɨ kɨ bar akuegha ati. Eghtɨ gumazamiziba gɨn bizir kam baregh, na ko bar akuegh akam.” Ezɨ Sara ua ghaze, “Gumazitam ti faragha Abraham kamaghɨn a mɨkemeghai, ‘Nɨn amuim Sara navim asegh boritam bategh, egh oteba a danɨngam?’ Ezɨ a ghurigha gɨvazɨ kɨ an otarim bate.” Ezɨ borim ekevegha gɨvagha otem ataghizɨ dughiar kamɨn, Abraham maburan isam gami.
Abraham Hagar ko Ismael batoke
Hagar, Isipian amizim, a faragha Abrahamɨn ikia otarir mam bate. Ezɨ dughiar mamɨn Sarai otarir igharazir kamɨn gari, a Aisak ko ikararagha arui. 10  Galesia 4:29-30Ezɨ an Abraham mɨgɨa ghaze, “Nɨ ingangarir amizir kɨnim uan otarim ko aning batokegh. Ingangarir amizimɨn borim nɨn bizitaba inian kogham. Bizir kaba da bar nan borim Aisakɨn biziba.”
11 Ezɨ Ismael uaghan Abrahamɨn borim, ezɨ mɨgɨrɨgɨar otevir kam Abraham gamizɨ a bar oseme.
12  Rom 9:7; Hibru 11:18Ezɨ God Abraham mɨgɨa ghaze, “Nɨ ingangarir amizim Hagar uan borim ko aning bagh osɨman markɨ. Nɨ Saran akam baragh, an gɨn mangɨ. Aisakrama nɨn ovavir boriba otivam. 13 Eghtɨ ingangarir amizimɨn borim, a uaghan nɨn borim. Kamaghɨn, kɨ uaghan an ovavir boribar amightɨ me avɨrasemegh kantrin gavgavimɨn otogham.”
14 Ezɨ amɨmzaraghan bar mɨzaraghara, Abraham dagheba inigha egha memen inir me dɨpam tuasa isamizim ini. Egha an dɨpam tuigha, da isa Hagarɨn dɨpɨzim gatɨ. Egha a borim isa a ganigha aning amadazɨ aning zui. Ezɨ Hagar Berseban nguibamɨn amadaghan gumazamiziba puvatɨzir danganim bar a garui.* Hibrun akam deragha mɨgɨrɨgɨar kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ.
15 Ezɨ dɨpam gɨvazɨma Hagar uan borim isa tevsevimɨn apengan anetɨ. 16 Egha a borimɨn gantɨ an ovengan aghuagha ghua mong saghon aperaghav iti. Egha azia iti.
17 Ezɨ God borimɨn ararem baraki, ezɨ an ensel Godɨn nguibamɨn ikia Hagarɨn diagha a mɨgɨa ghaze, “Hagar, manmaghɨn ami? Nɨ atiatingan markɨ. God nɨn borimɨn ararem baregha gɨfa. 18 Nɨ dɨkavigh mangɨ borimɨn agharimɨn suiragh a fegh, egh a inigh. Kɨ an ovavir boribar amightɨ, me bar avɨrasemegh ikɨzir gavgavimɨn otogham.” 19 Ezɨ God Hagarɨn damaziba kuizɨ, a mozir par mamɨn api. Ezɨ a ghua memen inimɨn dɨpam tui. Egha dɨpam isa borim ganɨngizɨ an anepi. 20 Ezɨ God borim ko itima an ekefe. A gumazamiziba puvatɨzir danganimɨn ikiava ekevegha, barir pimɨn asir fofozir bar ekiam iti. 21 Egha gɨn a Paranɨn gumazamiziba puvatɨzir danganimɨn itima, an amebam a bagha Isipian amizir mam ini.
Abraham Abimelek ko akam akɨri
22  Jenesis 26:26Dughiar kamɨn Abimelek ko an mɨdorozir gumazibar faragha zuir gumazim Fikol, Abraham bagha ghua Abimelek kamaghɨn a mɨgei, “Kɨ gari, bizir nɨ amiba, God nɨ ko ikia deraghavɨra nɨ gami. 23 Egh nɨ Godɨn damazimɨn na ko akam akɨrigh, egh nɨ ifavarir arazim na ko, nan boriba, ko nan ovavir boribar amuan markɨ, kɨ arazir aghuimra nɨ gami. Kamaghɨra nɨ arazir aghuimɨn na damu egh kantrin nɨ datɨrɨghɨn itir kam saram uaghan a damu.”
24 Ezɨ Abraham ghaze, “Kɨ nɨ mɨkemezir moghɨn kɨ akam akɨri.”
25 Ezɨ Abraham uan mozir dɨpar Abimelekɨn ingangarir gumaziba inizim bagha, Abimelek ko mɨgɨrɨgɨam iti. 26 Ezɨ Abimelek ghaze, “Kɨ mamaghɨn fozir puvatɨ. Nɨ fomɨra na mɨkemezir puvatɨ. Kɨ datɨrɨghɨra mamagh orasi.”
27 Ezɨ Abraham sipsipba, memeba, ko bulmakauba Abimelek ganigha aning akar dɨkɨrɨzir gavgavim gami. 28 Egha Abraham uan sipsipbar tongɨn sipsipɨn nguzir amebar igiar 7pla inigha munagh ada arɨki. 29 Ezɨ Abimelek an azara, “Nɨ tizim bagha mamagh ami?”
30 Ezɨ Abraham ghaze, “Nɨ na dam, sipsipɨn nguzir amebar 7pla inigh. Egh arazir kamɨn kamagh akagham, kar kɨ uabɨ kuizir mozir pam.”
31 Egha aning danganir kamɨn akam akɨri. Ezɨ danganir kam, me ziam, “Berseba,” a gatɨ. Hibrun akamɨn, ziar kam, “Berseba,” mong akar otevir kamɨn mɨrara ghu, “Akar dɨkɨrɨzir gavgavimɨn mozir pam.”
32 Egha aning Berseban akar gavgavim akɨrigha gɨvagha, Abimelek ko an mɨdorozir gumazibar faragha zuir gumazim Fikol uamategha Filistian danganimɨn ghu. 33 Ezɨ Abraham Berseban temer mam akara, egha Ikiavɨra Itir Godɨn ziam fe, a Godɨn zurazurara ikiavɨra itim. 34 Egha Abraham dughiar bar ruarimɨn, kantrin igharazimɨn gumazimɨn mɨn Filistiabar nguazimɨn ike.

21:2: Hibru 11:11

21:4: Jenesis 17:12; Aposel 7:8

21:10: Galesia 4:29-30

21:12: Rom 9:7; Hibru 11:18

*21:14: Hibrun akam deragha mɨgɨrɨgɨar kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ.

21:22: Jenesis 26:26

21:31: Hibrun akamɨn, ziar kam, “Berseba,” mong akar otevir kamɨn mɨrara ghu, “Akar dɨkɨrɨzir gavgavimɨn mozir pam.”