22
God Abraham mɨgɨa ghaze,
an Aisak isɨ an ofa damuam
Hibru 11:17-19Egha gɨn dughiar mam God Abrahamɨn nɨghnɨzir gavgavim gɨfoghasa a guizbangɨra gavgaviz, ti puvatɨ? Kamaghɨn an an dɨa ghaze, “Abraham!”
Ezɨ Abraham ghaze, “Kɨ kati.”
2 Eghaghaniba 3:1Ezɨ God a mɨgɨa ghaze, “Nɨ otarir vamɨra iti Aisak, ezɨ nɨ bar a gifonge. Nɨ borir kam inigh egh Morian nguazimɨn anɨngtɨ kɨ mɨghsɨatam nɨn akagham. Egh mɨghsɨar kamɨn nɨ Aisak isɨ ofan bar isi mɨghɨramimɨn mɨn na danɨngigh.”
Egha bar mɨzaraghara Abraham donki inigha Aisak ko uan ingangarir gumazir pumuning ini. Egha ofan bar isia mɨghɨrizim damuasa dazibar kuegha danganir God a mɨkemezimɨn zui. Egha namba 3ɨn aruemɨn Abraham danganir kamɨn gari a saghon ikiavɨra iti. Ezɨ a kamagh ingangarir gumazimning mɨgei, “Gua donki ko kagh ikɨ. Kɨ borim ko mangɨ ga munagh Godɨn ziam fam. Egh ga gɨn gua bagh uamategham.”
Egha Abraham dazir ofan bar isi mɨghɨramim damuamiba Aisak ganɨngizɨ, ana dagh isaghpu. Ezɨ Abraham sabam ko avim suiragha, aning zui. Aning tɨghar maghɨn ghua Aisak kamaghɨn an azara, “Afeziam.”
Ezɨ Abraham ghaze, “Nan borim, manmaghɨn ami?”
Ezɨ Aisak an azara, “Afeziam, kɨ gari daziba ko avir ofan bar isi mɨghɨramim damuamim iti, ezɨ sipsipɨn ofa damuamim mana?”
Ezɨ Abraham a ikaragha ghaze, “Nan borim, God uabɨ ofan bar isi mɨghɨramim damuamin sipsipɨn nguzim, ga danɨngam.” Egha aning zui.
Jems 2:21Egha aning danganir God mɨkemezimɨn otogha gɨvagha, Abraham ofa gamir dakozimɨn ingarigha daziba a gisɨn da arɨki. Egha uan otarim Aisak benimɨn a ike. Egha a isa ofa gamir dakozimɨn dazibagh isɨn anetɨ. 10 Egha Abraham afuam inigha borim bɨraghtɨ an aremeghasava ami.
11 Ezɨ Ikiavɨra Itir Godɨn ensel, a Godɨn Nguibamɨn ikia dɨa ghaze, “Abraham! Abraham!”
Ezɨ Abraham a ikaragha ghaze, “Kɨ kati.”
12 Ezɨ ensel a mɨgɨa ghaze, “Nɨ uan borim mɨsueghtɨ an aremeghan markɨ. Egh arazitamɨn a damuan markɨ. Nɨ bar borir vamɨra ikia egha an anogoroghezir puvatɨ. Nɨ a isɨ God danɨngasavɨram ami. Kamaghɨn kɨ fo, nɨ gumazir Godɨn atiatiava an apengan itim.”
13 Ezɨ Abraham kogha sipsipɨn apurir mamɨn gari, an kom tevsevir mamɨn suirazɨma a iti. Ezɨ a ghua sipsipɨn kam inigha, a mɨsuegha a isa ofan bar isi mɨghɨramim damuasa a gaboro. Sipsipɨn apurir kam Aisakɨn danganim inizɨ Aisak iti. 14 Ezɨ Abraham danganir kam ziar kam a gatɨ, “Ikiavɨra Itir God Anɨngi.” Ezɨ iza datɨrɨghɨn gumaziba ghaze, “Ikiavɨra Itir Godɨn uan mɨghsɨam gisɨn biziba e danɨngam.”
15 Ezɨ Ikiavɨra Itir Godɨn ensel Abraham uam an dɨa ghaze, 16  Hibru 6:13-14“Kɨ Ikiavɨra Itir God, guizbangɨra uabɨ uan ziam dɨbora ghaze, nɨ bar borir kamra ikia, egha an anogoroghezir puvatɨ. 17  Hibru 11:12Kamaghɨn kɨ guizbangɨra nɨ mɨgei, kɨ deragh nɨ damuva, nɨn ovavir boribar amightɨ me bar avɨrasemegham. Eghtɨ men dɨbobonim, mɨkoveziba ko gigimɨn dɨbobonimɨn mɨn otivigham. Eghtɨ nɨn ovavir boriba uan apaniba abɨnigh, egh men nguibaba iniam. 18  Aposel 3:25Guizbangɨra, nɨ nan akam baregha an gɨn ghu, kamaghɨn amizɨ, nɨn ovavir boriba bangɨn kɨ nguazir kamɨn itir ikɨzibar gumazamiziba, bar deravɨra me damuam.”
19 Ezɨ Abraham Aisak inigha uamategha uan ingangarir gumazimning bagha ghu. Egha me ua Berseban ghugha Abraham bar moghɨra Berseban apera.
Nahorɨn adarazir ziaba
20 Egha gɨn Abraham kamagh oraki, Milka otarir maba bate. Ezɨ Abramɨn dozim Nahor an amuim Milka. 21 Otarir kabar ziabar kara: Us, an otarir ivariam, ko Bus, ko Kemuel (Kemuel gɨn Aramɨn afeziamɨn oto) ko, 22 Keset, Haso, Pildas, Jitlap ko Betuel. 23 Ezɨ Betuel a Rebekan afeziam. Milka Nahorɨn dughiamɨn otarir 8pla bate, ezɨ Nahor, an Abrahamɨn dozim. 24 Ezɨ Nahorɨn amuir dozim, an ziam Reuma, a Teba, Gaham, Tahas ko Maka bate.

22:1: Hibru 11:17-19

22:2: 2 Eghaghaniba 3:1

22:9: Jems 2:21

22:16: Hibru 6:13-14

22:17: Hibru 11:12

22:18: Aposel 3:25